Zapraszamy/informujemy:

 • Do 12 listopada 2019 roku można zgłaszać prace na konkurs im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2019 roku. Bardzo prosimy o zgłaszanie prac w wersji elektronicznej na adres sekretariatu (Biura Obsługi Wydziału)  
 • 14 i 15 listopada 2019, POL-SOC-GEO - seminarium naukowo-integracyjne politologów, socjologów i geografów społecznych UAM. Seminarium będzie miało charakter wyjazdowy, a jego celem będzie podjęcie współpracy w ramach powstającej Szkoły Nauk Społecznych UAM. Rekrutacja do udziału w seminarium odbywała się za pośrednictwem kwestionariusza on-line.
 • 18 listopada 2019, 10:00 pierwsze posiedzenie Rady Dyscypliny w ramach Nauk Socjologicznych, sala 107d.
 • 11:00 sala 107d, zapraszamy do udziału w Seminarium Wydziałowym z udziałem dr Anny Piekut, badaczki z Sheffield Methods Institute, University of Sheffield. Nasz gość wygłosi referat: Skąd się ‘biorą’ opinie o imigracji w Polsce? Pomiędzy narracją a danymi, koreferował wystąpienie będzie Prof. UAM Jakub Isański.
 • 13:00, zebranie osób zaangażowanych i chcących się zaangażować w obchody 100-lecia instytucjonalizacji socjologii poznańskiej, sala 107d.
 • 15:00, seminarium Zakładu Socjologii  Teoretycznej  i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i  Tradycją z cyklu  "Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe:  cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny", w sali 154, w Pałacu  Staszica, Nowy Swiat 72. Dr Marcin Galent (UJ) wygłosi referat pt. Brexit inaczej, czyli  bestiariusz najważniejszych brytyjskich mitów politycznych.
 • 22 listopada 2019, Sympozjum: Rozumieć zmiany dedykowane Markowi Ziółkowskiemu.
  Sympozjum będzie miało miejsce w Collegium Minus (sala Lubrańskiego) od godz. 11.30. O godz. 20 rozpocznie się bankiet organizowany w restauracji Bazar 1838, ul. Paderewskiego 8.
 • 28 listopada, konferencja: Stulecie myśli naukowej Floriana Znanieckiego i polskiej socjologii - interdyscyplinarność intelektualna na pograniczu nauk humanistycznych, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, Olsztyn Sala Sesyjna, pok.420.
 • 29 listopada2019 będziemy gościć Konferencję Instytutów Socjologii (KIS). Wydarzenie ma charakter środowiskowy i służy wymianie opinii i rozmowie na temat kwestii organizacji nauki i kondycji dyscypliny.
 • 30 listopada 2019, godzina 12:00, warsztaty w ramach Rozumieć miasto. Festiwal Książka i Miasto dotyczące wielkomiejskiego sąsiedztwa, organizowane przez WS.

Wnioski grantowe: Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków do następujących konkursów:

 • OPUS 18 - na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została od tej edycji poszerzona o elementy konkursu
 • OPUS 18 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
 • PRELUDIUM 18- na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
 • PRELUDIUM BIS- skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
 • SONATA 15 - na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków( w wersji PDF lub poprzez udostępnienie pracownikowi CWP w OSF) upływa 16 grudnia 2019 r. Aplikacje proszę kierować do Centrum Wsparcia Projektów do Zespołu ds. wnioskowania i monitoringu w terminie do 2 grudnia 2019r.

Konkurs

 • Do 12 listopada 2019 roku można zgłaszać prace na konkurs im. Floriana Znanieckiego na najlepszą pracę magisterską obronioną w 2019 roku. Bardzo prosimy o zgłaszanie prac w wersji elektronicznej na adres sekretariatu (Biura Obsługi Wydziału)  
 • Czekamy na zgłoszenia do Nagrody im. Anselma L. Straussa na najlepszą pracę roku z obszaru interakcjonizmu symbolicznego. W konkursie biorą udział publikacje, które ukazały się w latach 2018-2019, „w istotny sposób wykorzystujące i rozwijające perspektywę interakcjonizmu symbolicznego”, oparte na empirycznym badaniu jakościowym lub/i prezentujące analizy teoretyczne lub metodologiczne w tej dziedzinie. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem (300-500 wyrazów) należy przesłać na adres elektroniczny: gorzko@gmail.comanna.kacperczyk@gmail.comoraz na adres Redakcji „Przeglądu Socjologii Jakościowej” redakcja.psj@gmail.com. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2019 roku.

