Zapraszamy/informujemy
:

26 czerwca, 11.00 sala 107d, publiczna obrona doktoratu Magister Moniki Rosińskiej:
Utopie dizajnu. Pomiędzy afirmacja a krytyką nowoczesności.


(Nowe) konferencje:

24 października. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Seniorzy w rodzinie i przestrzeni społecznej. Rola i zadania inkluzyjnej polityki senioralnej", która odbędzie się w Instytucie Socjologii WNHiS UKSW w Warszawie. Jednym z priorytetowych zagadnień proponowanej debaty naukowej jest określenie miejsca i roli seniorów w środowisku im najbliższym – w rodzinie oraz na forum ogólnospołecznym. To doprecyzowanie pozwoli jednocześnie wskazać te obszary życia i aktywności osób starszych, które wymagają w sposób szczególny opieki i wsparcia ze strony rodziny i pozarodzinnego środowiska społecznego, jak również obejmują swym zasięgiem obszar różnego rodzaju działań instytucjonalnych. Szczegóły: http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Komunikat.pdf

11-13 stycznia IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki, która odbędzie się w dniach. w Rzeszowie i Sanoku. Kluczowe hasła, do których chcemy się odwoływać to m.in.: triangulacja, performatywność, intertekstualność, komparatystyka, narracyjność obrazu, obrazowość tekstu, melodyjność tekstu, (auto)biografia, polisemantyczność doświadczenia, transdyscyplinarność, analiza, opis, interpretacja, praktyka, teoria, działanie, Lebenswelt, living discourse. Kontakt: konferencjatekstypisane@gmail.com; wojtekdolinski@gmail.com; darek.wojak@wp.pl


Kalendarium konferencji

30 czerwca 2017. Konf.: „Psychologiczne i społeczne aspekty pracy socjalnej”, Rzeszów. Organizatorzy proponują następujące obszary tematyczne: 1. Współczesne wyzwania pracownika socjalnego, 2. Nowe metody w pracy socjalnej, 3. Psychologiczne aspekty pracy socjalnej, 4. Etyczne aspekty pracy socjalnej, 5. Nowa praca socjalna - postulat czy rzeczywistość?, 5. Komunikacja w służbie pracownika socjalnego, 6. Współczesny wizerunek pracownika socjalnego, 7. Nowe wyzwania zawodowe pracownika socjalnego, 8. Techniki i narzędzia skuteczne w codziennej pracy pracownika socjalnego, 9. Aspekty prawne w pracy socjalnej. Termin zgłoszeń 30.05.2017 r. Zgłoszenia: drynkowska@poczta.onet.eu

4-8 July 2017 The VIIIth Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction, Studying Everyday Life: Generic Dimensions of Interactionist Inquiry, Poland – Łódź, zaproszenie do udziału w sesji posterowej dla doktorantów. Szczegóły: http://www.eusssi2017.uni.lodz.pl/index.php/conference-details/call-for-paper/

July 7-8, 2017, 6th, Interdisciplinary Conference about: Transitive Justice. Creating Norms and System Change. In the central point stands the social action, that is every conscious process of individuals, which aims at gaining favourable frame conditions for self existence, in which rules the  consciousness about the necessity of organisation principles, which use the stability of society. At the same time the aspect, which was until now little respected, of persistence of the “old” society and keeping traditions and obeying the norms of behaviour in the sense of the canon of values, like for example culture of remembrance, regional identity and confession, which are examined in more details on the background of self-organisation with an aim to question the communication between politics and society on to what extend the reflections of masses and elites about the condition of society agreed, or to what extend the condition of society is determined by the elites. Details: www.sgs.umk.pl

July 12-14 2017, Conference: „”Historical Aspects of Preventive Healthcare in Germany and Poland”, Hamburg. The conference will focus on preventive medicine and disease prevention strategies In the Polish-German context. Besides and beyond the 'awakening' of Rudolf Virchow regarding public health matters taking place in the Silesian industrial region, a comparative perspective allows for analysing diversified constellations of medical cultures, health, medicine, and governance structures as well as governmentality discourses and practices. Abstracts: dross@fau.de by the 1st of April 2017.

