Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu seminariów otwartych "Użytki badawcze z teorii praktyk społecznych", które odbędzie się w w czwartek 18 maja o godzinie 17:00. Prof. Davide Nicolini oraz dr Deborah Giustini przedstawią wystąpienie pt. "How to use practice theory in ethnographic work". Spotkanie odbędzie się w formie zdalnej na MS Teams.

 

Link do spotkaniaProf. Davide Nicolini, dr Deborah Giustini: "How to use practice theory in ethnographic work" – 18.05.2023, g. 17:00

Spotkanie jest częścią cyklu seminariów otwartych Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM: seminaria otwarte "Użytki badawcze z teorii praktyk społecznych".

 

W naszej prezentacji omówimy relację między orientacją praktyczno-teoretyczną i etnografią. Punktem wyjścia będzie dla nas fakt, iż etnografia, choć coraz mocniej postrzegana jako „wyłącznie metoda”, historycznie była ujmowana jako pakiet teoria-metoda. W konsekwencji (tradycyjna) etnografia zaprasza osoby badające do skupienia się na konkretnych aspektach życia społecznego i jednostkach jego analizy, w szczególności na grupach, społecznościach i sytuacjach ograniczonych. Naszym głównym twierdzeniem jest, że poprzez ponowne określenie przedmiotu badań nad społecznymi i ludzkimi zjawiskami w terminach sieci, wiązek i tekstur zapośredniczonych praktyk, orientacja praktyczno-teoretyczna poszerza dostępne możliwości analityczne rozumiane zarówno jako dostępne "obiekty dociekań" (badawcze „co”) oraz procedury badawcze (badawcze „jak”). W prezentacji wykorzystamy różnorodne przykłady z naszych własnych badań i opublikowanych prac by pokazać afordancje orientacji praktyczno-teoretycznej w prowadzeniu pracy etnograficznej. 

In our presentation, we will discuss the relationship between a practice-theoretical orientation and ethnography. Our departure point is that ethnography, while increasingly considered “just a method”, was historically constituted as a theory-method package. As a consequence, (traditional) ethnography invites researchers to focus on certain aspects of social life and units of analysis, especially groups, communities and bounded situations. Our main claim is that by re-specifying the study of social and human phenomena in terms of networks, nexuses, and textures of mediated practises, a practice-theoretical orientation expands the analytical options available both in terms of available “objects of inquiry” (the what of the research) and research procedures (the how of the research). In the presentation, we will build on a variety of examples from our research and published work to illustrate the affordances of a practice-theoretical orientation for the conduct of ethnographic work.

 

Davide Nicolini jest profesorem Organization Studies w Warwick Business School, gdzie współprowadzi Centrum Badawcze IKON i kieruje programem doktoranckim. Jest również adiunktem na wydziale strategii i przedsiębiorczości BI Oslo Norwegian Business School. W przeszłości zajmował stanowiska i wizytował na Uniwersytecie w Oslo, The Tavistock Institute w Londynie, ESADE w Barcelonie, na uniwersytetach w Trento i Bergamo we Włoszech. Jego obecne badania skupiają się na rozwoju podejścia bazującego na praktykach i jego zastosowaniu do takich zjawisk jak uwaga, wiedza specjalistyczna, wiedza menedżerska, bezpieczeństwo i innowacje technologiczne w organizacjach. Interesuje się również udoskonalaniem i promowaniem procesualnych, relacyjnych i materialistycznych metod badawczych. Stosował te podejścia do badania organizacji ochrony zdrowia, pracy menedżerskiej, placów budowy, fabryk, organizacji publicznych, cyberbezpieczeństwa, aptek i laboratoriów naukowych. Od 20019 roku jest członkiem Brytyjskiej Akademii Nauk Społecznych.

Deborah Giustini uzyskała tytuł doktorski w dziedzinie socjologii na Uniwersytecie w Manchesterze. Jest adiunktką na wydziale komunikacji międzykulturowej w HBKU oraz stypendystką na wydziale studiów tłumaczeniowych w KU Leuven. W swoich badaniach wykorzystuje teorię praktyk i etnografię do badania wiedzy specjalistycznej, władzy i napięć spowodowanych technologią w miejscach pracy opartych na wiedzy, takich jak branża językowa. Wcześniejsze prace dotyczyły aspektów pracy niewidzialnej, digitalizacji i asymetrii zawodowej w środowisku tłumaczy symultanicznych. Jest członkinią redakcji Sociology; British Journal of Sociology oraz Interpreting and Society: An Interdisciplinary Journal. Należy również do Practice Theory Consortium Uniwersytetu w Lancaster. Jej badania ukazały się w takich czasopismach jak Work, Employment and Society; Qualitative Research; Sociological Research Online; oraz Journal of Internationalization and Localization.

Davide Nicolini is Professor of Organization Studies at Warwick Business School where he co-directs the IKON Research Centre and directs the PhD programme. He is also adjunct professors at the department of strategy and entrepreneurship of BI Oslo Norwegian Business School. In the past he has held positions and visiting appointments at the University of Oslo, The Tavistock Institute in London, ESADE in Barcelona, the Universities of Trento and Bergamo in Italy. His current research focuses on the development of the practice-based approach and its application to phenomena such as attention, expertise, managerial knowing, safety and technological innovation in organizations. He is also interested in the refinement and promotion of processual, relational and materialist research methods. He has used these approaches to study healthcare organizations, managerial work, construction sites, factories, public organizations, cybersecurity, pharmacies & scientific labs. Since 20019 he is a Fellow of the British Academy of Social sciences.

Deborah Giustini holds a PhD in Sociology from the University of Manchester. She is Assistant Professor of Intercultural Communication at HBKU, and a Research Fellow in Interpreting Studies at KU Leuven. Her research uses practice theory & ethnography to study expertise, power, and tech-induced tensions in knowledge-intensive workplaces such as the language industry. Previous work has explored aspects of invisible work, digitalization, and professional asymmetries in the occupational community of simultaneous interpreters. She is a member of the editorial boards of Sociology; the British Journal of Sociology, and Interpreting and Society: An Interdisciplinary Journal. She is also part of the Practice Theory Consortium of Lancaster University. Her research has appeared in outlets such as Work, Employment and SocietyQualitative ResearchSociological Research Online; and the Journal of Internationalization and Localization.

 

Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

SEMINARIUM MOŻE BYĆ NAGRYWANE, A UDZIAŁ W SPOTKANIU OZNACZA ZGODĘ UCZESTNIKA NA NAGRYWANIE I UPUBLICZNIANIE JEGO WIZERUNKU NA POTRZEBY MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH Z WYDARZENIA.

The seminar will be held in English.

THE SEMINAR MAY BE RECORDED AND PARTICIPATION IN THE MEETING IMPLIES THE PARTICIPANT'S CONSENT TO HIS/HER IMAGE BEING RECORDED AND MADE PUBLIC FOR THE PURPOSE OF AUDIOVISUAL MATERIAL OF THE EVENT.