Do 5 października 2020 można skaładać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się: 

- znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

- znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Stypendium nie przysługuje studentowi:

- jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

- posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek oraz oświadczenie w wersji elektronicznej należy przesłać mailowo do Pani Marzeny Pawłowskiej z Biura Obsługi Wydziału Socjologii (marzenap@amu.edu.pl) do 5 października 2020. W tytule wiadomości mailowej proszę wpisać "Wniosek o stypendium MNiSW". Student przekazuje wyłącznie wersje elektroniczne wniosku i wymaganych załączników. Kompletny wniosek zawiera: 

  1. wniosek według wzoru w dwóch formach: wersja pdf – skan wniosku z własnoręcznym podpisem studenta, wersja word – wypełniony wniosek w formacie word;
  2. skan podpisanego własnoręcznie oświadczenia studenta - według wzoru;
  3. skany dokumentów potwierdzających uzyskane osiągnięcia zgodnie z wykazem określonym w § 6 rozporządzenia MNiSW 
  4. skan podpisanego oświadczenia studenta o procentowym wkładzie autorskim (jeśli dotyczy) – według wzoru.

Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące wnioskowania o stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 zestawiono poniżej:

Wniosek_2020_2021.docx

Oświadczenie_studenta_2020_2021.docx

Oświadczenie_studenta_o_procentowym_wkładzie_autorskim_2020_2021.docx,

Informacja_na_temat_stypendiów_MNiSW_na_rok_akademicki_2020_2021.pdf

Rozporządzenie_MNiSW-Stypendium_Ministra.pdf.