Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 25 lutego 2021 r. odbędzie się poprawkowy egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2.

Rejestracja na egzamin odbędzie się na platformie ul.amu.edu.pl. w terminie od 19 lutego 2021 r. do 22 lutego 2021 r. (logowanie odbywa się w identyczny sposób, jak logowanie do studenckiego konta w systemie USOSweb). Podczas rejestracji na egzamin proszę zwrócić uwagę na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego jest wcześniejsze podejście do egzaminu ustnego w terminach ustalonych na poszczególnych Wydziałach.

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 odbywać się będzie w formie zdalnej, tj. w ramach synchronicznego kontaktu, w którym student oraz komisja uczestniczą w egzaminie w tym samym czasie, ale w różnych miejscach – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą: język angielski - usługi Microsoft Teams i platformy Moodle; pozostałe języki – usługi Microsoft Teams i aplikacji Microsoft Forms. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie sprawnego mikrofonu i kamery.

Studium Językowe UAM, w absolutnie wyjątkowych sytuacjach, dopuszcza możliwość odbycia w/w egzaminu w formie bezpośredniej, z zachowaniem reżimu sanitarnego, po uprzednim uzyskaniu indywidualnej zgody od Dyrektora Studium Językowego UAM. O w/w zgodę student jest zobowiązany zwrócić się najpóźniej do dnia 22 lutego 2021 r. Po uzyskaniu zgody, student zostanie zapisany na egzamin przez koordynatora z ramienia Studium Językowego UAM.

Przed egzaminem z języka angielskiego studenci otrzymają link do strony egzaminu z dostępną skróconą wersją testu egzaminacyjnego, zawierającą przykładowe typy zadań, celem umożliwienia studentom obeznanie się w nawigacji w teście.

UWAGA!!!
Osoby, które nie dokonają rejestracji żetonowej na egzamin, w określonym przez Studium Językowe UAM terminie, nie będą mogły przystąpić do egzaminu w dniu 25 lutego br.

Przed przystąpieniem do egzaminu student zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem egzaminu oraz z ważnymi informacjami technicznymi, które dostępne są na stronie sj.amu.edu.pl

Kontakt: Studium Językowe UAM sj.amu.edu.pl (zakładka: Koordynatorzy ds. USOS)

Jednocześnie informujemy, że:

Egzamin certyfikacyjny z języka obcego na poziomie B2 w Studium Językowym UAM
w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych z powodu zagrożenia COVID-19 w formie zdalnej, jak i wyjątkowo w formie bezpośredniej, składać się będzie z 2 części:
I część – część ustna;
II część – część pisemna.

 

Cześć I – część ustna

Za część ustną otrzymać można maksymalnie 40 punktów. Część ustna odbywać się będzie na platformie MS Teams, przeprowadzana przez komisję dwuosobową. Dedykowana jest studentom, którzy dotychczas jej nie zaliczyli lub studentom, którzy przystępując do egzaminu poprawkowego pragną poprawić uprzednio wynik z części ustnej. Materiał wymagany na części ustnej składa się z 20 zagadnień (tematów), opartych o tematykę realizowaną w ramach lektoratu języka obcego. Zagadnienia na egzaminie ustnym związane są z językiem ogólnym.

Część II – część pisemna

Czas trwania części pisemnej egzaminu: 60 minut.
Za część pisemną otrzymać można maksymalnie 160 punktów.
Część pisemna obejmować będzie dwie części:
- czytanie ze zrozumieniem,
- test gramatyczno–leksykalny.

Czytanie ze zrozumieniem obejmować będzie teksty przeznaczone do czytania. Możliwe typy zadań sprawdzających sprawność czytania ze zrozumieniem to zadania sprawdzające globalne lub selektywne rozumienie tekstu czytanego: prawda/fałsz (w których student stwierdza zgodność lub niezgodność zdań zawartych w zadaniu z treścią przeczytanego tekstu); test wielokrotnego wyboru (w którym student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji); zadania na dobieranie (w których student łączy ze sobą lub przyporządkowuje do siebie odpowiednie elementy np. fragmenty tekstu).

Test gramatyczno-leksykalny obejmować będzie typy zadań sprawdzających znajomość gramatyki i leksyki: test wielokrotnego wyboru (w którym student wybiera poprawną odpowiedź spośród kilku podanych propozycji); zadania na dobieranie (w których student łączy ze sobą lub przyporządkowuje do siebie odpowiednie elementy, np. słowa, wyrażenia); zadania z luką (w których student wstawia odpowiednie słowo, wyrażenie, etc. jako uzupełnienie zwrotu, zdania, fragmentu tekstu); transformacje (zadanie polegające na przekształceniu zdania wg wskazanego wzoru).

Łączna liczba punktów za egzamin certyfikacyjny na poziomie B2: 200 pkt.
(egzamin ustny 40 punktów + egzamin pisemny 160 punktów).

SKALA OCEN:
120 pkt. - 139 pkt. - dostateczny (3) (60% - 69%)
140 pkt. - 151 pkt. - dostateczny plus (70% - 75%)
152 pkt. - 171 pkt. - dobry (4) (76% - 85%)
172 pkt. - 181 pkt. - dobry plus (86% - 90%)
182 pkt. - 200 pkt. - bardzo dobry (5) (91% - 100%)