Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej został utworzony w 2000 roku. Badania empiryczne realizowane w zakładzie skupiają się na analizie problemów społecznych, możliwości ich rozwiązywania, ograniczania ich negatywnych skutków a także przeciwdziałania im, między innymi w ramach pracy socjalnej i polityki społecznej. Członkowie zakładu posiadają wykształcenie zdobyte na wielu kierunkach studiów – socjologii, pracy socjalnej, polityki społecznej, psychologii, pedagogiki, antropologii, zdrowia publicznego.

Obszary prowadzonych badań:

  • socjologia problemów społecznych, praca socjalna, pomoc społeczna, polityka społeczna, innowacje w polityce społecznej, zawody pomocowe, ekonomia społeczna, pedagogika społeczna,
  • prawa społeczne, aktywność obywatelska, sfera publiczna,
  • problemy usług społecznych i systemu wsparcia instytucjonalnego osób zależnych,
  • marginalizacja i wykluczenie społeczne, ubóstwo i kultura ubóstwa, bezdomność, mieszkalnictwo socjalne,
  • socjologia starości, socjologia zdrowia i choroby, socjologia niepełnosprawności,
  • sieroctwo społeczne, funkcjonowanie rodzin migracyjnych, eurosieroctwo, migracje (transnarodowość),
  • doświadczanie czasu, samotność i poczucie osamotnienia, komunikacja międzypokoleniowa,
  • niepewność społeczna, zaradność jednostkowa i społeczna,
  • status i oblicza mediacji, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemowych i spornych, narzędzia budowania porozumienia i procedur interwencji o charakterze niewładczym.

Relacje z otoczeniem

Wyróżnia nas wieloletnia współpraca z wieloma instytucjami pomocy społecznej, co pozwala na wzajemne dzielenie się wiedzą i prowadzenie badań w obszarze aktualnych problemów społecznych, pomocy społecznej i pracy socjalnej.