SOCJOLOGIA


Nazwa kierunku studiów: Socjologia
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy: magister

Program 2023/2024 

Program studiów (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Program 2022/2023

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) Wykład Ćwieczenia/seminaria Laboratorium/pracownia praktyki Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rok I Semestr I 
1. Metodologia nauk społecznych 30 15   Egzamin
zaliczenie
z oceną
6
2. Globalne problemy społeczne 30 15   Egzamin
zaliczenie
z oceną
5
3. Zróżnicowanie społeczne 30 15   

Egzamin
zaliczenie
z oceną

5
4. Lektorat_1 - Język obcy   30    Zaliczenie z oceną
2
5. Seminarium magisterskie_1   30 sem.   Zaliczenie z oceną 7
6. Wprowadzenie do modułu
Innowacje społeczne
  10   Zaliczenie z oceną 1
7. Wprowadzenie do modułu
Relacje w organizacjach
  10   Zaliczenie z oceną 1
8. Fakultet  30     Zaliczenie z oceną 4
9. Szkolenie BHP    4   - 0
Razem semestr I 120 129  0 3 egz. 31
Rok I Semestr II 
1. Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach ilościowych     20 Zaliczenie z oceną 4
2. Zaawansowane techniki analizy danych w badaniach jakościowych     20 Zaliczenie z oceną 4
3. Moduły tematyczne_1 30 60   Egzamin i
2 zaliczenia
z oceną
10
4. Lektorat_2 – Język obcy   30   Egzamin 2
5. Seminarium magisterskie_2   30 sem.   Zaliczenie z oceną 7
6. Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych   15    Zaliczenie z oceną
1
7. Praktyki zawodowe     60 Zaliczenie z oceną 4
Razem semestr II 30 135 100 2 egz. 32
Razem rok I 150 274 100 2 egz. 60
Rok II Semestr III
1. Procedury badań ewaluacyjnych 15 30    Egzamin
5
2. Seminarium magisterskie_3   30 sem.   Zaliczenie z oceną 8
3. Socjologia szczegółowa_1 30     Zaliczenie z oceną 4
4. Socjologia szczegółowa_2 30      Zaliczenie z oceną
4
5. Moduły tematyczne_2 30 90   Egzamin
i zaliczenie z oceną
10
6. Fakultet 30      Zaliczenie z oceną
3
Razem semestr III 135 150   2 egz. 34
Rok II Semestr IV 
1. Seminarium magisterskie_4    30 sem.   Zaliczenie z oceną 12
2. Pozyskiwanie środków finansowych na badania i działalność publiczną   10    Zaliczenie z oceną
2
3. Moduły tematyczne_3 30 60   Egzamin
i zaliczenie z oceną
9
Razem semestr IV
30 100   2 egz. 23
Razem rok II 165 250   4 egz. 60

 

Fakultety w I semestrze (4 ECTS) (do wyboru jeden):

Fakultety w III semestrze  (2 ECTS) (do wyboru jeden):

Socjologie szczegółowe (4 ECTS) (do wyboru dwie):

 

Moduły tematyczne_1  (semestr 2) –  30W + 60K 10 punktów ECTS

Innowacje społeczne: Nowe źródła wiedzy o życia społecznym
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Nowe źródła wiedzy o życiu społecznym Wykład 30 h / 4 ECTS Egzamin
Eksploracja danych zastanych Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Gromadzenie i przetwarzanie danych audiowizualnych Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

RELACJE W ORGANIZACJACH – Procesy w organizacjach
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Zespoły w organizacjach Wykład 30 h / 4 ECTS Egzamin
Konflikt i negocjacje w zespole Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Komunikacja i autoprezentacja Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

 Moduły tematyczne_2 (semestr 3) – 10 punktów ECTS

INNOWACJE SPOŁECZNE:  Innowacje społeczno-kulturowe
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Innowacje społeczno-kulturowe Wykład 30 h / 2 ECTS Egzamin
Foresight i analiza strategiczna Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Projektowanie partycypacyjne Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Partycypacyjne formy animacji społeczno-kulturowej Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

RELACJE W ORGANIZACJACH – Projektowanie zmiany w organizacjach
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Zarządzanie w sektorze publicznym Wykład 30 h + 30 h konwers./ 4 ECTS Egzamin
Socjotechnika Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Badanie i promocja organizacji Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

  

Moduły tematyczne_3 (semestr 4) – 9 punktów ECTS

INNOWACJE SPOŁECZNE – Trendy i style życia
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Prognozowanie i analiza trendów Wykład 30 h / 3 ECTS Egzamin
Style życia  i czas wolny Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Prywatność, emocje i intymność Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

RELACJE W ORGANIZACJACH – Zarządzanie potencjałem ludzkim
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład 30 h / 3 ECTS Egzamin
Projekt HR-owy Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Ocena, dobór i rekrutacja Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną

 

 

SOCJOLOGIA_MGR_PROGRAM.pdf629.83 KB

PROGRAM_SOC_MGR_OD_22_23.pdf