Zapraszamy/udostępniamy:

 • 8 czerwca 2020 r., seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  "Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną  i ład społeczny", o godz. 15.00, pod linkiem:  https://zoom.us/j/91423003173?pwd=TkN6bmY0cEJSQVlGSHd2MU8wODRmUT09 dr hab. Franciszek Czech (UJ) wygłosi referat pt.: Przemiany narracji spiskowych w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku. Celem wystąpienia jest omówienie głównych trendów przemian narracji spiskowych funkcjonujących w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku. Autor postara się wykazać, że nie tylko zmieniła się treść narracji, ale też ich cechy i znaczenie. Główna teza wystąpienia sprowadza się do stwierdzenia, że w omawianym okresie doszło do instytucjonalizacja narracji spiskowych w polityce głównego nurtu. Wywód na ten temat poprzedzony zostanie omówieniem kategorii narracji spiskowych i pojęć pokrewnych.
 • Szkoła Doktorska Szkoły Nauk Społecznych UAM oraz wydziały: Socjologii i Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM organizują w sierpniu 2020: Summer school: a city in the center of Europe (2020). Projekt jest skierowany do magistrantów i studentów studiów doktoranckich. Wiecej informacji na naszej stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/60-english/482-summer-school-2020
 • Uprzejmie informujemy o terminach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021. Przyjmowanie dokumentów 27.07.-24.08.2020; Postępowanie rekrutacyjne 7.09-12.09.2020; Ogłoszenie list przyjętych do Szkoły Doktorskiej 18.09.2020.
 • Pan Rektor prof. Andrzej Lesicki przedłużył składnie wniosków  o nagrody indywidualne i zespołowe Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe. W związku z powyższym prosimy o składanie wniosków do dnia 06.06.2020 r na adres mailowy anna2008@amu.edu.pl. Wnioski o nagrodę naukową mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy i dotyczyć udokumentowanych osiągnieć naukowych ( monografie również zbiorowe, granty) wraz ze stosownymi recenzjami lub rekomendacjami.

Varia

 • The academic culture of  CEE scholars in social sciences" funded by the Hungarian Academy of Sciences cordially invite to contribute the project by filling this short questionnaire. In this research project we analyze the career paths, career prospects and academic culture of Eastern European scholars in social sciences. A very important part of our mixed-methods analysis is to investigate the familiar backgrounds, education trajectories and career plans of scholars working at this region. We are very indebted to you for contributing in this phase. I am convinced that, with your generous help, we will be able to raise the international visibility of our region and to reduce at least some of the biases that still exist in the world-system of knowledge production and causes a lot of disadvantages to Eastern European scholars, especially in social sciences. Please find the questionnaire below and, again, thank you very much for your time and support! https://forms.gle/t1QfdmEtkWx1Tohk8
 • Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki i University of Aveiro realizują projekt badawczy dotyczący pracy zdalnej w środowisku akademickim w okresie pandemii. Badanie  jest skierowane dla pracowników administracji/nauczycieli/naukowców uczelni wyższych. Celem badania jest zebranie doświadczeń w zakresie pracy zdalnej w warunkach kryzysowych i wskazanie najlepszych praktyk. Zachęcamy do udziału w badaniach. Badanie jest uruchamiane po kliknięciu w link  https://forms.gle/jSMfidBvUMkfRtZM8
 • International Sociologicla Association prezentujemy najnowszy numer kwartalnika „Global Dialogue” w języku polskim. Wersja angielska powstała jeszcze przed okresem izolacji. Opisane w niej zostało między innymi IV Forum Socjologiczne ISA, które miało odbyć się w lipcu 2020 w Porto Alegre w Brazylii. Konferencja w związku z pandemią została przeniesiona na luty 2021. Oprócz tego w numerze: dział poświęcony polityce społecznej w państwach europejskich; omówienie wyzwań związanych z cyfryzacją (temat jakże aktualny dzisiaj!), wywiad z Raquelą Varelą, rozważania na temat socjologii Samira Amina i Immanuela Wallersteina, perspektywa teoretycna Donatelli della Porta. Polecamy ten numer i zapraszamy do lektury: http://globaldialogue.isa-sociology.org/wp-content/uploads/2020/05/v10i1-polish.pdf
 • W kraju realizowanych jest obecnie przez socjologów sporo badań sytuacji pandemicznej Część z tych badań nie przebijają się do szerszej świadomości. Polskie Towarzystwo Socjologiczne postanowiło gromadzić informacje o badaniach społecznych dotyczących pandemii. Lista opublikowana jest na stronie internetowej PTS (https://pts.org.pl/katalog-badan-dot-covid-19/) i będzie na bieżąco aktualizowana. Z pewnością ułatwi to kontakty między badaczami i badaczkami zainteresowanymi podobnymi tematami oraz umożliwi łatwiejszy dostęp do dynamicznie tworzonej w tej chwili wiedzy na temat sytuacji pandemii.  

