Seminarium Otwarte, to inicjatywa Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych działającego na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu. Podstawowym jej celem jest umożliwienie dzielenia się wiedzą na temat współczesnych fenomenów społecznych oraz różnorodnych wyzwań (badawczych, praktycznych i etycznych) stwarzanych przez ich pojawienie się i obecność.  Zależy nam na tym, by rozmowie na ich temat towarzyszyła żywa dyskusja, dlatego też Seminarium jest otwarte dla każdego, kto chce w nim uczestniczyć. Nie zamykamy się też na jakąkolwiek dziedzinę nauki, pod warunkiem, że zajmuje się ona badaniem i urefleksyjnianiem świata społecznego. Otwartość ta dotyczy również problematyki poruszanej w trakcie spotkań. Przyjęliśmy, iż w każdym roku działania Seminarium zostanie poświęcone innemu zagadnieniu uznanemu przez jego uczestników za ważne i istotne, a przy tym symptomatyczne dla współczesności, pozwalające coś nowego i interesującego o niej powiedzieć.  

 

Edycja II (2021): Jakie nowe konstytucje?  

Ostatnie dekady niosą doświadczenie zrywania lub rozpadu wielu konsensusów organizujących nowoczesny porządek: tych regulujących relacje pracy oraz stosunki pomiędzy elitami i masami; tych wokół sposobów rozumienia płci, rasy i etniczności; tych określających miejsce człowieka wśród innych gatunków i w obrębie środowiska naturalnego; tych formatujących myślenie o przeszłości i przyszłości, a także tych, których efektem była zgoda co do tego czym jest dobre życie, zamieszkiwanie, przestrzeń. Rozpad tych konsensusów można postrzegać jako konsekwencję różnicowania się zachodnich zbiorowości i podążających za tym procesem roszczeń emancypacyjnych wielu ignorowanych dotąd zbiorowości, ale również jako skutek narastającej niewydolności projektu modernizacji.  

Ponieważ zakładamy, iż życie zbiorowe nie może istnieć bez minimalnej choćby zgody co do tego, co stanowić ma jego podstawę czy zasadę je organizującą, to chcielibyśmy z trakcie Seminariów otwartych zapytać, o to, co mogłoby je stanowić. Zależy nam na poszukiwaniu tych nowych konstytucji w bardzo różnych obszarach życia społecznego, w taki sposób by nie absolutyzować żadnego z nich jako przestrzeni potencjalnej zgody i by otworzyć maksymalnie szerokie pole dyskusji.  

 

Najbliższe spotkanie: Prof. Nick Couldry - "THE SPACE OF THE WORLD: digital platforms and the prospects for human solidarity in the 21st century"

Termin: Spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2022 o godzinie 17:00 na MS Teams (LINK prowadzący do seminarium)

Abstrakt wystąpienia (ENG i PL):
In this seminar, Nick Couldry will reflect on the global space of social communications and interaction that has been constructed over the past three decades through a commercialized internet and the emergence of digital platforms whose business model depends on the extraction of data from their users and the shaping of user behaviour in order to optimize user behaviour that will generate advertising value. What if those conditions – valid perhaps in their own commercial terms – have guaranteed a space of human interaction that is larger, more polarized, more intense, and more toxic than is compatible with human solidarity? This would be a major problem for humanity that social theory might play some role in deconstructing and potentially even solving, by formulating alternatives. So how might we imagine a different space of the world that would be less likely to be toxic, and more likely to generate the solidarity and effective cooperation that humanity needs if it is to have any chance of addressing its huge, shared challenges?
 
W swoim wystąpieniu, Nick Couldry przyjrzy się temu, jak od trzech dekad przestrzeń świata jest konstruowana przez skomercjalizowany internet i pojawienie się platform cyfrowych. Model biznesowy tego rodzaju platform opiera się na pozyskiwaniu danych od użytkowników (extraction of data) oraz kształtowaniu i optymalizowaniu ich zachowań w taki sposób, by wytwarzać zyski z reklam. Warto zadać pytanie: co jeśli te warunki – być może sensowne z punktu widzenia rynkowego – wytworzyłyby taką przestrzeń dla ludzkiej interakcji, która jest zbyt potężna, spolaryzowana, intensywna i toksyczna, aby dało się ją pogodzić z zasadą solidarności międzyludzkiej? Stanowiłoby to ogromny problem dla ludzkości, który być może mogłaby podjąć teoria społeczna – próbując go dekonstruować czy może nawet znajdując rozwiązania w postaci wskazywania alternatyw. Czy zatem moglibyśmy wyobrazić sobie inną rzeczywistość, która byłaby mniej toksyczna, a bardziej sprzyjałaby budowaniu solidarności i skutecznej współpracy, których potrzebuje ludzkość, jeśli ma mieć szansę na stawienie czoła ogromowi wyzwań, przed którymi stoi?