7-8 września 2017, coference: Industrial Relations In Europe: between core and peripheries, Warsaw. In the context of the current economic and political crises of the European Union, it becomes necessary for our discipline to ask questions about the future of the European industrial relations. Are we now witnessing the expansion of illusory corporatism (which was previously said to be characteristic of Eastern European countries) also to the Western “core” countries? Alternatively, is the path-dependent development model of variegated industrial relations still valid, and therefore, do the current challenges simply reinforce the extant country vs. country, East vs. West, or core vs. periphery differences? Crucially, under which conditions can the current crisis be used as an opportunity to rethink and implement the high-road European model of industrial relations across the European Union countries? Can the crisis be used as a springboard for creating new solidarities and institutional coordination in Europe? The Industrial Relation In Europe Conference in Warsaw in 2017 will aim to develop a critical understanding of the above-mentioned problems and challenges. Prospective participants are asked to submit abstracts of max 400 words by 31 March 2017 via the submission form available at: http://irec2017.uw.edu.pl/submission-form/

10 września 2017, „Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Młodych Naukowców - Nowe wyzwania dla polskiej nauki” w Gdańsku. Szczegóły: http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2017

14-15 września 2017, konferencja międzynarodowa:  Nauki społeczne wobec zmiany, Zmienność i niestabilność stała się współcześnie cechą przypisywaną wielu aspektom rzeczywistości społecznej. Powszechne jest też przekonanie o pogłębiającej się złożoności świata zbudowanego z wielowarstwowych, powiązanych i trudnych do dostrzeżenia procesów. Zjawiska globalne wpływają na lokalne życie społeczne i relacje międzyludzkie. Wzrasta świadomość narastających powiązań i zależności, nasilając potrzebę znalezienia sposobów ich zrozumienia, przewidywania i kontrolowania. Zmienia się także rola nauki wobec nowych wyzwań. Czę- sto dzisiaj oczekuje się od badaczy społecznych diagnoz i rekomendacji, ułatwiających zarządzanie zmianami. Więcej informacji: http://www.umcs.pl/pl/nauki-spoleczne-wobec-zmiany.htm

20-22 września 2017, konferencja: „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Europa – podzielona wspólnota?” Głównym celem konferencji jest konfrontacja różnych stanowisk teoretycznych, metodologicznych, ale przede wszystkim prezentacja najnowszych wyników badań empirycznych zjawisk i procesów zachodzących nie tylko na pograniczach Europy, ale wewnątrz poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczególnie ważne są analizy porównawcze, ukazujące złożoność, różnorodność i żywiołowość zachodzących tam procesów. Niezwykle ważne są ogólniejsze refleksje dotyczące procesów i zjawisk transgranicznych. Konferencja „Transgraniczność w perspektywie socjologicznej” ma być okazją do dyskusji o problemach i nowych wyzwaniach współczesnej Europy w kontekście zachodzących zmian. Więcej informacji w pliku: http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/Informacja-konferencyjna.docx

20-22 of September 2017, "City in Culture", we Wrocławiu.  Juxtaposition of the two concepts which lay at the core of the conference - city and culture - is based on a ­rm conviction that culture has the function of creating cityness and a city has the function of creating culture. Although the speci­city of Urban  culture can be debatable, the fact that cityness becomes visible through the cultural life of the a city is indisputable. Cultural life in / of a city is a form of socializing inhabitants and a way of creating values in public sphere. Culture is the basic asset and a set of values of a city which  interconnect various aspects of its inhabitants' life. Details: http://www.wroclaw2016.pl/call-for-presentations-international-conference-city-and-culture

