Deklaracja dostępności
Witryna Wydziału Socjologii UAM

Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Socjologii.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki na stronie posiadają tekst alternatywny.
 • Sporadycznie pojawiają się ostrzeżenia przy walidacji kodu html i CSS, ale nie utrudnia to przeglądania strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska.
 • E-mail: monikafs@amu.edu.pl 
 • Telefon: 061 829 22 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 • Adres: ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 , 60-780 Poznań
 • E-mail: bon@amu.edu.pl 
 • Telefon: 061 829 20 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W pobliżu wejścia do obiektu (budynek C, Kampus Ogrody) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 50 metrów od głównego wejścia. Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi otwierają się automatycznie po użyciu dużego, srebrnoszarego przycisku, na wysokości dostępnej dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Przyciski aktywujące drzwi są ulokowane zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z budynku.

Wewnątrz budynku znajdują się: windy obsługujące części budynku do 2. poziomu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica) oraz winda wyposażona w komunikaty głosowe oraz przyciski zawierające informacje w alfabecie Braille’a. Winda umożliwia również wygodne przedostanie się do Biblioteki Kampusu Ogrody.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR. Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP. W obiektach kampusu Ogrody znajdują się również zaktualizowane tyfloplany (mapa brajlowska) przeznaczona dla osób niewidomych.

Od września 2020, na terenie Kampusu Ogrody są zainstalowane znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint, obecne również w budynku Wydziału Socjologii. Pełna lista oznaczonych punktów w budynku C znajduje się TUTAJ (kliknij w link, aby przejść na stronę zewnętrzną).