PRACA SOCJALNA

Nazwa kierunku studiów: praca socjalna
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: profil ogólnoakademicki
Forma studiów: studia stacjonarne
Tytuł zawodowy: licencjat

 

Program 2023/2024 

Program studiów (KLIKNIJ TUTAJ)

 

Program 2023/2024

Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwieczenia/seminaria Laboratorium/pracownia praktyki Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rok I Semestr I 
1. Historia pracy socjalnej 30     Zaliczenie
z oceną
2
2. Podstawy socjologii 30 30   Egzamin 4
3. Psychologia rozwoju człowieka 30     Egzamin 3
4. Metodologia nauk społecznych 30 30   Zaliczenie
z oceną
4
5. Zajęcia praktyczne
w placówkach
  30   Zaliczenie
z oceną
3
6. Przysposobienie biblioteczne       - 0
7. Szkolenie BHP       - 0
8. Wychowanie fizyczne   30   Zaliczenie
z oceną
0
9. Polityka społeczna 30     Zaliczenie
z oceną
3
10. Etyka pracy socjalnej 30     Zaliczenie
z oceną
3
11. Wstęp do pracy socjalnej_1 30  15   Egzamin 4
 12. Wprowadzenie do studiowania 15     Zaliczenie
z oceną
1
13. Fakultet 1 30     Zaliczenie
z oceną
3
Razem semestr I 255 135   4 egz. 30
Rok I Semestr II 
1. Demografia 20     Zaliczenie
z oceną
2
2. Zajęcia praktyczne w placówkach   30   Zaliczenie
z oceną
3
3.  Język obcy A2   30   Zaliczenie
z oceną
2
4. Wychowanie fizyczne   30   Zaliczenie z oceną 0
5. Encyklopedia prawa 30     Egzamin 3
6. Polityka socjalna 30     Egzamin 3
7. Wstęp do pracy socjalnej_2 30 15   Egzamin 4
8. Społeczno - kulturowe aspekty zdrowia
i choroby
30     Zaliczenie z oceną 2
9. Przygotowanie
i ewaluacja praktyk zawodowych
   15   Zaliczenie z oceną 1
10. Praktyka zawodowa     120 Zaliczenie z oceną 4
11. Fakultet 2 30     Zaliczenie z oceną 3
12. Fakultet 3 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr II 210 120   3 egz. 30
Razem rok I 465 255 120 7 egz. 60
Rok II Semestr III 
1. Statystyka społeczna   30    Zaliczenie z oceną 2
2. Metody i techniki badań socjologicznych_1 30  30   Egzamin 4
3. Psychologia społeczna 30 30   Egzamin 4
4. Mikrosocjologia 30 30   Egzamin 4
5.  Język obcy B1   30   Zaliczenie z oceną 2
6. Makrosocjologia_1 30     Zaliczenie z oceną 2
7. Teoria i metody pracy socjalnej_1 30 30   Zaliczenie z oceną 4
8. Pedagogika społeczna 30 30   Egzamin 4
  Trening interpersonalny     30 Zaliczenie z oceną 1
9. Fakultet 4 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr III 240 180   4 egz. 30
Rok II Semestr IV 
1. Analiza danych zastanych 30 30   Egzamin 4
2. Makrosocjologia_ 2 30     Egzamin 2
3. Teoria i metody pracy socjalnej_2 30 30   Egzamin 4
4. Przygotowanie i ewaluacja praktyki specjalizacyjnej   15    Zaliczenie z oceną 1
5. Praktyka specjalizacyjna      120 Zaliczenie z oceną 4
6. Język obcy B2.1   30   Zaliczenie z oceną 2
7. Wprowadzenie do filozofii 30     Zaliczenie z oceną 2
8. Gerontologia społeczna 30     Egzamin 3
9. Psychopatologia 30     Zaliczenie z oceną 2
10. Fakultet  5 30     Zaliczenie z oceną 3
11. Fakultet  6 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr IV
240 105 120 5 egz. 30
Razem rok II 480 295   9 egz. 60
Rok III Semestr V 
1. Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej 30     Egzamin 3
2. Egzamin certyfikacyjny       Egzamin 2
3. Język obcy B2.2   30   Zaliczenie z oceną 2
4. Obszary pracy socjalnej   30    Zaliczenie z oceną 3
5. Prawo rodzinne 30     Egzamin 3
6. Proseminarium  dyplomowe   30   Zaliczenie z oceną 6
7. Socjologia problemów społecznych  30     Egzamin 3
8. Terapia rodzinna 30     Zaliczenie z oceną 2
9. Fakultet 7 30     Zaliczenie z oceną 3
10. Fakultet 8 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr V
180 90   4 egz. 30
Rok III Semestr VI 
1. Dewiacja i patologia społeczna 30 30   Egzamin 4
2. Pedagogika specjalna 30 30   Egzamin 4
3. Wykluczenie społeczne 30     Egzamin 3
4. Ekonomia z elementami zarządzania 30     Egzamin 3
5. Seminarium dyplomowe   30   Zaliczenie z oceną 8
6. Mediacje w pracy socjalnej    15 30  Zaliczenie z oceną 2
7. Fakultet 9 30     Zaliczenie z oceną 3
8. Fakultet 10 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr VI
180 90 30
4 egz. 30
Razem rok III 360 180  30 8 egz. 60

 Fakultety:

II semestr I rok studiów: (dwa do wyboru):

III semestr II rok studiów: (jeden do wyboru)

 IV semestr II rok studiów: (dwa do wyboru):

V semestr III rok studiów: (dwa do wyboru):

VI semestr III rok studiów: (dwa do wyboru):

 

PRACA_SOCJALNA_LICENCJAT_PROGRAM_od_2021_2022.doc

PRACA_SOCJALNA_LICENCJAT_PROGRAM_.doc