23 września 2017,  V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Systemy zabezpieczenia społecznego wobec wyzwań demograficznych, ekonomicznych i technologicznych. Social Security Systems in the Light of Demographic, Economic and Technological Challenges". Celem konferencji jest prezentacja i przedyskutowanie wyników badań na temat wpływu procesów demograficznych, ekonomicznych i technologicznych na funkcjonowanie systemów zabezpieczenia społecznego oraz rynku pracy dla  osób starszych w różnych krajach. Konferencja tradycyjnie adresowana jest nie tylko do ekonomistów specjalizujących się w problematyce zabezpieczenia społecznego, ale także przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych, a także reprezentantów praktyki (instytucji systemu zabezpieczenia społecznego i rynku finansowego). Szczegóły: http://mke2017.put.poznan.pl

25-26 września 2017, III Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek — Inny/Obcy Byt”, Katowice. Konferencja ma na celu zaprezentowanie dawnych i współczesnych zootanatologii, czyli tematu śmierci zwierząt w jej różnych formach i przejawach. W centrum zainteresowania znajdzie się refleksja naukowa na temat śmierci/umierania zwierząt w różnych okolicznościach (działania wojenne, korrida, rzeźnia, polowanie,  kłusownictwo, wędkarstwo, doświadczenia medyczne, walki zwierząt) i w warunkach naturalnych w wieloaspektowym kontekście filozoficznym, etycznym, ekologicznym, literackim, kulturowym, medycznym i weterynaryjnym, społecznym, psychologicznym, etnograficznym, religijnym i in. Więcej informacji: http://www.ifw.us.edu.pl/zootanatos-iii-interdyscyplinarna-konferenca-naukowa-z-cyklu-czlowiek-innyobcy-byt/.

25-27 września,  IV Międzynarodowa Konferencja ESPAnet Polska, pt. POLITYKA SPOŁECZNA: KONTROWERSJE I PARADOKSY. W celu uzyskania większej liczby informacji, zajrzyj tutaj: http://espanetpolska2017.ue.wroc.pl/

26 i 27 września 2017, konferencja: Wsparcie seniora w środowisku”, Kraków. sesjE tematycznE: I. Edukacja i inicjatywy seniorów II. Opieka medyczna i usługi dla osób starszych III. Gerontologiczna praca socjalna IV. Polityka społeczna na rzecz seniorów V. Duchowość i religia w życiu seniorów VI. Senior w przestrzeni medialnej. Informacje oraz komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji pod adresem: https://konferencjapracasocjalna.wordpress.com/ Kontakt z komitetem organizacyjnym we wszelkich sprawach związanych z konferencją. E-mail: seniorwsrodowisku@gmail.com.

29 września 2017, konferencja: „Miasto pod napięciem", Katowice. Interesuje nas spojrzenie na „miasto pod napięciem” z wielu perspektyw badawczych i poddanie go analizie na różnych płaszczyznach, nie tracąc przy tym z pola widzenia zarówno mikropolis, jak i miasta globalnego. Chcielibyśmy, aby przedmiotem naszej refleksji było nasze przygotowanie do opisu napięć panujących w mieście i wyposażenie nas w narzędzia, które pozwalałyby je badać. Facebook: https://www.facebook.com/events/1282094251870302/

29 września 2017, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 100 rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa p.t.: Społeczne i polityczne aspekty sytuacji kulturowej i językowej świata w okresie globalizacji. Co pozostało po dziele Ludwika Zamenhofa? Szczegółowe informacje: http://soc.uwb.edu.pl/images/konferencje/29.09.2017/Informacja_o_konferencji_bialystok.pdf

12-13 października 2017, seminarium: „Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich”, Łodź. Celem konferencji jest analiza czynników i mechanizmów wpływających na wytwarzanie innowacji na wsi (zarówno innowacji ekonomicznych, organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, jak i innych), określenie ich wpływu na jej rozwój i przemiany oraz zidentyfikowanie mechanizmów dyfuzji tych innowacji. Po więcej szczegółów odsyłamy tutaj: https://ptgeo.org.pl/info/kalendarz/

