PRACA SOCJALNA
PROGRAM 2021/2022

A. Nazwa kierunku studiów: praca socjalna
B. Poziom kształcenia: studia II stopnia
C. Profil kształcenia: ogólnoakademicki
D. Forma studiów: studia stacjonarne
E. Tytuł zawodowy uzyskany przez absolwenta: tytuł magistra
F. Obszar kształcenia: obszar nauk społecznych

Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwieczenia/seminaria Laboratorium/pracownia Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rok I Semestr I 
1. Metodologia badań w pracy socjalnej i polityce społecznej 30 15   Egzamin 7
2. Problemy społeczne w  perspektywach teoretycznych 30 15   Egzamin 6
3. Procesy zmiany społecznej 30 15   Egzamin 6
4. Lektorat_1 - Język obcy   30   Zaliczenie z oceną 2
5. Seminarium magisterskie_1   30 seminarium   Zaliczenie z oceną 5
6.

Wprowadzenie do specjalności 1

Projektowanie pracy socjalnej

  10   Zaliczenie z oceną 1
7.

Wprowadzenie do  specjalności 2

Organizacja usług socjalnych

  10   Zaliczenie z oceną 1
8. Fakultet_1 30        2
Razem semestr I 120 125   3 egz. 30
Rok I Semestr II 
1. Metodyka pracy socjalnej     15 Zaliczenie z oceną 2
2. Socjologiczne podstawy resocjalizacji     15 Zaliczenie z oceną 2
3. Moduły specjalnościowe_1 30 60   E+zal 12
4. Lektorat_2 – Język obcy   30   Egzamin 2
5. Seminarium magisterskie_2   30 seminarium   Zaliczenie z oceną 6
6. Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych   15   Zaliczenie z oceną 1
7. Praktyki zawodowe     60 Zaliczenie z oceną 5
Razem semestr II 30 135 90 2 egz. 30
Razem rok I 150 260 90 5 egz. 60
Rok II Semestr III 
1. Prawo w pomocy społecznej 15 30   Egzamin 5
2. Seminarium magisterskie_3   30 seminarium   Zaliczenie z oceną 5
3. Wybrane obszary pracy socjalnej _1 (fakultet) 30     Zaliczenie z oceną 4
4. Wybrane obszary pracy socjalnej _2 (fakultet) 30     Zaliczenie z oceną 4
5. Moduły specjalnościowe_2 30 90   E+zal 10
6. Fakultet 30     Zaliczenie z oceną 2
Razem semestr III 135 150   2 egz. 30
Rok II Semestr IV 
1. Seminarium magisterskie_4   30 seminarium   Zaliczenie z oceną 10
2. Przygotowanie do egzaminu dyplomowego   30   Egzamin dyplomowy 7
3. Public relations i marketing w pracy socjalnej   30   Zaliczenie z oceną 2
4. Zarządzanie projektami społecznymi i zespołem   30   Zaliczenie z oceną 2
5. Moduły specjalnościowe_3 30 60   E+zal 9
Razem semestr IV
30 150   2 egz. 30
Razem semestr II 165 300   4 egz. 60

Fakultety w I semestrze (2 ECTS) (jeden do wyboru, ale dla studentów, którzy nie ukończyli pracy socjalnej na poziomie licencjackim jest obowiązkowy przedmiot -  Metody pracy socjalnej)

Metody pracy socjalnej

Przedmioty do wyboru: „Wybrane obszary pracy socjalnej” w III semestrze (4 ECTS) (do wyboru dwa):

Fakultety w III semestrze (2 ECTS) (do wyboru jeden):

 

Moduły specjalnościowe_1  (2 semestr) – 12 punktów ECTS

PROJEKTOWANIE PRACY SOCJALNEJ
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Diagnozowanie potrzeb i problemów społecznych Wykład 30 h Egzamin 4 ECTS
Psychoterapia i socjoterapia Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 4 ECTS
Interwencja kryzysowa
(wizyty studyjne)
Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 4 ECTS

 

ORGANIZACJA USŁUG SOCJALNYCH
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Diagnoza społeczna Wykład 30 h Egzamin 4 ECTS
Usługi społeczne w UE Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 4 ECTS
Partnerstwo lokalne

Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 4 ECTS

 

Moduły specjalnościowe_2 (3 semestr) – 10 punktów ECTS

ASYSTENTURA I MEDIACJA SOCJALNA – Specyfika obszaru działań pracownika socjalnego
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
System wsparcia rodziny Wykład 30 h + 30 h konwersatorium Egzamin 4 ECTS
Interwencja kryzysowa Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS
Istota asystentury rodzinnej Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS

 

ORGANIZACJA USŁUG SOCJALNYCH – Specyfika obszaru działań pracownika socjalnego
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Organizacje pozarządowe
w usługach socjalnych
Wykład 30 h + 30 h konwersatorium Egzamin 4 ECTS
Innowacje w usługach socjalnych Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS
Diagnozowanie potrzeb społeczności lokalnych Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS
ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH - Specyfika obszaru działań pracownika socjalnego
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Diagnozowanie sieci społecznych Wykład + konwersatorium 60 h Egzamin 4 ECTS
Organizowanie sieci społecznych Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS
Profilaktyka społeczna Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS

 

Moduły specjalnościowe_3 (4 semestr) – 9 punktów ECTS

ASYSTENTURA I MEDIACJA SOCJALNA – Role pracownika socjalnego
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Komunikacja interpersonalna Wykład 30 h Egzamin 3 ECTS
Superwizja Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS
Mediacja w pracy socjalnej Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS

 

ORGANIZACJA USŁUG SOCJALNYCH – Role pracownika socjalnego
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Ekonomia społeczna Wykład 30 h Egzamin 3 ECTS
Usługi socjalne w Europie Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS
Praca socjalna w sytuacjach nadzwyczajnych Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS

 

ANIMACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – Role pracownika socjalnego
Przedmiot Forma zajęć Forma zaliczenia
Nowoczesne zarządzanie Wykład 30 h Egzamin 3 ECTS
Lokalna polityka społeczna Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS
Planowanie społeczne Konwersatorium 30 h Zaliczenie z oceną 3 ECTS

PRACA_SOCJALNA_MGR_PROGRAM_od_2021_22.pdf

PRACA_SOCJALNA_MGR_PROGRAM_.docx