Call for papers

 

 • Władza Sądzenia” / 2020. Po Habermasie. Sfera publiczna w czasach niepewności. Pojęcie i zagadnienia sfery publicznej należą od kilkudziesięciu lat do jednych z kluczowych problematyk nauk społecznych, choć wydaje się jednocześnie, że zainteresowanie nimi – jako tematami „modnymi” czy też nośnymi – w ostatnich latach nieco przygasło. Nie będzie przesadą twierdzenie, że główny nurt debaty wokół pojęcia sfery publicznej na kilka dekad zaprogramowała publikacja „Przeobrażeń strukturalnych sfery publicznej”, kanonicznej pracy Habermasa wydanej przecież niemal sześć dekad temu. Wywołała ona oczywiście rezonans i zrodziła liczne, niekiedy silne krytyki: ortodoksyjnie liberalne, agonistyczne czy wreszcie – pierwotnie poczętą jako postać „sporu w rodzinie” – wizję sfery kontrpublicznej. Nie zmienia to faktu, że to właśnie habermasizm, jako teoria uniwersalizująca emancypacyjne dążenia XVIII- i XIX-wiecznego mieszczaństwa, nie zidentyfikował momentu dialektycznego przekształcenia tego, co postępowe w to, co wykluczające i represyjne. […]Takie kluczowe problemy cywilizacyjne, wokół których ogniskują się współczesne debaty to, naszym zdaniem, przede wszystkim: - postępująca (neo)autorytaryzacja polityki, nierzadko posługująca się „nowymi” narzędziami, takimi jak przechwytywanie i instrumentalizacja instytucji demokratycznych oraz rytualizacją debat, - tendencje populistyczne w sferze publicznej, - kryzys i demontaż tradycyjnie pojmowanego państwa dobrobytu i postępująca, skrajna liberalizacja polityk publicznych, wzmacniająca obywatelski prywatyzm jako bazową strategię adaptacyjną, - bezustannie rosnące nierówności społeczno-ekonomiczne oraz projekty i debaty wokół progresywnych narzędzi radzenia sobie z nimi, na przykład idee bezwarunkowego dochodu podstawowego, - „ponowne zaczarowanie świata”, rozumiane tu jako coraz silniejsze tendencje antyoświeceniowe, antyracjonalistyczne i antynaukowe oraz polityki zaprzeczeń, - problemy środowiskowe i odpowiedzi na nie, na przykład postulaty sprawiedliwości klimatycznej, - problemy związane z politykami publicznymi, szczególnie polityką edukacyjną i zdrowotną, - planetarna urbanizacja i miejskie sfery publiczne, - kontrpubliczności, w tym emancypacyjne ruchy społeczne, - usieciowienie sfery publicznej i związane z tym ryzyka, - sztuka i jej kontekst publiczny, - uniwersytet jako „modelowa sfera publiczna” i kryzys publicznych funkcji nauki. Redaktor tomu: dr Przemysław Pluciński (plucin@amu.edu.pl).
 • The special issue of “Society Register” 2021, Meta-narratives about subdisciplines of sociology special issue dedicated to the anniversary of institutional sociology in Poznań. Submission deadline: September 30, 2020
  Available from: https://www.researchgate.net/publication/338740711_CALL_FOR_PAPERS_META-NARRATIVES_ABOUT_SUBDISCIPLINES_OF_SOCIOLOGY We want to dedicate the next issue of Society Register to the discussion of the present state of sociology, with particular emphasis on the ongoing changes in specific sociologies over the last 50 years. This special monographic issue is inspired by the centennial anniversary of institutional sociology in Poznań, which began with the establishment of the Department of Sociology and Philosophy at Poznań University in March 1920. The Department was founded by Florian Znaniecki, a Polish sociologist associated with the culturalist trend of sociology at the Chicago School. The organizational foundations of the discipline were then established in Poznań, including the establishment of academic journals and the granting of first master degrees and doctorates in sociology in Poland. Paradoxically, Poznań sociology in its contemporary form was shaped as a consequence of historical turbulence (the circumstances of so-called Stalinism or then ‘real socialism’) in the second half of the 1960s, which coincided with the diagnosis of the crisis of sociology as a theoretical discipline. Initially, voices proclaiming the collapse of sociology's theoretical reflection were related to the diagnosis of the decline of structural functionalism as a program of the “grand theory”[…] Finally, the broadest questions we may have could address the following: is an excellent sociological theory, one that stays abreast of radical technological and environmental changes, even possible at this point? Is it necessary? We have worked out several subdiscipline areas that are of particular interest to us, which may, of course, be expanded to include others: Sociology of social dynamics; Sociology of social inequalities; Sociology of migration; Urban sociology and urban studies; Gender sociology; Sociology of non-human beings; Humanistic sociology (Humanistic coefficient) Hybrid subdisciplines of sociology; interdisciplinary studies close relate to sociology: social geography, economic sociology, etc. The deadline for submitting complete contributions, compliant with editorial guidelines is September 30th, 2020. Expected date of publication: first half of 2021. Authors must register online on the Society Register’s webpage: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr [Make a Submission] Guidelines: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/about/submissions
