Składanie przez studentów Wydziału Socjologii wniosków dotyczących powtarzania przedmiotów, indywidualnej organizacji studiów, zmian grupy, reaktywacji i innych spraw związanych z przebiegiem studiów:

1. Wnioski można składać:
- w wersji papierowej (budynek C: pokój 3, Biuro Obsługi Studenta Kampusu Ogrody lub pokój 105, Wydział Socjologii)
- w wersji elektronicznej poprzez USOS

2. Wnioski w formie papierowej należy składać do BOS na formularzach dostępnych na stronie http://socjologia.amu.edu.pl/wzory-wnioskow

3. Zachęcamy do korzystania z możliwości składania wniosków w formie elektronicznej bezpośrednio w USOS.

Instrukcja składania wniosków przy pomocy USOS

4. Konsultacje spraw związanych z wnioskami i przebiegiem studiów możliwe są także w p. 105 na Wydziale Socjologii (p. mgr Małgorzata Błasiak-Duda, mblasiak@amu.edu.pl, tel. 61 829 2272)

Dodatkowe przydatne linki

5. Regulamin studiów

6. Strona Biur Obsługi Studentów/Dziekanatów UAM

7. Film dot. Biur Obsługi Studenta oraz Dziekanatów

8. Intranet studenta (aktualności, wiadomości o konkursach, wydarzeniach, informacje dot. toku studiów)

9. Poradnik Studenta UAM // Pierwsze kroki na UAM

10. Uniwersytecki System Obsługi Studiów - instrukcja oraz tutoriale USOS

11. Instrukcje składania wniosków o stypendia, zapomogi oraz domy akademickie (trzeba być zalogowanym do USOSweb)

12. Pomoc materialna - informacje

13. Studium językowe - rejestracja na lektoraty

14. Wychowanie Fizyczne - rejestracja

15. Szkolenie BHP - terminy i szczegóły zostaną podane wkrótce (informacje w Biurach Obsługi Studenta)

Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning). Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP.

Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP. Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.

16. Edukacja informacyjna i źródłowa

Szkolenie biblioteczne jest prowadzone w formie kształcenia zdalnego w e-learningu pod nazwą “Edukacja Informacyjna i Źródłowa”, “Przysposobienie biblioteczne” lub na miejscu w bibliotece wydziałowej. Zajęcia są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem w trakcie I roku studiów.

17. Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (praca w tym umowa zlecenie, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, działalność gospodarcza/rolnicza, alimenty);
  • nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (pracujący rodzice/dziadkowie, praca, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, działalność gospodarcza/rolnicza, alimenty).

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.(poza Uczelnią)

18. mLegitymacja - informacje oraz instrukcja składania wniosków