 

Nick Couldry foto

 

Biogram (ENG i PL):

Nick Couldry is a sociologist of media and culture. He is Professor of Media Communications and Social Theory at the London School of Economics and Political Science, and in since 2017 also a Faculty Associate at Harvard’s Berkman Klein Center for Internet and Society. He is the author or editor of fifteen books including The Mediated Construction of Reality (with Andreas Hepp, Polity, 2016), Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice (Polity 2012) and Why Voice Matters (Sage 2010). His latest books are The Costs of Connection: How Data is Colonizing Human Life and Appropriating Life for Capitalism (with Ulises Mejias: Stanford UP, 2019), Media: Why It Matters (Polity: 2019) and Media, Voice, Space and Power: Essays of Refraction (Routledge 2021). Nick is also the co-founder of the Tierra Común network of scholars and activists (https://www.tierracomun.net/) and of the European Media Salon (https://www.european-media-salon.org/events).

Nick Couldry jest socjologiem mediów i kultury, profesorem komunikowania medialnego i teorii społecznej na London School of Economics and Political Science, a od 2017 roku także współpracownikiem Harvard’s Berkman Klein Center for Internet and Society. Autor lub redaktor 15 książek, w tym m.in.: The Mediated Construction of Reality (razem z Andreasem Heppem, Polity, 2016), Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice (Polity 2012) oraz Why Voice Matters (Sage 2010). Jego ostatnie książki to The Costs of Connection: How Data is Colonizing Human Life and Appropriating Life for Capitalism (napisana wspólnie z Ulisesem Mejiasem: Stanford UP, 2019) i Media: Why It Matters (Polity: 2019) and Media, Voice, Space and Power: Essays of Refraction (Routledge 2021). Nick jest także współzałożycielem sieci naukowców i aktywistów Tierra Común (https://www.tierracomun.net/) i Europejskiego Salonu Medialnego (https://www.european-media-salon.org/events).

 

Program II edycji Seminarium Otwartego  

 • 11.02.2021, czwartek, godzina 17:00, prof. dr hab.. Andrzej Waśkiewicz (IS UW) 
 • 22.03.2021, poniedziałek, godzina 10:00, dr hab. Piotr Michoń prof. UEP (UEP) 
 • 19.04.2021, poniedziałek, godzina 10:00, prof. Matthias Gross (University of Jena) 
 • 13.05.2021, czwartek, godzina 18:00, prof. Felix Stalder (Zurich University of the Arts) 
 • 17.06.2021, czwartek, godzina 18:00, prof. dr hab. MichałPawełMarkowski (University of Illinois, Chicago) 
 • 21.10.2021, czwartek, godzina 18:00, dr Piotr Szaradowski (School of Form)
 • 25.11.2021, czwartek, godzina 17:00, dr Timothée Parrique
 • 16.12.2021, czwartek, godzina 17:00, dr Magdalena Zamorska
 • 24.02.2022, czwartek, godzina 17:00, dr Maciej Szlinder
 • 31.03.2022, czwartek, godzina 17:00, prof. Rafał Matyja
 • 21.04.2022, czwartek, godzina 18:00, prof. Sam Binkley
 • 26.05.2022, czwartek, godzina 17:00, dr Agata Stasiak

Formuła seminarium  

Seminarium odbywać się będzie raz w miesiącu na Wydziale Socjologii UAM w Poznaniu (w czasie pandemii zaś za pośrednictwem platformy Microsoft Teams). W trakcie każdego ze spotkań zaproszony przez organizatorów gość będzie prezentował swój referat. W ciągu miesiąca od jego wygłoszenia autor powinien dostarczyć organizatorom tekst, spełniający wymogi nakładane na artykuły naukowe, a będący zapisem jego wystąpienia w trakcie Seminarium. Referat będzie punktem wyjścia dla napisania przez osoby uczestniczące w seminarium 1-2 artykułów naukowych odnoszących się do tez referatu, polemizujących z nimi, bądź uzupełniającymi go o nowe wątki. Artykuły te powinny zostać dostarczone organizatorom seminarium nie później, niż dwa miesiące od daty wygłoszenia referatu, do którego się one odnoszą. Podsumowaniem każdej z edycji Seminarium będzie publikacja zawierająca wszystkie zgromadzone  w jego trakcie artykuły naukowe.

Seminarium może być nagrywane, a udział w spotkaniu oznacza zgodę na nagrywanie oraz upublicznienie wizerunku dla materiałów audiowizualnych z tego wydarzenia.