• Ubezpieczenie zdrowotne na Uczelni jest dobrowolne i dotyczy tylko osób, które nie mają ww. ubezpieczenia z innego tytułu. 
  • Ubezpieczenie zdrowotne upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i daje prawo do korzystania bezpłatnie z ww. świadczeń w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ). Ubezpieczenie zdrowotne nie jest ubezpieczeniem NNW.
  • Zasady ubezpieczenia zdrowotnego regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1373, z późn. zm.)
  • Zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.2004 o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych (Dz.U nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) osoby, które nie ukończyły 26 roku życia w pierwszej kolejności korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej (np. rodziców, lub jeśli nie ma takiej możliwości u rodziców to dziadków).
  • Z ubezpieczenia zdrowotnego w ramach uczelni może skorzystać osoba, u której nie występują też inne (oprócz ubezpieczenia z tytułu bycia członkiem rodziny) tytuły do ubezpieczenia jak np. praca, ubezpieczenie jako współmałżonek, status bezrobotnego, emerytura/renta, dział. gosp/rolnicza, alimenty.

 

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  1. ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (praca, w tym umowa zlecenie, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, dział. gosp./rolnicza, alimenty.),
  2. nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (pracujący rodzice/dziadkowie, praca, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, dział. gosp./rolnicza, alimenty).

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych (poza Uczelnią).

Sprawami ubezpieczenia zdrowotnego studentów w Sekcji Spraw Studenckich zajmuje się p. Mirosława Gajewska, tel. 61 829 4376,

e-mail: mirgaj@amu.edu.pl

Na stronie głównej serwisu USOSweb są dostępne szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego studentów, w tym wniosek i dane kontaktowe: https://usosweb.amu.edu.pl/