Najważniejszymi celami praktyk zawodowych są przygotowanie studenta do pracy zawodowej po ukończeniu studiów oraz rozwinięcie umiejętności stosowania wiedzy socjologicznej w praktyce zawodowej, w szczególności:  poznanie specyfiki potencjalnego środowiska pracy (organizacja i struktura, obszary działań, problemy i wyzwania), poszerzenie wiedzy zdobytej w trakcie studiów oraz jej praktyczne zastosowanie, rozwinięcie umiejętności pracy w zespole i weryfikacja własnych predyspozycji w kontekście wybranego obszaru aktywności zawodowej.

Socjologia – praktyki (I rok studiów magisterskich) 

Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu studiów i ich zaliczenie jest niezbędnym warunkiem zaliczenia I roku oraz zakończenia studiów i uzyskania tytułu zawodowego magistra. Student jest zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 60 godzin, nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym kończy II semestr studiów.

 

Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Socjologii
Załącznik 1 - Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych [BEZ NNW]
Załącznik 1 - Porozumienie w sprawie praktyk zawodowych [GDY PRACODAWCA OCZEKUJE NNW]

Załącznik 2 - Ramowy Program Praktyki
Załącznik 3 - Dziennik Praktyki
Załącznik 4 - Wniosek o zaliczenie praktyk wraz z karta oceny
Załącznik 5 - Wniosek o zaliczenie praktyk wraz z karta samooceny


Praca Socjalna – praktyki zawodowe (I rok studiów licencjackich)

Cele praktyki zawodowej to: zdobycie podstawowych umiejętności, jakie są niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zatrudnionego w ośrodku pomocy społecznej, wykorzystanie zdobytej w czasie studiów wiedzy w praktycznej działalności. sprawdzenie przydatności i predyspozycji do zawodu pracownika socjalnego, pogłębienie wiedzy na temat typu i form świadczonych usług. Praktyka ta może być realizowana w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, Miejskim / Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Student jest zobowiązany do odbycia praktyk zawodowych w wymiarze 120 godzin, nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym kończy II semestr studiów.

Pismo z porśbą o umożliwienie odbycia praktyk – I rok
Program praktyki zawodowej
Oświadczenie o ubezpieczeniu
Zarządzenie dotyczące praktyk
Załącznik do zarządzenia


Praca Socjalna – praktyki specjalizacyjne (II rok studiów licencjackich)

Cele praktyki specjalizacyjnej to: zapoznanie studentów z podstawami prawnymi funkcjonowania placówki, sposobem zarządzania, prowadzoną dokumentacją i obiegiem informacji, usytuowaniem placówki w szerszym kontekście instytucjonalnym i powiązaniami ze środowiskiem lokalnym; pogłębienie uzyskanej w trakcie hospitacji placówek, wykładów i konwersatoriów wiedzy na temat typu i form świadczonych przez placówkę usług, ćwiczenie poznanych w trakcie zajęć warsztatowych i praktycznych umiejętności dotyczących: zbierania informacji o kliencie (podopiecznym, pacjencie, wychowanku itp.), problemie, dokonywania oceny problemu, ustalania zasad kontraktu, opracowywania programu działania, stosowania różnych procedur interwencyjnych. Student jest zobowiązany do odbycia praktyk specjalizacyjnych w wymiarze 120 godzin, nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym kończy IV semestr studiów.

Pismo z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk – II rok
Program praktyki specjalizacyjnej
Oświadczenie o ubezpieczeniu
Zarządzenie dotyczące praktyk
Załącznik do zarządzenia


Praca Socjalna – praktyki zawodowe (I rok studiów magisterskich)

W przypadku studentów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z kierunku praca socjalna miejscem odbywania praktyk będzie instytucja związana z obszarem zainteresowań, w obrębie jednego z trzech modułów: asystentura i mediacja socjalna. organizacja usług socjalnych, animacja społeczności lokalnych.
Dla osób, które nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna miejscem odbywania praktyk będzie jedna z następujących jednostek pomocy społecznej: Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Student jest zobowiązany do odbycia praktyk specjalizacyjnych w wymiarze 60 godzin, nie później niż do dnia 30 września roku kalendarzowego, w którym kończy II semestr studiów.

Pismo z prośbą o umożliwienie odbycia praktyk – I rok II stopnia
Program praktyki zawodowej na studiach II stopnia
Oświadczenie o ubezpieczeniu
Zarządzenie dotyczące praktyk
Załącznik do zarządzenia

 

Praktyki - inne

Asystent Działu Szkoleń (zgłoszenia do 5 października 2017)