Deklaracja dostępności
Witryna Wydziału Socjologii UAM

Wydział Socjologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Socjologii.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie grafiki na stronie posiadają tekst alternatywny.
 • Sporadycznie pojawiają się ostrzeżenia przy walidacji kodu html i CSS, ale nie utrudnia to przeglądania strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dr hab. Monika Frąckowiak-Sochańska.
 • E-mail: monikafs@amu.edu.pl 
 • Telefon: 061 829 22 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 • Adres: ul. Grunwaldzka 6 pok. 114 , 60-780 Poznań
 • E-mail: bon@amu.edu.pl 
 • Telefon: 061 829 20 55

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W pobliżu wejścia do obiektu (budynek C, Kampus Ogrody) znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 50 metrów od głównego wejścia. Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi nie otwierają się automatycznie, ale w przyszłosci przewidziany jest ich remont.

Wewnątrz budynku znajdują się: windy obsługujące części budynku do 2. poziomu, toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica) oraz winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR. Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP. W obiektach kampusu Ogrody znajdują się również zaktualizowane tyfloplany (mapa brajlowska) przeznaczona dla osób niewidomych.

Od września 2020, na terenie Kampusu Ogrody są zainstalowane znaczniki systemu nawigacyjno-informacyjnego ToTuPoint, obecne również w budynku Wydziału Socjologii. Pełna lista oznaczonych punktów w budynku C znajduje się TUTAJ (kliknij w link, aby przejść na stronę zewnętrzną).