11-14 października Konferencja: "Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona - konserwacja - rewitalizacja", Łódź. Przewiduje się, że podczas konferencji zostaną – wychodząc od okoliczności historycznych odnoszących się do urbanistyki, architektury i sztuki przedyskutowane aktualne problemy i wstępne propozycje rozwiązań dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa postindustrialnego oraz poruszone kwestie trwałego jej użytkowania. Oczekiwane są więc zarówno referaty kładące nacisk na kwestie metodologiczne jak i dotyczące różnych obszarów przemysłowych Europy studia przypadku, pozwalające na porównawcze analizy. Przy czym głównym obszarem, na którym skoncentrowane mają być tematy konferencji, jest Europa środkowo-wschodnia; ponieważ tam procesy restrukturyzacji w sposób pełny dokonały się dopiero po upadku socjalistycznego systemu gospodarczego. Tytuł wystąpienia oraz abstrakt o objętości ok. 2400 znaków ze spacjami wraz z krótkim CV zawierającym informacje na temat dotychczasowej aktywności naukowej prosimy przesłać do dnia 10 marca 2017 na adres: konferencja2017@cmwl.pl

19-20 października 2017 roku, Konferencja naukowa „DZIEDZICTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”. Nadszedł czas, by spojrzeć na dziedzictwo ze wspólnie wypracowanych perspektyw teoretycznych i praktycznych i zaprezentować je w sposób holistyczny, odchodzący od szeregu istniejących podziałów, m.in. na dziedzictwo kulturowe i naturalne, dziedzictwo odległej i niedawnej przeszłości oraz dziedzictwo jako obiekt badań naukowych i wartość społeczną. Proponowane przez nas zintegrowane podejście do dziedzictwa pozwala na próbę jego nowego ujęcia i konceptualizacji, a także stawia przed badaczami dalsze perspektywy i wyzwania. Informacje o inicjatywie: http://archeo.amu.edu.pl/dziedzictwo

20 października 2017, konferencja: Reformacja w Polsce. Konfrontacje społeczne i historyczne. Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej z okazji 500-lecia Reformacji. Kościoły i wyznania Reformacji odgrywają znaczącą rolę w polskiej historii i kulturze. Celem konferencji jest spojrzenie z perspektywy społecznej i historycznej na dziedzictwo polskiej Reformacji. Jej zakres, dynamika, sytuacja współczesna inspiruje różne instytucje i programy badań. Chcemy przyjrzeć się losom ludzi, wspólnot, Kościołów i ruchów protestanckich, ich rozmaitym konfiguracjom, uwarunkowaniom, funkcjom w życiu zbiorowym na ziemiach polskich i współczesnej Polsce. Szczegóły w pliku do pobrania: http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/Reformacja-w-Polsce-List-intencyjny.pdf

24 października 2017. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Seniorzy w rodzinie i przestrzeni społecznej. Rola i zadania inkluzyjnej polityki senioralnej", która odbędzie się w Instytucie Socjologii WNHiS UKSW w Warszawie. Jednym z priorytetowych zagadnień proponowanej debaty naukowej jest określenie miejsca i roli seniorów w środowisku im najbliższym – w rodzinie oraz na forum ogólnospołecznym. To doprecyzowanie pozwoli jednocześnie wskazać te obszary życia i aktywności osób starszych, które wymagają w sposób szczególny opieki i wsparcia ze strony rodziny i pozarodzinnego środowiska społecznego, jak również obejmują swym zasięgiem obszar różnego rodzaju działań instytucjonalnych. Zobacz: http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Komunikat.pdf

25 października 2017, Ogólnopolska Konferencja: „Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin”, Lublin. Rocznicowa konferencja naukowa ma na celu przypomnienie sylwetki i spuścizny naukowej Jana Turowskiego, szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych, oraz dyskusję zagadnień istotnych dla rozumienia przemian współczesności, które należały do obszarów zainteresowań Jana Turowskiego i do których wniósł twórczy wkład. Do 31 maja 2017 r. – Przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji pocztą elektroniczną na adres: marek.wodka@kul.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Socjologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (z dopiskiem Konferencja).

