WŁADZE DZIEKAŃSKIE
DZIEKAN WYDZIAŁU SOCJOLOGII Prof. UAM dr hab. Aldona Żurek KONTAKT
 zurek aldona 1. Kierowanie Wydziałem i reprezentowanie Wydziału na forum UAM oraz w kontaktach na zewnątrz Uniwersytetu
2. Organizowanie prac rady naukowej dyscypliny nauki socjologiczne i przewodniczenie posiedzeniom rady
3. Opracowanie strategii rozwoju dyscypliny nauki socjologiczne, nadzór nad wdrożeniem i realizacją strategii
4. Kierowanie pracami zespołu dziekańskiego
5. Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału
6. Kształtowanie i realizowanie polityki kadrowej Wydziału, w tym w zakresie zatrudnienia, nagradzania, urlopów i powoływania kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału
7. Dysponowanie środkami finansowymi Wydziału, sporządzanie i realizacja planu wstępnego oraz planu finansowego Wydziału
8. Przewodniczenie komisjom ds. rozdziału środków finansowych na działania naukowo-badawcze, dydaktyczne i organizacyjno-rozwojowe
9. Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Obsługi Wydziału oraz nad pracownikami niebędącymi nauczycielami akademickimi
10. Nadzór nad warunkami lokalowymi Wydziału, zapewnienie funkcjonowania infrastruktury oraz systemu biblioteczno-informacyjnego
11. Tworzenie rocznego sprawozdania z działalności Wydziału, przedstawianie sprawozdania Rektorowi oraz społeczności Wydziału
PRODZIEKAN DS. NAUKI Prof. UAM dr hab. Piotr Jabkowski KONTAKT
jabkowski 1. Koordynacja działalności naukowo-badawczej Wydziału, tworzenie warunków dla zwiększenia efektywności naukowej pracowników i doktorantów
2. Kształtowanie, we współpracy z radą naukową dyscypliny, zasad ewaluacji jakości działalności naukowej w ramach dyscypliny nauki socjologiczne, oraz wdrażanie tych zasad
3. Koordynacja prac dotyczących oceny parametrycznej Wydziału
4. Wspieranie pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe, w tym pilotowanie grantów badawczych wnioskowanych i realizowanych na Wydziale
5. Koordynacja udziału Wydziału w wykorzystaniu środków z puli Inicjatywa doskonałości - Uczelnia badacza, w tym informowanie o aktualnych możliwościach finansowania
6. Koordynacja, we współpracy z zakładami, organizowania wydziałowych seminariów naukowych
7. Koordynacja gromadzenia informacji dotyczących działalności naukowo-badawczej na Wydziale, w tym sprawozdawczości pracowników w tym zakresie
8. Współpraca z prorektorem kierującym szkołą doktorską w zakresie związanym z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania promotora lub promotorów
9. Nadzór nad wydziałowymi czasopismami naukowymi
10. Współpraca z Samorządem Doktorantów
11. Współpraca z Centrum Wsparcia Projektów UAM
12. Współpraca z Biblioteką Uniwersytecką UAM
PRODZIEKAN DS. KSZTAŁCENIA Prof. UAM dr hab. Agnieszka Jeran KONTAKT
 Jeran Agnieszka2020 1. Nadzór nad jakością kształcenia na Wydziale
2. Podejmowanie decyzji związanych z organizacją i tokiem studiów
3. Organizowanie prac rad programowych kierunków studiów na Wydziale, przewodniczenie posiedzeniom rad, informowanie rady naukowej dyscypliny o pracach rad programowych
4. Dobór kadry do prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale oraz ustalanie harmonogramu zajęć dydaktycznych
5. Koordynacja przygotowania i realizacji nauczania zdalnego na Wydziale
6. Koordynacja działań i decyzji dotyczących spraw socjalno-bytowych studentów
7. Koordynacja hospitacji i ewaluacji zajęć dydaktycznych na Wydziale
8. Nadzór nad funkcjonowaniem Biura Obsługi Studenta
9. Nadzór nad pracami dotyczącymi modyfikacji programów zajęć, uruchamianiem nowych kierunków, specjalności i studiów podyplomowych na Wydziale
10. Organizacja egzaminów magisterskich i dyplomowych
11. Współpraca z Samorządem Studenckim, kołami naukowymi i organizacjami studenckimi
12. Współpraca z Centrum Wsparcia Kształcenia UAM
13. Monitorowanie losów i karier zawodowych absolwentów Wydziału
PRODZIEKAN DS. WSPÓŁPRACY I ROZWOJU Dr Łukasz Rogowski KONTAKT
rogowski

1. Koordynacja współpracy naukowo-badawczej Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tworzenie warunków dla zwiększenia możliwości współpracy, wsparcie działań organizacyjnych dotyczących zawierania i realizacji współpracy
2. Wsparcie działań dotyczących komercjalizacji rezultatów badań naukowych
3. Koordynacja działań związanych z pozyskiwaniem środków na projekty rozwojowe Wydziału
4. Współpraca z prorektorami ds. współpracy z otoczeniem społecznym i współpracy z gospodarką, w porozumieniu z radą naukową dyscypliny, w wypracowaniu kryteriów ewaluacji działań dotyczących współpracy
5. Koordynacja gromadzenia informacji dotyczących współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarką, w tym sprawozdawczości pracowników w tym zakresie
6. Koordynacja współpracy z otoczeniem społecznym w zakresie kształcenia, koordynowanie prac Społecznej Rady Programowej
7. Koordynacja oferty dydaktycznej Wydziału skierowanej do szkół średnich i podmiotów pozaakademickich
8. Wsparcie dla społeczności Wydziału w zakresie organizacji konferencji i innych wydarzeń naukowych i dydaktycznych
9. Koordynacja obiegu informacji i dokumentów na Wydziale
10. Koordynacja współpracy Wydziału z mediami, nadzór nad wydziałową stroną internetową i mediami społecznościowymi
11. Koordynacja prac wydziałowej komisji ds. etyki badań naukowych, w tym przewodniczenie pracom komisji
12. Nadzór nad organizacją działalności promującej Wydział i popularyzującej naukę, w tym komunikującej rezultaty badań do różnych grup odbiorców
13. Współpraca z inicjatywami UAM (Uniwersytet Otwarty, Kolorowy Uniwersytet i inne) w zakresie upowszechniania oferty dydaktycznej Wydziału
14. Współpraca z Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej UAM oraz Centrum Marketingu UAM
15. Współpraca z wydziałami Kampusu Ogrody w zakresie zarządzania i zmian infrastruktury Kampusu