 • Call for Papers Volume 4: no. 3 (13)/2020 Relations. This issue of our journal will be devoted to the category of relation. “Relation” is a term used in a wide spectrum of trends in and domains of philosophy, both historical and modern. One could easily find it in ontology (what kind of beings are relations? What are relations between beings?), in classical logic (what formal relation between A and B gives one the truth?), in epistemology (what relation between subject and object gives one knowledge?) as well as in ethics (which kind of our actions, acting upon others, are good or morally desirable?). It is in the heart of a persisting question concerning the relation between mind and body, as well as in the classical definition of truth that defines it as the relation of adequacy between thought and reality… http://eidos.uw.edu.pl/
 • Praktyka Teoretyczna”, Call for papers Issue 4 (42) / 2021, Latency of the crisis: globalization, subjectivity, and resistance. The notion of crisis is at the heart of contemporary social theory and is embedded in our social being (Michael Hardt and Antonio Negri, 2017; Pierre Dardot and Christian Laval, 2015). With different connotations and modulations between core and peripheral countries, and conceptions varying across different social strata (economic, cultural, political, etc.), crisis has become an intrinsic element of contemporary social imaginations. The topic of crisis has many dimensions, and a theoretical inquiry into it must offer a conceptual and empirical articulation of this problem as part of the contemporary political constitution intertwined with transnational developments and historical horizons. http://www.praktykateoretyczna.pl/newsletter/?nm=profile&nk=274-a1d2b3d92c
 • Praktyka Teoretyczna”, planowany tom: Uwspólnienie – to co wspólne jako proces krytyki i zmiany. Redaktorzy: Piotr Juskowiak, Jakub Krzeski, Anna Piekarska, Krystian Szadkowski Język numeru: polski, angielski. Opis: Blisko dekadę temu to, co wspólne – rozumiane jako podstawa społecznego, politycznego i gospodarczego współbycia – stało się punktem wyjścia projektu młodych badaczek i badaczy, którzy założyli czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna". Gdy wiosną 2010 roku publikowaliśmy jego pierwszy numer, nie mogliśmy przewidzieć, że w ciągu zaledwie kilku lat w orbitę wspólnego namysłu uda nam się wciągnąć tak wiele osób, że nasza „praktyka teoretyczna" może stanowić stale rozszerzający się, inkluzywny projekt, w ramach którego będą wzrastać i spierać się ze sobą tak liczne i tak różne grupy teoretyków i teoretyczek. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że nigdy nie byliśmy zainteresowani budowaniem tożsamościowej, hermetycznej zbiorowości, a zamiast tego zawsze stawialiśmy na żywy i dynamiczny proces: uwspólniania pojęć, współmyślenia, komunikacji i wspólnej walki o warunki umożliwiające stałe rozszerzanie tych praktyk. W idei tego, co wspólne – prefigurującej w naszym rozumieniu wszelki zasługujący na swe miano komunizm – widzimy po latach zwornik spajający wspomniany projekt i środowisko. Chcemy dziś zaprosić Was, osoby współpracujące z nami lub śledzące nasz projekt, by raz jeszcze, wspólnymi siłami nie tylko spojrzeć wstecz i podsumować ostatnią dekadę praktyczno-teoretycznej produkcji, ale i zastanowić się, czy wciąż możemy jednoczyć się wokół perspektywy uwspólniania, by owocnie rozwijać wyrastające z naszego zaangażowania obszary namysłu i działania. Innymi słowy, zachęcamy Was do współmyślenia przyszłości tego, co wspólne. Termin nadsyłania artykułów: 1 marca 2020 r. Planowana publikacja: wrzesień 2020 r.
 • Przesyłamy informację o terminarzu nadsyłania materiałów oraz tematyce „Przeglądu Zachodniego” , jakiej wydawca chciałby poświęcić uwagę na łamach przyszłorocznych wydań kwartalnika. Opis znajduje się na stronie internetowej https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania, wraz z archiwum cyfrowym sięgającym 1945 r., informacjami dotyczącymi pisma (m.in. aktualnej ocenie MNiSW, która przypisała „Przeglądowi Zachodniemu” wartość 40 punktów) oraz wskazówkami technicznymi dla autorów (istotna zmiana dotyczy wprowadzenia od nr 1/2020 przypisów harwardzkich). Zapraszam do nadsyłania artykułów, materiałów, recenzji, omówień i sprawozdań proponowanych do publikacji w czasopiśmie Instytutu Zachodniego, a także sugestii oraz  pomysłów dotyczących kolejnych edycji pisma.