Szanowni Państwo, Studentki i Studenci!

W związku z zawieszeniem na UAM zajęć dydaktycznych w okresie od 11 marca do odwołania, informuję uprzejmie, że:

  1. wszystkie zajęcia, które nie odbędą się w okresie od 11 marca 2020 r. do odwołania, zostaną odrobione – dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych;
  2. zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych poza terenem uczelni;
  3. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się indywidualnych konsultacji – zawiesza się dyżury nauczycieli akademickich;
  4. w okresie zawieszenia zajęć nie przeprowadza się żadnych egzaminów ani zaliczeń;
  5. wszelkie wydane już decyzje dotyczące przedłużeń sesji, itp. ulegają automatycznemu wydłużeniu o okres równy okresowi zawieszenia zajęć;
  6. organizacja roku akademickiego 2019/2020 zostanie zmieniona tak, by umożliwić realizację zajęć z okresu zawieszenia;
  7. biblioteki oraz administracja funkcjonują bez zmian – zatem nie przewiduje się większych opóźnień w wypłatach stypendiów czy rozpatrywaniu wniosków i odwołań stypendialnych, jednak obsługa studentów w BOSach i innych biurach odbywa się wyłącznie drogą mailową, elektroniczną lub korespondencyjną – w celu ułatwienia tej ostatnie zobowiązuję Wydziały do wystawienia przed siedzibami BOSów skrzynek podawczych;
  8. w bibliotekach wydziałowych nieczynne będą wypożyczalnie i czytelnie – za ewentualne przedłużenia w tym okresie biblioteki nie będą naliczały kar;
  9. w przypadku, gdy wcześniej zaplanowane staże i praktyki studenckie pokryją się z przedłużonym okresem zajęć – wszelkie kwestie z tym związane będą indywidualnie rozpatrywane przez prodziekanów właściwych do spraw studenckich.

 

Zachęcam Państwa wszystkich do stosowania się do zaleceń służb medycznych.

--


Bogumiła Kaniewska

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
Prorektor ds. studenckichUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznańtel.+48 61 829 43 77