Varia

 • W ramach współpracy z Miastem (UMP), istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji na organizacje wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów w Poznaniu. Wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej powinny dotyczyć wizyt planowanych na okres I półrocza 2020 r. (styczeń – czerwiec). Rada Zarządcza Programu „Akademicki i naukowy Poznań” prosić o uwzględnienie w każdym wniosku organizacji wykładu popularnonaukowego dla szerokiej publiczności oraz kosztów działań promocyjnych. Termin złożenia wniosków w Wydziale Rozwoju Miasta mija 30 listopada
 • PTS - W ramach programu DN Polskie Towarzystwo Socjologiczne może ubiegać się o dofinansowanie jedynie DWU projektów ze środków MNSiW (w poprzednich latach w ramach DUN PTS mogło złożyć PIĘĆ wniosków na dofinansowanie konferencji). Dlatego, aby umożliwić sekcjom i oddziałom zorganizowanie więcej niż dwóch konferencji Zarząd Główny zaproponował złożenie jednego projektu - parasola, na który składać się będzie maksymalnie pięć konferencji, co pozwoli utrzymać dotychczasową zasadę wnioskowania o dofinansowanie pięciu konferencji organizowanych przez PTS. Konferencje włączone w ostateczny projekt wyłonione zostaną przez Komisję do oceny wniosków o dofinansowanie, w składzie trzyosobowym: Kol. Justyna Pokojska, Kol. Tomasz Nawrocki i Kol. Iwona Zielińska. Ostateczny wniosek projektu przygotowany zostanie przez PTS i złożony w systemie OSF. Zgłoszenie wniosku o dofinansowanie konferencji należy przesłać na adres biura PTS do dnia 25 listopada.

Call for paper

 • Przesyłamy informację o terminarzu nadsyłania materiałów oraz tematyce „Przeglądu Zachodniego” , jakiej wydawca chciałby poświęcić uwagę na łamach przyszłorocznych wydań kwartalnika. Opis znajduje się na stronie internetowej https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania, wraz z archiwum cyfrowym sięgającym 1945 r., informacjami dotyczącymi pisma (m.in. aktualnej ocenie MNiSW, która przypisała „Przeglądowi Zachodniemu” wartość 40 punktów) oraz wskazówkami technicznymi dla autorów (istotna zmiana dotyczy wprowadzenia od nr 1/2020 przypisów harwardzkich). Zapraszam do nadsyłania artykułów, materiałów, recenzji, omówień i sprawozdań proponowanych do publikacji w czasopiśmie Instytutu Zachodniego, a także sugestii oraz  pomysłów dotyczących kolejnych edycji pisma.
 • Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Fabrica Societatis”, Uniwersytet Wrocławski. W najbliższym numerze planujemy trzy bloki tematyczne: MŁODA SOCJOLOGIA. Zachęcamy do nadsyłania tekstów studentów i doktorantów. Tworzymy miejsce, w którym można zobaczyć, czym zajmują się dziś młodzi naukowcy, jakie tematy badawcze poruszają w swoich pracach licencjackich, magisterskich, doktorskich i innych. Z kolei młodzi autorzy publikacji mają szansę zapoznać się z procedurami redakcyjnymi i recenzyjnymi. EMOCJE W ŻYCIU SPOŁECZNYM. Pomimo coraz większej obecności problematyki związanej z emocjami we współczesnym dyskursie naukowym, nadal zbyt często traktuje się istotę ludzką jakby była ona pozbawiona emocji lub też całkowicie nad nimi panowała. Z tego powodu umykają nam czasem kwestie istotne dla zrozumienia niektórych zachowań i zdarzeń społecznych. Dlatego część numeru czasopisma planowanego na 2020 rok chcemy poświęcić różnym aspektom i wymiarom obecności emocji w rzeczywistości społecznej. 3) INSPIRACJE. Redakcja prowadzi również ciągły nabór tekstów. Czasopismo tworzy przestrzeń do publikowania różnorodnych artykułów z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, które z jednej strony dają możliwość wzbogacenia wiedzy socjologów i humanistów, a z drugiej otwierają horyzonty interdyscyplinarności. Zachęcamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, empirycznych, jak również pomysłów badawczych czy prac roboczych (tzw. working papers). Akceptujemy też wstępne raporty z badań. Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 30 listopada 2019.
 • Nabór tekstów do numeru „Kwartalnika Edukacja” zatytułowanego: “BUDOWANIE KULTURY RZETELNOŚCI NAUKOWEJ: PROBLEMY, WYZWANIA, DOBRE PRAKTYKI”. Numer angielskojęzyczny dotyczył będzie kwestii rzetelności naukowej i etyki badawczej. Prace nad numerem powiązane są realizcją w Instytucie Badań Edukacyjnych projektu “Rotatory role-playing and role-models to enhance the research integrity culture – Path2Integrity” w ramach programu Horyzont 2020 (https://www.path2integrity.eu/). Termin nadsyłania tekstów 25 listopada.
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie “Society Register” zatytułowanym: ‘Urban social movements’ or/and ‘right to the city movements’? Social dynamics of self-organization processes and contemporary urban regimes. The So-called ‘urban social movements’ and ‘right to a city’ initiatives are becoming increasingly important subjects for researchers representing various disciplines: sociologists, social geographers, urban planners. While existing analyses suggest the universal character of both phenomena, the authors often point out their local focus as one of the main characteristics. There is no doubt that in Europe, particularly in the southern and eastern part of the continent, urban social movements have become one of the key actors of social change (Jacobsson 2016; Pixova 2018; Jezierska, Polanska 2018; Domaradzka 2018; Dolenec, Doolan, Tmmasevic 2017). Termina nadsyłania 15 grudnia 2019.
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa” zatytułowanym: Kuchnia badań miejskich. Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang.: Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej, jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania, jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (http://impactfactor.pl/czasopisma/6091-czlowiek-i-spoleczenstwo, 5 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku. Prosimy o przesyłanie tekstów do końca października 2019. Więcej na stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers

