Zapraszamy na wykład dr Giulio Mattioli z TU Dortmund, socjologa zajmującego się tematyką transportu, energii i klimatu, współautora ostatniego raportu IPCC. Wykład będzie dotyczył nierówności i procesów społecznych, z powodu których trudno jest zmniejszać emisje gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Poniedziałek (20 listopada 2023), godzina 16:00, sala 1, transmisja online dostępna TUTAJ.

We invite you to a lecture by Dr. Giulio Mattioli from TU Dortmund, a sociologist dealing with transport, energy and climate, co-author of the latest IPCC report. The lecture will focus on social inequalities and processes of „carbon lock-in”, which make it difficult to reduce greenhouse gas emissions in the transport sector. Monday (November 20, 2023), four p.m, class room 1 (building C) or online broadcast available HERE.

Streszczenie

Wykład dotyczy zjawiska „carbon lock-in” czyli zablokowania emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu. Są to siły społeczne tworzące inercję polityczną w kwestii łagodzenia zmian klimatu w tym kluczowym sektorze. Transport ma duży udział w zużyciu energii, emisji gazów cieplarnianych i wydatkach gospodarstw domowych, lecz dotychczas był stosunkowo pomijany w badaniach energetycznych i socjologicznych. Wykład rozpocznie się od omówienia trendów i czynników wpływających na emisję gazów cieplarnianych z transportu. Następnie omówione zostanie zjawisko „zależności od samochodu”, w wyniku którego posiadanie i używanie samochodu może stać się koniecznością we współczesnych społeczeństwach. Podkreślona zostanie rola nierówności i przystępności cenowej w napędzaniu tego procesu. W drugiej części omówiony zostanie nowy problem uzależnienia od emisji dwutlenku węgla w sektorze lotniczym (lub „zależności od lotów”). Podkreślona zostanie rola kilku czynników socjologicznych, w tym socjalizacji, migracji międzynarodowej i przestrzennego rozciągania sieci społecznych. Wykład zakończy się prośbą o zwrócenie większej uwagi badawczej na ten fascynujący, choć ponury temat.

Biogram

Giulio Mattioli jest pracownikiem naukowym na Wydziale Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie (Niemcy). Posiada wykształcenie socjologiczne oraz tytuł doktora europeistyki miejskiej i lokalnej uzyskany na Uniwersytecie Milano-Bicocca (Włochy). Przez 4 lata pracował w Instytucie Studiów nad Transportem oraz w Szkole Ziemi i Środowiska na Uniwersytecie w Leeds (Wielka Brytania). Jest autorem ponad 40 artykułów w czasopismach z pogranicza polityki transportowej, energetycznej i klimatycznej. Był współautorem raportu IPCC AR6 WG3. Przyjazd badacza jest finansowany ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

Abstract

The lecture will focus on ‚carbon lock-in’ in the transport sector, i.e., the social forces that create policy inertia towards climate change mitigation in this key sector. Transport accounts for a large share of energy consumption, greenhouse gas emissions and household expenditure, but has been relatively overlooked by energy and sociological research to date. The lecture will start by discussing trends and drivers in transport emissions. It will then discuss the ‘car dependence’ phenomenon, whereby car ownership and use can become a necessity in modern societies. The role of inequality and affordability in fueling this self-reinforcing process will be highlighted. In the second part of the process, the emerging problem of carbon lock-in in the aviation sector (or ‘flight dependence’) will be discussed. The role of several sociological factors including socialization, international migration, and the spatial stretching of social networks will be highlighted. The lecture will conclude with a plea for more research attention to this fascinating, albeit bleak, topic.

Bio

Giulio Mattioli is Post-doctoral Research Fellow at the Department of Spatial Planning at TU Dortmund University (Germany). He has a background in Sociology and holds a PhD in Urban and Local European Studies from the University of Milano-Bicocca (Italy). He was worked for 4 years at the Institute for Transport Studies and School of Earth and Environment at the University of Leeds (UK). He is the author of over 40 journal articles at the intersection of transport, energy and climate policy and was contributing author to the IPCC AR6 WG3 report.