Zakład Socjologii Jednostki i Relacji Społecznych powstał w 2019 roku w związku z reorganizacją struktury UAM.

Nasze zainteresowania badawcze skupiają się, po pierwsze, na jednostce – jej tożsamości i sprawczości. Po drugie, zajmujemy się bliskimi relacjami społecznymi - ich złożonością i dynamiką. Po trzecie, interesuje nas życie codzienne, w tym problematyka czasu wolnego oraz granic między życiem zawodowym a rodzinnym. Po czwarte, ważnym obszarem naszych zainteresowań są relacje pomiędzy sferą cielesności, emocjami oraz oczekiwaniami i uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi. W swoich badaniach wykorzystujemy głównie metody i techniki badań jakościowych.

Obszary i tematy prowadzonych badań:
- wiedza sensoryczna, wiedza ucieleśniona, socjologia ciała
- socjologia zdrowia psychicznego, socjologia emocji
- psychopatologia oraz psychologia jedzenia i zaburzeń jedzenia
- relacje między pokoleniami, rodzinny styl życia, odpowiedzialność i przymus w relacjach
- formowanie i rozwój heteroseksualnych związków intymnych, role rodzinne, relacje rodzinne
- czas wolny, Work Life Balance i obszary graniczne
- socjologia codzienności i wyobraźni społecznej
- gender studies, queer studies
- socjologia dzieciństwa i childhood studies, sprawczość i partycypacja dzieci w życiu społecznym
- dead body studies, Holocaust studies, socjologia historyczna
- kreatywność i innowacyjność oraz komunikacja w organizacjach i relacjach pracowniczych

W Zakładzie powstają trzy rozprawy doktorskie dotyczące:
- relacji pomiędzy dorosłym rodzeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem zaprzyjaźnienia
- strategii wykorzystywania ciała w polu trenowanej dyscypliny przez kobiety profesjonalnie uprawiające mieszane sztuki walki (MMA)
- sprawstwa architekta w procesie projektowania