Kulczyk Foundation oraz Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ustaliły ostatnie szczegóły dotyczące tegorocznej edycji programu Stypendium im. dr. Jana Kulczyka (dla studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - obywateli Ukrainy). Na tej podstawie uruchomiony zostaje proces rekrutacji kandydatów do otrzymania stypendium.

W przypadku studentów I roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich podstawą przyznania świadczenia jest sytuacja materialna wyrażona dochodem/os. w rodzinie wnioskodawcy. Sytuacja materialna rodziny ustalana jest na podstawie zaświadczeń Służby Fiskalnej Ukrainy o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2018 roku. Jeżeli zostały uzyskane dochody na obszarze Polski, student przedstawia zaświadczenia polskiego Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez studenta i członków rodziny w 2018 roku. W przypadku niepełnoletniego i pełnoletniego rodzeństwa (do ukończenia 25. roku życia) uczącego się/studiującego, należy dostarczyć zaświadczenia szkolne/uczelniane go dotyczące. Jeżeli student ubiegał się wcześniej o stypendium socjalne, wykorzystane zostaną dokumenty będące w posiadaniu Uczelni.

Przyznanie stypendium studentom starszych lat nastąpi na podstawie wyników w nauce wyrażonych średnią ocen ustaloną na zasadach obowiązujących w przypadku stypendium rektora, przy czym warunkiem przyznania stypendium będzie uzyskanie wszystkich zaliczeń w terminie przewidzianym organizacji roku akademickiego (do 30 września) oraz uzyskanie średniej nie niższej niż 4,00. W przypadku studentów starszych lat podstawą rozpatrywania wniosków będzie wyłącznie średnia, w związku z czym nie jest wymagane przygotowywanie i dostarczenie dokumentów, o których mowa wyżej.

Składając wniosek studenci posługują się drukiem udostępniony na serwerze Uczelni pod adresem http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/ukraina-2020/wniosek.pdf