Nowa konferencja

 • 23-24 kwietnia 2020, XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. „Trzy dekady transformacji miast polskich (1990-2020)", Łódź. Konferencję wznawiamy po ubiegłorocznej nieobecności, ponieważ od 2018 roku postanowiliśmy organizować nasze spotkania co dwa lata.  Historia naszych cyklicznych spotkań, które wciąż są jednymi z najważniejszych  konferencji dotyczących tematyki miejskiej w kraju, sięga lat 80. ubiegłego wieku. Oprócz referentów z Polski regularnie uczestniczą w nich  badacze z krajów Europy Środkowej (zwłaszcza z Czech, Słowacji, Niemiec). Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala na szeroką prezentację wybranych zagadnień oraz dyskusję zjawisk i procesów miejskich z perspektywy  geografii, urbanistyki, demografii, socjologii, ekonomii i innych dyscyplin naukowych. Tak jak w latach ubiegłych, Konwersatorium organizowane jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ we współpracy z Komisją Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. 

---------------

Kalendarium konferencji        

12 and 13 November 2019, 6th International Postgraduate Conference: Rethinking 20th Century European History having a title: Forgotten and Remembered Historical Milestones, Brno, Czech Rep. dedicated to historical milestones, anniversaries, celebrations and significant historical days. The participants will try to capture the phenomenon of milestones and anniversaries from different point of views as well as to reveal causes of their recalling and instrumentalization by various states, groups, ideological movements and individuals. The participants will analyse typical features and contemplate their economic, cultural and social impacts at the conference. The topic may be approached in an interdisciplinary way. We will try to answer the following questions within our two days session: To what extent did milestones and remembrance days influence European 20th century history? What was their purpose? Who (or what) was their cause, “commissioner” and “keeper”? What were they used for? How have rituals and festivities changed during a long period of time and how have changed their purpose? Have milestones had their “second life”? Have they caused anything else?

14 listopada 2019 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2019 odbędzie się konferencja: Stare i nowe formy wsparcia społecznego i pracy socjalnej w społeczeństwie sieci. Perspektywa międzypokoleniowa. Zasoby wsparcia społecznego zakumulowane są dzisiaj w sferze nieformalnej, w trzecim sektorze oraz w dynamicznie rozwijających się formalnych publicznych i niepublicznych strukturach pomocowych. Praca socjalna jest działaniem mającym na celu wspieranie ludzi w różnych trudnych sytuacjach życiowych, gdy oni sami przestają sobie z nimi radzić we własnym zakresie. Doświadczane przez ludzi problemy i sposoby ich przezwyciężania są utrwalone, ale także ewoluują wraz ze zmianą warunków życia i aspiracji w tym zakresie. Współczesny etap rozwoju społecznego, określany mianem społeczeństwa ponowoczesnego, społeczeństwa sieci stwarza nowe ryzyka społeczne, ale także nowe możliwości przezwyciężania trudności życiowych. e-mailowy: pracowniksocjalny2019@pwsip.edu.pl

19-20 listopada 2019, konferencja: Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-2019, Warszawa. Organizatorom zależy na stworzeniu możliwości interdyscyplinarnej dyskusji, dlatego do wspólnej debaty zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, których zainteresowania badawcze skupiają się wokół tytułowej tematyki. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974 Bieżące informację będziemy zamieszczać na FB: https://www.facebook.com/events/1034465566754719/

22-23 listopada 2019, Międzynarodowa Konferencja "Identity and Identity Needs among Culturally Diverse Communities of the Eastern EU", którą Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku organizuje wspólnie z prof. Basią Nikiforową (Litewski Instytut Badań Kultury) oraz z prof. Tomas Kacerauskas (Uniwersytet Techniczny w Wilnie Gediminias).Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.borderland-conference.com

25-26 listopada 2019. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy", Rzeszów. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji.  Przystępując do określenia celów szczegółowych Konferencji będziemy chcieli wyjaśnić zakres znaczeniowy bezpieczeństwa międzynarodowego i omówić uwarunkowania bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze  szczególnym położeniem nacisku na wymiar kulturowo-społeczny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych  substytutów prawnych spółek handlowych, prawników, instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczno-kulturowego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr Krzysztofem Michalskim (tel. (17) 743-20-73) lub Sekretarzem Dariuszem Królem (tel. kom.  690 046 361 – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00,, e-mail: konferencjazb@prz.edu.pl). 

6 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zdrowie, choroba i śmierć na przestrzeni dziejów. Perspektywa społeczno – historyczna, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2019 r. Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia zdrowia, choroby i śmierci na przestrzeni dziejów, sposobu ich prezentacji, odczytywania i rozumienia. Konferencja jest bezpłatna. Informacje na temat konferencji znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowejhttp://zdrowieichoroba.whus.pl/.

13 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy organizowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności. Konferencja odbędzie się od godz. 10:00 do 17:00, w sali 254 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Osoby pragnące wziąć czynny udział w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres g.calek@uw.edu.pl, w terminie do 31października 2019 r. Więcej informacji na stronie Sekcji http://home.agh.edu.pl/.../ogolnopolska-konferencja-naukowa-.../

24 stycznia 2020, III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji", Lublin. Celem tegorocznej Konferencji jest określenie zjawisk, przedstawienie aktualnych badań oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół migracji. Wśród zagadnień podejmowanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi omówienie historii i przyczyn migracji XX i XXI wieku, szlaki migracyjne w Europie i na świecie, integracja bądź izolacja imigrantów w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, medycznej, prawnej i ekonomicznej. Celem Wydarzenia jest również zwrócenie uwagi na mobilność społeczeństwa oraz opracowanie polityki socjalnej i zdrowotnej.  Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych oraz zgłoszenia publikacji do monografii naukowej. http://www.konferencja-migracje.pl/?utm_source=db24.10

23-24 kwietnia 2020, XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. „Trzy dekady transformacji miast polskich (1990-2020)", Łódź. Konferencję wznawiamy po ubiegłorocznej nieobecności, ponieważ od 2018 roku postanowiliśmy organizować nasze spotkania co dwa lata.  Historia naszych cyklicznych spotkań, które wciąż są jednymi z najważniejszych  konferencji dotyczących tematyki miejskiej w kraju, sięga lat 80. ubiegłego wieku. Oprócz referentów z Polski regularnie uczestniczą w nich  badacze z krajów Europy Środkowej (zwłaszcza z Czech, Słowacji, Niemiec). Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala na szeroką prezentację wybranych zagadnień oraz dyskusję zjawisk i procesów miejskich z perspektywy  geografii, urbanistyki, demografii, socjologii, ekonomii i innych dyscyplin naukowych. Tak jak w latach ubiegłych, Konwersatorium organizowane jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ we współpracy z Komisją Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. http://www.kwom.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=xxxii-konwersatorium-wiedzy-o-miescie-trzy-dekady-transformacji-miast-polskich-1990-2020