Obrona krok po kroku – skrócony opis procedury

 

1. Niezbędne jest uzyskanie wszystkich zaliczeń (w tym wpisu z seminarium). Uzyskanie wszystkich zaliczeń umożliwiające zarejestrowanie pracy poprzedza obronę o przynajmniej 2 tygodnie. Termin uzyskania wszystkich wpisów i złożenia pracy nie może przekroczyć 30 września (Regulamin Studiów, par. 60).

2. Domyślną formą egzaminu jest egzamin stacjonarny. Jeśli z uzasadnionych powodów egzamin miałby mieć charakter zdalny – konieczne jest złożenie wniosku do Pani Rektor z opinią Dziekana.

3. Informację o gotowych do obrony studentach wraz z informacjami o proponowanych recenzentach promotor przekazuje do Biura Obsługi Wydziału, które koordynuje terminy obron. Skład komisji, w szczególności przewodniczącego oraz termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan.

4. Zarejestrowanie pracy w BOS (opisane w Instrukcji APD) oznacza przekazanie do BOS informacji obejmujących tytuł pracy i podstawowe (ustalone z promotorem) dane na temat planowanej obrony.

5. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w USOS.

6. Student wprowadza do APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i angielskim) i załącza pracę oraz zatwierdza w systemie oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy (oświadczenie to nie jest zamieszczane w pracy). Przekazuje pracę do sprawdzenia w APD.

Zarządzenie ws. oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej.pdf

7. Promotor sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy.

8. Promotor i recenzent wystawiają w APD recenzje.

9. W wyznaczonym terminie egzamin odbędzie na Wydziale Socjologii w wyznaczonej sali.

10. Protokół obrony jest zatwierdzany w APD.

 


Materiały do pobrania dla studenta:

Zasady przygotowywania prac licencjackich na kierunku socjologia

Zasady przygotowywania prac licencjackich na kierunku praca socjalna

Science Shop na Wydziale Socjologii 2022

 

Jednolity System Antyplagiatowy - zarządzenie Rektora UAM w sprawie procedur przy sprawdzaniu prac dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych - zarządzenie Rektora UAM w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych

 

Wzór strony tytułowej

Przykład strony tytułowej

Archiwum Prac Dyplomowych - instrukcja dla studenta

Archiwum Prac Dyplomowych - przygotowanie pracy dyplomowej do obrony - instrukcja dla promotora i recezenta

Archiwum Prac Dyplomowych - elektroniczne wypełnianie protokołu - instrukcja dla promotora, recezenta i przewodniczącego komisji


Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a studia magisterskie egzaminem magisterskim. Do każdego z nich obowiązuje osobny zestaw zagadnień tematycznych, obejmujący treści poznane w toku studiów. Poniżej zestawiono aktualne zagadnienia egzaminacyjne, obowiazujące w roku akademickim 2023/24:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

 

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące w roku 2021/22 na kierunku socjologia:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA 

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące w latach 2018/19, 2019/20 i 2020/21 na kierunku socjologia:

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące w latach 2021/22 na kierunku praca socjalna:

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące w latach 2018/19, 2019/20 i 2020/21 na kierunku praca socjalna:

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

 

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące do roku akademickiego 2017/18:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA