Zapraszamy/informujemy:

 • 03 czerwca 2019, o 11:00 odbędzie się Seminarium Instytutowe poświęcone badaniu autobiograficznemu w IS UAM. Projekt badawczy inspirowany jest 100-leciem naszego ośrodka, który przypadnie na 2020 rok. Jakub Isański - współautor inicjatywy i osoba organizująca projekt, przedstawi ramowe założenia, wskaże na realizowane obecnie podobne projekty, będzie animował dyskusję na temat wybranych zagadnień z zakresu samego badania, jak i najnowszej historii socjologii poznańskiej. Seminarium odbędzie się zwyczajowo w sali 107d.
 • 12:00, zapraszamy do Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 na Panel Ekspercki, podczas którego wystąpią Goście Specjalni:  Pan Minister Jarosław Gowin – senator w latach 2005-2007, poseł na sejm VI, VII i VIII kadencji, Minister Sprawiedliwości w latach 2011-2013, od 2015 Wicepremier Rady Ministrów oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pani Poseł Krystyna Łybacka – wieloletnia posłanka w latach 1991-2014, Minister Edukacji Narodowej i Sportu w latach 2001-2004, a obecnie deputowana do Europarlamentu VIII kadencji.
 • 13:00 Rada Wydziału WNS
 • 13:30 Rada Naukowa WNS

------------

 • 10 czerwca 2019, o 10:00 Rada Instytutu
 • 11:30 Spotkanie grupy ad hoc dedykowanej dydaktyce w IS oraz współpracy z otoczeniem Instytutu. Prace zespołowe związane są z potrzebą wypracowania strategicznych rozwiązań wymuszonych zmianami struktury Wydziału, które nastąpią na początku kolejnego semestru (wrzesień-październik 2019)

------------

 • 17 czerwca 2019, o 11.00 spotkanie dyskusyjne podsumowujące prace zespołów zainaugurowanych wyjazdowymi warsztatami w Ciążeniu (luty 2019). Celem spotkania będzie prezentacja rezultatów i prace warsztatowe zespołów oraz dyskusja nad efektywnością tej formuły wzmacniania potencjału naukowego w IS. Spotkanie odbędzie się w Sali 107d.

Varia

 • Prosimy o zgłaszanie terminów urlopów wypoczynkowych na rok 2019 w Sekretariacie do dnia 14 czerwca br.
 • Prosimy o przekazanie informacji dotyczących gości z zewnątrz, których zapraszali Państwo (pracownicy IS) na spotkania ze studentami (w ramach prowadzonych zajęć lub jako odrębne wydarzenie). Tym razem chodzi o rok kalendarzowy 2018. Poprzez pokazanie, z jak wieloma specjalistami i praktykami współpracujemy dydaktycznie, będziemy zachęcali do podjęcia studiów w naszym Instytucie. Dane będą podawane w sposób zbiorczy (poprzednie podsumowanie jest dostępne pod adresem: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/wspolpraca/198-goscie-w-instytucie).
 • Uniwersytet Otwarty UAM przygotowuje się do kolejnego roku akademickiego. Zajęcia ruszają od października 2019, zapisy na nie zostaną uruchomione we wrześniu. Do 24 czerwca można zgłaszać swoje tematy zajęć na trymestr jesienny na adres:jelen@amu.edu.pllub uo@amu.edu.pl. Uprzejmie przypominamy, że doktorant, który zgłosi chęć prowadzenia zajęć w ramach UO, powinien wcześniej uzyskać zgodę na to od swojego promotora (skan pisma można dołączyć do formularza). Więcej na:  www.uo.amu.edu.pl
 • 30 kwietnia do 30 czerwca 2019, 10 edycja badania jakości kształcenia, które na stałe już wpisało się w kalendarz wydarzeń na naszej uczelni. Celem badania jest systematyczna diagnoza mocnych i słabych stron prowadzonej przez nas dydaktyki. Na podstawie analizy wyników ankiet corocznie opracowywane są rekomendacje, a następnie podejmowane działania na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. Wszystkie raporty – szczegółowe dla kolejnych edycji badania, a także opracowania porównawcze znajdują się na stronie brjk.amu.edu.pl.
 • Informujemy, że do końca czerwca czynna jest w Muzeum Archeologicznym wystawa poświęcona jezuickiemu kolegium i uniwersytetowi, której główną atrakcją są  aparaty astronomiczne z gabinetu ks. Józefa Rogalińskiego wywiezione do Krakowa w XVIII w. przez Jana Śniadeckiego. Specjalnie na nasz jubileusz, wróciły one na pewien czas do Poznania. Stało się to możliwe dzięki współpracy Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczyć też można m.in. dokumenty królewskie dotyczące Kolegium, w tym te poświadczające ustanowienie Uniwersytetu. Wyeksponowano także kilka najcenniejszych książek autorstwa profesorów i uczniów Kolegium. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i PTPN.
 • Ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. nr 658, 2019). Link  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1. W rozdziale 4 Rozporządzenia jest informacja, że w roku 2019 wnioski o stypendium dla młodych naukowców będzie można złożyć 2 razy: Od dnia 2 maja do 31 maja. Od dnia 1 grudnia do 31 grudnia. Wnioski będzie można składać w systemie elektronicznym, prawdopodobnie w OSF.
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa” zatytułowanym: Kuchnia badań miejskich. Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang.: Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej, jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania, jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (http://impactfactor.pl/czasopisma/6091-czlowiek-i-spoleczenstwo, 9 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku. Prosimy o przesyłanie tekstów do końca sierpnia 2019. Więcej na stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers

Nowa konferencja

 • 26-27 września 2019, Conference: Good connections. From isolation to cooperation, Prague. Purposes of the conference: Undertaking a discussion on the subject of isolationist tendencies in the contemporary world and explaining deficits in the scope of undertaking and developing interpersonal and intergroup cooperation. Exchanging of information on conducted research on the phenomenon, causes and consequences of isolation in social life and strategies for developing cooperation between groups, organizations, institutions. Expanding international scientific cooperation network under the „Connectivity Center”. The Center undertakes research on overcoming isolation and development of cooperation in various areas of social life (politics, culture, media, education). http://www.connections.wpps.uz.zgora.pl/conference/

--------------------             

Aktualności z naszego kanału YouTube

Publikujemy wybrane wystąpienia z konferencji poświęconej socjologii rodziny (Rodzinność: współpraca, obojętność, rywalizacja?).

Chłop polski… stulecie

---------------

Kalendarium konferencji        

30-31 maja 2019, Konferencja: Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania, Przemyśl. Wydaje się, że tym, co charakteryzuje współczesne społeczeństwo jest jego zmienność. Nie chodzi jednak jedynie o same zmiany, ale ich tempo, gwałtowność i dogłębność. Rozpoczęte blisko 200 lat temu procesy przeobrażania się społeczeństwa tradycyjnego pod wpływem rewolucji przemysłowej, doprowadziły do radykalnej zmiany struktury społecznej – pojawienia się ważnych dla tego okresu kategorii społecznych proletariatu (robotników przemysłowych) i narodu. Oznaczały one także zanik lub ograniczenie znaczenia niektórych elementów struktury społecznej, takich jak wspólnoty lokalne, parafia czy rodzina, na rzecz sformalizowanych, zhierarchizowanych organizacji działających nie w oparciu o tradycyjne normy religijne, obyczajowe, ale regulaminy, kontrakty, akty prawne. Spowodowało to inny sposób funkcjonowania społeczeństwa. Dominowały w nim oprócz organizacji formalnych instytucje – państwo, przedsiębiorstwa przemysłowe i banki, instytucje edukacyjne i naukowe, instytucje opieki zdrowia i ubezpieczeń. Pojawił się nowy typ kultury typowy dla tych zatomizowanych zurbanizowanych całości społecznych. Równocześnie ludzie zyskali nowe szanse życiowe dzięki otwarciu struktury społecznej i w konsekwencji procesom ruchliwości społecznej–poziomej i pionowej… Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:  https://docs.google.com/forms/d/1Q5iJ0L9iPf-iXgKpyjo7WAY3YUV0m9UusHFwwVzUqCk/viewform?edit_requested=true

3-5 czerwca 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle nauk edukacyjnych i psychologicznych, Poznań. Tematyka konferencji obejmuje szerokie spectrum podejść badawczych do problematyki wychowania, edukacji oraz rozwoju dziecka. Celem konferencji jest dogłębne spojrzenie na procesy rozwojowe dziecka od strony poznawczej, emocjonalnej, socjalizacyjnej, fizycznej. Zależy nam na podejściu wielopłaszczyznowym i konfrontacji osiągnięć różnych dziedzin nauki. Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk psychologicznych, edukacyjnych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej: psychologii, kognitywistyki, pedagogiki, socjologii edukacji, medycyny, wychowania fizycznego, sportu. Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej tematyki wystąpień, terminu naboru abstraktów oraz kontakt do organizatorów znajdują się w poniższych linkach. https://www.facebook.com/events/1079782512194914/ https://www.facebook.com/kongresUAM/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARApcKOomYNeHWmDDYlJ8vsnYXKcTI3g5rCgy9M3cmQnuiRATh39cFPNMWcvbqSA9wTEPq99VnegyzeU http://kongres.amu.edu.pl/

