Szanowni Państwo,

Sekcja Obsługi Studentów przygotowała listę przydatnych linków dla nowych członków akademickiej społeczności. Zachęcamy do zapoznania się z podanymi niżej informacjami:

1) Regulamin studiów

2) Strona Biur Obsługi Studentów/Dziekanatów UAM

3) Film dot. Biur Obsługi Studenta oraz Dziekanatów

4) Intranet studenta (aktualności, wiadomości o konkursach, wydarzeniach, informacje dot. toku studiów)

5) Poradnik Studenta UAM // Pierwsze kroki na UAM

6) Uniwersytecki System Obsługi Studiów - instrukcja oraz tutoriale USOS

7) Instrukcje składania wniosków o stypendia, zapomogi oraz domy akademickie (trzeba być zalogowanym do USOSweb)

8) Pomoc materialna - informacje

9) Studium językowe - rejestracja na lektoraty

10) Wychowanie Fizyczne - rejestracja

11) Szkolenie BHP - terminy i szczegóły zostaną podane wkrótce (informacje w Biurach Obsługi Studenta)

Zajęcia z przedmiotu Szkolenie BHP realizowane są wyłącznie w formie kształcenia na odległość (e-learning). Szkolenie BHP jest obowiązkowym przedmiotem dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę na UAM. Dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Bez względu na to czy student odbył już szkolenie na studiach pierwszego stopnia lub w innej uczelni, student przyjęty na I rok studiów na UAM jest zobowiązany zaliczyć Szkolenie BHP.

Nie ma możliwości „przepisywania” zaliczenia. W sytuacji, gdy student został ponownie przyjęty na I rok studiów (i zaliczył Szkolenie BHP wcześniej) zobowiązany jest kolejny raz przystąpić do zaliczenia przedmiotu Szkolenie BHP. Przedmiot Szkolenie BHP został zdefiniowany w USOSie centralnie jako przedmiot ogólnouniwersytecki w wymiarze 4 godz. Wydziały nie definiują tego przedmiotu samodzielnie.

12) Edukacja informacyjna i źródłowa

Szkolenie biblioteczne jest prowadzone w formie kształcenia zdalnego w e-learningu pod nazwą “Edukacja Informacyjna i Źródłowa”, “Przysposobienie biblioteczne” lub na miejscu w bibliotece wydziałowej. Zajęcia są obowiązkowe i kończą się zaliczeniem w trakcie I roku studiów.

13) Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Uczelnia zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego studenta, który:

  • ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (praca w tym umowa zlecenie, rejestracja w Urzędzie Pracy, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, działalność gospodarcza/rolnicza, alimenty);
  • nie ukończył 26 lat i nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (pracujący rodzice/dziadkowie, praca, pracujący współmałżonek, emerytura/renta, działalność gospodarcza/rolnicza, alimenty).

Student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej do ukończenia 26 lat - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego spoczywa na rodzicach bądź opiekunach prawnych.(poza Uczelnią)

14) mLegitymacja - informacje oraz instrukcja składania wniosków