25-27 października 2017 roku, Katowice, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Płeć awangardy". Uwaga ogniskuje się na awangardach historycznych, neoawangardach oraz aktualnych konsekwencjach oddziaływania awangardowego myślenia na literaturę i sztukę. Zakreślamy więc szerokie ramy czasowe, obejmujące zjawiska XX i XXI wieku. Charakter awangardowego gestu, wymierzanego stale w tradycyjne instytucje sztuki i istniejące definicje sztuki, zmusza do rozszerzenia obszaru zainteresowania na wszystkie dziedziny artystycznej aktywności, a kosmopolityzm awangardy nakazuje z kolei zniesienie narodowych ram refleksji. Proponowane tematy wystąpień wraz z abstraktami (maksymalnie 1500 znaków) i krótkim biogramem nadsyłać na adres: plec.awangardy@gmail.com

6–7 listopada 2017, konferencja naukowa „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań oraz pogłębienie dyskusji dotyczących pierwszych powojennych lat na ziemiach, które w 1945 r. zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Propozycje wystąpień (w postaci tytułu i streszczenia referatu, do 1000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org. Więcej informacji w załączeniu oraz pod następującym linkiem: http://www.zajezdnia.org/na-swoim-u-siebie-wsrod-swoich-pierwsze-lata-na-ziemiach-zachodnich-i-polnocnych/

13-15 listopada 2017, Conference: Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age, in Krakow. During our conference we would like to focus on two major epochal changes – the Axial Age and the Secular Age – and reflect upon both religious sources that underlie them as well as the impact they had on religion itself. Conference website: http://www.religions.confer.uj.edu.pl/en_GB/

16 listopada 2017 roku. Interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. RELIGIJNOŚĆ I CODZIENNOŚĆ W ŚRODOWISKU EWANGELICKIM. W jubileuszowym roku obchodów 500-lecia Reformacji w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zostanie posadowiony kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka, zorganizowane zostaną tematyczne wystawy, planujemy również podjęcie refleksji nad specyfiką religijności społeczności ewangelickiej oraz życiem codziennym i rodzinnym wyznawców protestantyzmu na przestrzeni wieków. W obszarze zainteresowań organizatorów konferencji znajdą się wyróżniki światopoglądu, obrzędowości i obyczajowości oraz przekazywanych w obrębie społeczności narracji, zwyczaje doroczne i rodzinne, stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz i znaczenia nadawane przestrzeni czy przedmiotom, a także genealogia i losy rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich, z uwzględnieniem strategii funkcjonowania w rodzinie niejednorodnej wyznaniowo. Szczegóły: http://www.ih.ajd.czest.pl/866

17 listopada 2017, Konferencja Naukowo-Szkoleniową pt. „Współczesne problemy społeczne – stan obecny i wyzwania” w Warszawie. Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zachodzących obecnie w Polsce zmian w zakresie obserwowanych procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem. Skłaniają one do refleksji nie tylko na temat samych trendów, ale także prognoz i możliwych działań profilaktycznych, prewencyjnych i pomocowych. Więcej informacji pod tym linkiem: http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/starsze/wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-spo%C5%82eczne.aspx

24-25 listopada 2017 roku, konferencja naukowa pt. "Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej", Warszawa, UW.

25 listopada 2017, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kulturowe, społeczne i etyczne  uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”, Racibórz. Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu, zarządzania  i konsumeryzmu. https://weiz.po.opole.pl/index.php/konferencje/584-25-11-2016-mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowa-%E2%80%9Ekulturowe

24-26 listopada 2017, XII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „TALENTY 2017”. Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem, a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców. Informacje na stronie (https://sites.google.com/site/konferencjatalenty/) oraz profilu na Facebooku https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

11-13 stycznia 2018. IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki, która odbędzie się w dniach. w Rzeszowie i Sanoku. Kluczowe hasła, do których chcemy się odwoływać to m.in.: triangulacja, performatywność, intertekstualność, komparatystyka, narracyjność obrazu, obrazowość tekstu, melodyjność tekstu, (auto)biografia, polisemantyczność doświadczenia, transdyscyplinarność, analiza, opis, interpretacja, praktyka, teoria, działanie, Lebenswelt, living discourse. Kontakt: konferencjatekstypisane@gmail.com; wojtekdolinski@gmail.com; darek.wojak@wp.pl