Nabór na VII edycję

Planowany termin rozpoczęcia VII edycji październik 2024
Wszystkie zainteresowane osoby szkoleniem specjalizacyjnym prosimy o złożenie podania (zamieszczonego poniżej) 

Wydział Socjologii UAM posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie w kształceniu do zawodu „pracownik socjalny” oraz dwudziestoletnie w kształceniu kadr pomocy społecznej na studiach podyplomowych w zakresie organizacji pomocy społecznej. Wydział Socjologii UAM znajduje się na liście podmiotów które uzyskały zgodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej na prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej – zgoda z dnia 19 lutego 2014 roku DPS-VI-51111-496-19-MJ/14(11).

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie organizacji pomocy społecznej jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, zgodnie z przepisami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na kurs mogą być przyjęte osoby pracujące lub przygotowujące się do zarządzania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, które są zobowiązane do posiadania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej określonej Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 roku.

Szkolenie specjalizacyjne odbywa się zgodnie z programem oraz wszystkimi formalnymi zasadami zawartymi w Rozporządzeniu w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej z dnia 26 września 2012 roku. Program ten jest adresowany zarówno do kadry kierowniczej państwowej i samorządowej instytucji pomocy społecznej jak i liderów organizacji pozarządowych, oraz innych osób, które chcą poszerzyć wiedzę na temat organizacji i funkcjonowania pomocy społecznej w Polsce.

Wykładowcami w ramach szkolenia są specjaliści – nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz specjaliści – praktycy posiadający bogate doświadczenie w szkoleniu kadr pomocy społecznej.

Zajęcia odbywają się w weekendy co dwa tygodnie. Wydział Socjologii podjął starania w celu organizacji 50 % zajęć w trybie hybrydowym (możliwość odbycia kursu zdalnie). Miejsce zajęć, które będą stacjonarnie: Wydział Socjologii UAM w Poznaniu, ul. Międzychodzkiej 5 w sali nr 4.

Koszt szkolenia: 3200,00 PLN

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne składa na Wydziale Socjologii UAM ul. Szamarzewskiego 89C pok. 114, następujące dokumenty:

podanie o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne według załączonego poniżej wzoru (Karta zgłoszeniowa),

POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
Wydział Socjologii, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
Kontakt z sekretarzami kursu: tel. 61 829 22 59; email: anna2008@amu.edu.pl oraz monika.borowska@amu.edu.pl
Kontakt z kierownikiem kursu: email: tel. 61 829 22 64; necel@amu.edu.pl