18 listopada 2019, godzina 11:00, sala 107d, zapraszamy do udziału w Seminarium Wydziałowym z udziałem dr Anety Piekut, badaczki z Sheffield Methods Institute, University of Sheffield. Nasz gość wygłosi referat: Skąd się ‘biorą’ opinie o imigracji w Polsce? Pomiędzy narracją a danymi, koreferował wystąpienie będzie Prof. UAM Jakub Isański 

Abstrakt: Badania nad imigracją stanowią niezwykle dynamicznie rozwijający się obszar badań nauk społecznych. Warto jednocześnie zauważyć, iż postawy wobec cudzoziemców przyjeżdżających do Polski (w celach zarobkowym i/lub w poszukiwaniu ochrony międzynarodowej) stały się przedmiotem dociekań nie tylko w ogólnokrajowych sondażach opinii, ale też w międzynarodowych badaniach porównawczych. Ten zwrot w kierunku sondowania postaw i opinii na próbach reprezentatywnych sprawił, iż znacznie mniej uwagi poświęcono analizie mechanizmów stojących za postawami otwartości / uprzedzeń wobec imigrantów, na które wskazują liczne badania realizowane w krajach Europy Zachodniej, które to stanowią główne miejsce docelowe migracji wewnątrz oraz pozaeuropejskich. Znaczna część analiz skupia się również na wąsko zarysowanej perspektywie czasowej oraz wydarzeniach ostatnich kilku lat, np. po tzw. ‘kryzysie migracyjnym’ (‘migrant emergency’) roku 2015.

W referacie zamierzam przeanalizować procesy migracji i etnicznego ‘mieszania się’ w szerszej perspektywie czasowej, co umożliwi opis społeczno-historycznych uwarunkowań obecnych postaw Polaków wobec wzrastającej liczby imigrantów w kraju. Posiłkując się wywiadami narracyjnymi zrealizowanymi w ramach badania pt. Living with Difference (2010-2014) przeprowadzonego w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz wynikami badań sondażowych, postaram się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy istnieją znaczące międzypokoleniowe różnice w postawach wobec imigrantów, a jeśli tak, to jakie są źródła tych różnic. Biorąc pod uwagę obecny strumień imigracyjni do Europy zastanowię się również nad tym, jakie obszary badań migracyjnych wymagają obecnie w Polsce pogłębionych analiz empirycznych.

 

Biogram

Dr Aneta Piekut jest badaczką w Sheffield Methods Institute oraz wykładowczynią ilościowych nauk społecznych na Uniwersytecie w Sheffield. Jest autorką licznych publikacji na temat integracji społeczno-kulturowej, między-etnicznych relacji oraz postaw wobec imigrantów, które ukazały się w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, m.in. takich jak Journal of Ethnic and Migration Studies, Social Science Research, European Sociological Review, Journal of Economic & Social Geography i Ethnicities. W 2017 roku otrzymała prestiżową nagrodę Brytyjskiego Stowarzyszenia Socjologicznego – SAGE Prize for Innovation and Excellence – za artykuł opublikowanych w Sociology – flagowym czasopiśmie socjologii brytyjskiej.