Seminarium Otwarte - prof. Felix Stalder. Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminariów Otwartych Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych, które odbędzie się w czwartek 13 maja o godzinie 18:00 na MS Teams: link do spotkania. Gościem spotkania będzie prof. Felix Stalder z Zurich University of the Arts, znany badacz kultury cyfrowej, sieci społecznych, nowych form podmiotowości i wspólnotowości. Wyglosi on wykład pt. "The digital city as laboratory for the more-than-human society". Szczegółowe informacje, w tym abstrakt wystąpienia, znajdują się na naszej stronie internetowej oraz w wydarzeniu na Facebooku. Wykład oraz dyskusja po nim będą prowadzone w języku angielskim.

Nagrody Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2020. Przypominamy o składaniu wniosków do nagród przyznawanych przez władze uczelni. Wnioski o nagrodę naukową mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy i dotyczyć udokumentowanych osiągnięć naukowych (monografie, również zbiorowe, granty). Stosowne wnioski, do których należy dołączyć tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku, prosimy składać w terminie do 17.05.2021 r. w Biurze Obsługi Wydziału Socjologii. Szczegółowych informacji udziela mgr Anna Niedźwiedzińska (anna2008@amu.edu.pl).

Konkurs "Pierwszy Grant / Pierwszy tekst" w ramach ID-UB. Zachęcamy do zapoznania się z uczelnianym konkursem, którego celem jest wsparcie potencjału publikacyjnego i grantowego mniej doświadczonej kadry. Warunkami uczestnictwa w konkursie są: (a) brak doświadczenia w kierowaniu grantem z NCN, NPRH lub FNP w ostatnich 10 latach (2011-2020), (b) posiadanie nie więcej niż dwóch publikacji w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus (w co najmniej 50. percentylu czasopism), (c) co najmniej trzyletni staż pracy w UAM na pełnym etacie, (d) załączona pozytywna opinia dziekana właściwego wydziału. W konkursie przewidzianych jest przyznanie 40 grantów w kwocie do 20 000 zł (w sumie maksymalnie 800 000 zł). Czas realizacji grantu określa się na maksymalnie 18 miesięcy. Termin składania wniosków został przedłużony do 30 maja. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej.

I Naukowy Speed-Dating pomiędzy Polską i Szwajcarią. Celem inicjatywy jest utworzenie polsko-szwajcarskich zespołów badawczych, umiędzynarodowienie wyników polsko-szwajcarskich badań naukowych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy polskimi i szwajcarskimi ośrodkami badawczymi. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej i obejmuje dwa etapy. I etap (dnia 10 czerwca br. o godz. 10:00-18:00) to warsztaty mające formę krótkich spotkań (tzw. speed-dating) pomiędzy polskimi badaczami w poszczególnych dziedzinach, w trakcie których uczestnicy prezentują tematykę i zakres prowadzonych przez siebie prac. II etap (wrzesień 2021) to warsztaty w formie „speed dating” pomiędzy uczestnikami I etapu a badaczami ze szwajcarskich uniwersytetów i jednostek naukowych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie zgłoszenia oraz krótkiego abstraktu (max. 300 słów) do 27 maja 2021 r. na adres: oss@uw.edu.pl. Kontakt: dr Maria Balkan, mail: maria.balkan@uw.edu.pl. Na warsztaty zaprasza Ośrodek Studiów Szwajcarskich na Uniwersytecie Warszawskim. 

X edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorska z zakresu rynku finansowego. Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. W X edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku. Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Więcej szczegółów dotyczących konkursu w tym formularz zgłoszeniowy oraz regulamin znajdują się na stronie KNF.