Wszystkie osoby studiujące zachęcamy do składania wniosków w konkursie Study@research.

 

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci i studentki UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich, którzy nie posiadają tytułu magistra lub magistra inżyniera. Zarówno osoby wnioskujące jak i członkowie zespołu badawczego powinni posiadać status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5.000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) należy do dnia 5 kwietnia 2024 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals  https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 134 "Study@Research").

 

Regulamin konkursu