Obrona krok po kroku – skrócony opis procedury

 

1. Niezbędne jest uzyskanie wszystkich zaliczeń (w tym wpisu z seminarium). Uzyskanie wszystkich zaliczeń umożliwiające zarejestrowanie pracy poprzedza obronę o przynajmniej 2 tygodnie. Termin uzyskania wszystkich wpisów i złożenia pracy nie może przekroczyć 30 września (Regulamin Studiów, par. 60).

2. W roku akademickim 2021/2022 domyślną formą egzaminu jest egzamin zdalny.Jeśli z uzasadnionych powodów egzamin miałby mieć charakter stacjonarny – konieczne jest złożenie wniosku do Dziekana.
W przypadku obaw studenta o jakość jego połączenia i inne techniczne aspekty zdalnego egzaminu dyplomowego, student może złożyć wniosek o udostępnienie stanowiska komputerowego na Wydziale Socjologii.

W roku akademickim 2021/2022 przewidywane są następujące okresy obron: 4-15 lipca, 19-30 września5-14 października.

3. Informację o gotowych do obrony studentach wraz z informacjami o proponowanych recenzentach promotor przekazuje do Biura Obsługi Wydziału, które koordynuje terminy obron. Skład komisji, w szczególności przewodniczącego oraz termin egzaminu dyplomowego wyznacza Dziekan.

4. Zarejestrowanie pracy w BOS (opisane w Instrukcji APD) oznacza przekazanie do BOS informacji obejmujących tytuł pracy i podstawowe (ustalone z promotorem) dane na temat planowanej obrony.

5. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w USOS.

6. Student wprowadza do APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i angielskim) i załącza pracę oraz oświadczenie o samodzielnym przygotowaniu pracy. Przekazuje pracę do sprawdzenia w APD.

7. Promotor sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy.

8. Promotor i recenzent wystawiają w APD recenzje.

9. W wyznaczonym terminie egzamin odbędzie na platformie Teams (spotkanie organizuje przewodniczący komisji). Przebieg egzaminu opisuje Zarządzenie nr 5/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych.

10. Po informacji w USOS – student składa w BOS wypełnioną kartę obiegową, potwierdzenie wniesienia opłaty za dyplom oraz ewentualne inne niezbędne dokumenty i odbiera dyplom.

 


Materiały do pobrania dla studenta:

Egzamin dyplomowy - zarządzenie Rektora UAM w sprawie organizacji egzaminów zdalnych i w siedzibie uczelni

Jednolity System Antyplagiatowy - zarządzenie Rektora UAM w sprawie procedur przy sprawdzaniu prac dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych - zarządzenie Rektora UAM w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych

 

Wzór strony tytułowej

Przykład strony tytułowej

Karta obiegowa

Archiwum Prac Dyplomowych - instrukcja dla studenta

Archiwum Prac Dyplomowych - przygotowanie pracy dyplomowej do obrony - instrukcja dla promotora i recezenta

Archiwum Prac Dyplomowych - elektroniczne wypełnianie protokołu - instrukcja dla promotora, recezenta i przewodniczącego komisji


Studia licencjackie kończą się egzaminem licencjackim, a studia magisterskie egzaminem magisterskim. Do każdego z nich obowiązuje osobny zestaw zagadnień tematycznych, obejmujący treści poznane w toku studiów. Poniżej zestawiono aktualne zagadnienia egzaminacyjne, obowiazujące w roku akademickim 2021/22:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

 

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące w latach 2018/19, 2019/20 i 2020/21 na kierunku socjologia:

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące w latach 2018/19 i 2019/20 na kierunku praca socjalna:

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku PRACA SOCJALNA

 

Poniżej zamieszczono zagadnienia egzaminacyjne obowiązujące do roku akademickiego 2017/18:

Zagadnienia do EGZAMINU LICENCJACKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA

Zagadnienia do EGZAMINU MAGISTERSKIEGO na kierunku SOCJOLOGIA