SOCJOLOGIA

Kierunku studiów: Socjologia
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat

Program 2023/2024 

Program studiów (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Program 2023/2024

Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) Wykład Ćwieczenia/seminaria Laboratorium/pracownia praktyki Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rok I Semestr I 
1. Podstawy socjologii I 30  30   Egzamin 5
2. Psychologia społeczna   30   Zaliczenie z oceną 3
3. Ekonomia z elementami przedsiębiorczości 30     Egzamin 3
4. Metodyka studiowania 10    20  Zaliczenie z oceną 2
5. Społeczne role socjologa   15   Zaliczenie z oceną 1
6. Etyczne problemy profesji socjologa   15   Zaliczenie z oceną 1
7. Edukacja informacyjna
i źródłowa
    - 0
8. Szkolenie BHP    4   - 0
9 Wychowanie fizyczne   30   Zaliczenie z oceną 0
10. Procesy grupowe   30   Zaliczenie z oceną 3
11. Antropologia kulturowa  30     Egzamin 3
12. Wprowadzenie do modułu
Kultura i media
  10    Zaliczenie z oceną 1
13. Wprowadzenie do modułu
Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie
   10   Zaliczenie z oceną 1
14. Fakultet 1  30     Zaliczenie z oceną 3
15. Fakultet 2 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr I 160 215   3 egz. 29
Rok I Semestr II 
1. Podstawy socjologii II
30  30   Egzamin 6
2. Współczesne społeczeństwo polskie
  30   Zaliczenie z oceną 4
3. Socjologia klasyczna
30  30   Egzamin 6
4. Język obcy A2   30   Zaliczenie z oceną 2
5. Wychowanie fizyczne
  30   Zaliczenie z oceną 0
6. Moduł tematyczny_1 60  60   Egzamin
+ 3 zaliczenia z oceną
 10
7. Fakultet 30      Zaliczenie z oceną
Razem semestr II 150 210   3 egz. 31
Razem rok I 300 430 20   6 egz. 60
Rok II Semestr III
1. Statystyka społeczna 15   45 Egzamin 5
2. Metody badań ilościowych 30    30 Egzamin 5
3. Procesy ludnościowe w Polsce   30   Zaliczenie z oceną 4
4.

Mikrostruktury społeczne

30 30   Egzamin 5
5. Język obcy B1   30   Zaliczenie z oceną 2
6. Moduł tematyczny_2 30 60   Egzamin
+ 2 zaliczenia z oceną
9
Razem semestr III 105 150 75 3 egz. 30
Rok II Semestr IV 
1. Metody badań jakościowych 30   30 Egzamin 5
2. Makrostruktury społeczne 30 30   Egzamin 5
3. Przygotowanie do ćwiczeń terenowych   15   Zaliczenie z oceną 1
4. Ćwiczenia terenowe   80   Zaliczenie z oceną 4
5. Język obcy B2.1   30   Zaliczenie z oceną 2
6. Moduł tematyczny_3 30 90   Egzamin
+ 3 zaliczenia z oceną
10
7. Fakultet 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr IV
120 245 30 2 egz. 30
Razem rok II 225 395 105 5 egz. 60
Rok III Semestr V 
1. Teorie zmiany społecznej 30 30   Egzamin 4
2. Współczesne teorie socjologiczne I 30 30   Egzamin 4
3. Raport z ćwiczeń terenowych   30   Zaliczenie z oceną 2
4. Przygotowanie projektu badawczego     30 Zaliczenie z oceną 2
5. Analiza danych zastanych   15   Zaliczenie z oceną 1
6. Język obcy B2.2   30   Egzamin 2
7. Egzamin certyfikacyjny       Egzamin 2
8. Moduł tematyczny_4 30  90   Egzamin
+ 3 zaliczenia z oceną
10
9. Fakultet  30 30 sem   Zaliczenie z oceną 3
10. Proseminarium licencjackie   30 sem   Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr V
120 240  30 3 egz. 30
Rok III Semestr VI 
1. Współczesne teorie socjologiczne II 30 30   Egzamin 5
2. Realizacja projektu badawczego      30 Zaliczenie z oceną 3
3. Seminarium licencjackie   30 sem   Egzamin dyplomowy 5
4. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego - - - Zaliczenie z oceną 5
5. Socjologia szczegółowa_1 30     Zaliczenie z oceną 3
6. Socjologia szczegółowa_2 30     Zaliczenie z oceną 3
7. Socjologia szczegółowa_3 30     Zaliczenie z oceną 3
8. Warsztat socjologiczny 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr VI
150 60 30
2 egz. 30
Razem rok III 270 300  60 5 egz. 60

 

Socjologie szczegółowe – VI semestr (3 do wyboru):

Warsztat socjologiczny - VI semestr (1 do wyboru):

Fakultety I semestr (2 do wyboru):

Fakultety II semestr (1 do wyboru):

Fakultety IV semestr (1 do wyboru):

Fakultety V semestr (1 do wyboru):

Moduły tematyczne_1 (semestr 2) 60W+60K 10 ECTS

Kultura i media: Praktyki kulturowe i ich badanie
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Praktyki kulturowe Wykład 30 h / 4 ECTS Egzamin
Współczesne badania kultury Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Reprezentacje kulturowe Wykład 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Ćwiczenia z wyobraźni społecznej Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną

 

Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie: Socjologia konsumenta i rynku
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Zachowania konsumenckie Wykład 30 h / 4 ECTS Egzamin
Zachowania konsumenckie Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Socjologia rynku Wykład 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Nowoczesne formy marketingu Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną

  

Moduły tematyczne_2 (semestr 3) 30W+60K  9 ECTS

Kultura i media: Współczesne studia kulturowe
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Socjologia kultury popularnej Wykład 30 h / 4 ECTS Egzamin
Dominacja kulturowa Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Kultura wizualna Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną

 

Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie: Zarządzanie organizacjami
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Antropologia organizacji Wykład 30 h / 4 ECTS Egzamin
Badania pracownicze (staff research) Konwersatorium 30 h / 3 ECTS Zaliczenie z oceną
Zarządzanie czasem Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną

  

Moduły tematyczne_3 (semestr 4) 30W+90K  10 ECTS

Kultura i media: Media I technologie społeczeństwa ponowoczesnego
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Media i technologie społeczeństwa ponowoczesnego Wykład 30 h + Konw. 30 H.ECTS / 6 ECTS Egzamin
Socjologia Internetu Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Media w badaniach społecznych Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną

 

Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie: Socjologia dla PR
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Społeczna odpowiedzialność biznesu Wykład 30 h + Konw. 30 H.ECTS / 6 ECTS Egzamin
Marketing społecznościowy (social media marketing) Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Komunikowanie w grupie Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną

  

Moduły tematyczne_4 (semestr 5) 30W+90K  10 ECTS

Kultura i media: Gender studies
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Gender studies Wykład 30 h + Konw. 30 H.ECTS / 6 ECTS Egzamin
Polityka równościowa Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Socjologia ciała Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną

 

Badania rynkowe – marketing – zachowania konsumenckie: Socjologiczne badania rynku i biznesu
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Różnice kulturowe w biznesie Wykład 30 h / 4 ECTS Egzamin
Etnografia w badaniach konsumenckich Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Jakościowe badania rynkowe Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną
Ilościowe badania rynkowe Konwersatorium 30 h / 2 ECTS Zaliczenie z oceną

 

SOCJOLOGIA_LIC_PROGRAM_OD_2021_22.pdf

SOCJOLOGIA_LICENCJAT_PROGRAM_a.doc

Program_SOC_LIC_OD_22_23.pdf