Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych OPUS 19PRELUDIUM 19 (przyjmowanie wniosków do 16.06.2020) w odświeżonej formule. Trwa również nabór do konkursów TANGO 4 (przyjmowanie wniosków w trybie ciągłym do 30.06.2020 r.) oraz ALPHORN–COVID-19 (przyjmowanie wniosków do 26.05.2020 r.).

Centrum Wsparcia Projektów UAM jest gotowe do silnego wsparcia procedury aplikacyjnej w tych konkursach. Jednocześnie prosząc o składanie wniosków grantowych nie później niż 6.06.2020.

OPUS 19 przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Budżet konkursu wynosi 450 mln zł.

PRELUDIUM 19 to konkurs przeznaczony dla badaczy nieposiadających stopnia naukowego doktora, W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. Wysokość kosztów pośrednich wynosi maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich z uwzględnieniem aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. Budżet konkursu wynosi 35 mln zł.

Wnioski w konkursach OPUS 19 i PRELUDIUM 19 należy składać w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl). Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w grudniu 2020 r.

W dniu 2 kwietnia 2020 r. nastąpiła zmiana regulaminu przyznawania środków w kategorii ograniczeń w składaniu wniosków. W związku z tymi zmianami prosimy o szczególnie uważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową dostępną na stronie Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl).