X Tydzień Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii. Z okazji przypadającego 19 marca Światowego Dnia Pracy Socjalnej, zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach związanych z X Ogólnopolskim Tygodniem Pracy Socjalnej. Organizatorem Tygodnia na naszym Wydziale jest Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej. Szczegóły programu na stronie: X Tydzień Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii

Zaproszenie do udziału w żałobnym posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia. W imieniu Dziekana Wydziału Filozoficznego UAM prof. dr. hab. Romana Kubickiego zapraszamy do udziału w żałobnym posiedzeniu Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia poświęconemu pamięci wieloletniego dyrektora Instytutu Filozofii UAM prof. dr. hab. Jana Sucha. Posiedzenie odbędzie się 18 marca 2024 roku o godz. 13:00 w sali B (Budynek E, Kampus Ogrody).

Erasmus+. Prosimy o informowanie osób studiujących w trakcie swoich zajęć o trwającej właśnie rekrutacji na studia i praktyki w programie Erasmus. Szczegóły można znaleźć na stronie: https://socjologia.amu.edu.pl/erasmus

Zaproszenie do pełnienia funkcji obserwatora przebiegu egzaminów zewnętrznych w 2024 roku. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zaprasza Pracowników do pełnienia roli obserwatora podczas egzaminów. Przyjęcie akcesu na obserwatora przez OKE w Poznaniu nastąpi po zarekomendowaniu kandydata przez instytucję oraz osobę uprawnioną do takiej rekomendacji. W zgłoszeniu należy określić rodzaj egzaminu, przedmiot (dotyczy egzaminu ósmoklasisty), zakres/poziom (dotyczy egzaminu maturalnego), część (dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego) oraz gminę lub powiat na terenie którego kandydat będzie uczestniczył w obserwacji. Zgłoszenia należy przesyłać do OKE w Poznaniu najpóźniej 2 tygodnie przed terminem egzaminu. Więcej informacji o terminach egzaminów oraz druk zgłoszenia na stronie: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego zaprasza do współpracy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem socjologii. Fundacja, założona w 1989 roku i wspierana przez wybitnych socjologów m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych i Niemiec, umożliwiła w ubiegłych latach realizację wielu międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych projektów badawczych, konferencyjnych, wydawniczych, a także popularyzujących nauki społeczne. Jest widoczna w środowisku naukowym, ma bogatą historię współpracy z instytucjami i organizacjami, dysponuje także własnym budżetem. Szczególnie zaproszenie kierujemy do osób zainteresowanych wejściem w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Fundacji Znanieckiego. Okazją ku temu będzie doroczne zebranie Rady Fundacji (25 marca 2024 o godz. 12:00 w sali 112 bud. C, Kampus Ogrody UAM), kiedy również odbędą się otwarte wybory na Dyrektora i Członków Zarządu, a także Członków Komisji Rewizyjnej na nową 3-letnią kadencję. Osoby zainteresowane włączeniem się w działania Fundacji zachęcamy do kontaktu z dr. Jackiem Kuberą, dr. Łukaszem Skoczylasem, prof. UAM dr. hab. Elżbietą Marciszewską i prof. UAM dr. hab. Piotrem Jabkowskim.

Seminarium wydziałowe. W poniedziałek 25 marca o godzinie 9:45 odbędzie się wydziałowe seminarium naukowe. Szczegółowe informacje w przyszłotygodniowym Soc Info.

Spotkanie z Rektor UAM. We wtorek 26 marca odbędzie się spotkanie z Rektorką UAM, prof. Bogumiłą Kaniewską. Szczegółowe informacje w przyszłotygodniowym Soc Info.