6-7 czerwca 2019, Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków", Bydgoszcz. Zawartą w tytule konferencji „politykę miejską” rozumiemy na trzy sposoby. Po pierwsze, sprowadzamy ją do wymiaru władztwa w mieście, polegającego na sterowaniu zachodzącymi tu procesami w oparciu o wyznaczone dyrektywy. Po drugie, stanowi ona dla nas treść owego rządzenia, zawierającą się zarówno w brzmieniu określonych decyzji, ale ujawniającą się także w ramach praktyki ich wdrażania. Po trzecie, polityka miejska to również sfera dynamicznych relacji społecznych, polegających na partycypacji podmiotów oddolnych w artykulacji potrzeb i interesów. Owo rozróżnienie, choć uprawnione analitycznie, to wskazuje jedynie na główne wymiary badań wieloczynnikowej polityki miejskiej, jako integralnego zjawiska decydującego o jakości życia mieszkańców miast. Właściwe jego uchwycenie wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy naukowej. Będzie ona szczególnie cenna, jeśli powiąże się z nią odpowiednią dbałość o kontakty między decydentami, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz badaczami. Choć jako naukowcy nie jesteśmy bezpośrednimi sprawcami, to czujemy współodpowiedzialność za wdrażane procesy rozwojowe. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,konferencja-nowa-polityka-miejska-naukowe-inspiracje-dla-praktykow-,73817.chtm. 

8 czerwca 2019, IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media, Lublin. Dyskusja będzie dotyczyła współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:
• historii i teorii mediów,
• teorii komunikowania,
• kultury uczestnictwa,
• Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi),
• historii i teorii gier komputerowych.  http://www.cyber-media.pl/?gclid=Cj0KCQiAzePjBRCRARIsAGkrSm6jY4xWjHIjwQWTl8BYsaoMzsJhyqiJIlLYfI5STUt64M-NsaXoN8AaAvAyEALw_wcB

13-14 czerwca 2019, Konferencja „Celebrating the philosophical and intellectual achievements of Jürgen Habermas"  „Philosoph und Intellektueller in Zeiten des Umbruchs. Zur Würdigung des Werks von Jürgen Haber­mas aus Anlass seines 90. Geburtstages", Łódź. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach . Wystąpienia i dyskusje prowadzone będą w języku angielskim i w języku niemieckim, przy czym zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie wystąpień w języku niemieckim (dla uczestników zainteresowanych wystąpieniem w języku polskim zorganizowana zostanie odrębna sekcja, w której językiem obrad będzie język polski). Spośród gości zagranicznych z referatami wystąpią: Rainer Adolphi (Technische Universität Berlin), Hauke Brunkhorst (Europa-Universität Flensburg), Matthias Kettner (Universität Witten/Herdecke), Peter Koller (Universität Graz), Georg Lohmann (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Martin Matuštík (Arizona State University), Stephan Müller-Doohm (Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg), Alessandro Pinzani (Universidade Federal de Santa Catarina), David M. Rasmussen (Boston College), Thomas M. Schmidt (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Gunnar Skirbekk (University of Bergen), Wang Xingfu (Fudan University) oraz Richard Wolin (City University of New York). http://normativityandpraxis.uni.lodz.pl 

13-15 czerwca 2019 roku, XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność. Od dwóch dekad psychologowie dyskutują nad tym, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na rozwój różnych sfer funkcjonowania człowieka (emocjonalnej, społecznej, uczenia się etc.) i czy czasy obcowania z maszynami nie wymagają nowego spojrzenia a być może weryfikacji pojęć psychologii rozwoju, jak na przykład przywiązanie, socjalizacja? Toczą się także debaty dotyczące tego, jak digitalizacja modyfikuje warunki rozwoju (np. podział życia ludzkiego na okresy rozwojowe) i w jakim stopniu nowe technologie są szansą na lepszy rozwój, a w jakim niosą zagrożenia dla jego przebiegu. http://wns.uwm.edu.pl/xxviii-ogolnopolska-konferencja-psychologii-rozwojowej-olsztyn-13-15-czerwca-2019-roku

14 czerwca 2019, I Seminarium pod tytułem Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością?  Seminarium odbędzie się w Łodzi w dniu 14. 06. 2019 roku. Zapraszamy do udziału w seminarium zarówno w charakterze prelegentów, dyskutantów oraz słuchaczy. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie tytułu i krótkiej charakterystyki wystąpienia do 30 kwietnia 2019 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com. Wszystkich, którzy zechcieliby wysłuchać referentów i zabrać udział w dyskusjach, prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 31 maja 2019 przesyłając deklarację udziału w seminarium na ten sam adres.

27-28 czerwca 2019, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

20-23 August 2019, 14th, Conference of the European Sociological Association, Manchester/UK. Abstract submission for this conference opened in the new ConfTool 2019: https://www.conftool.pro/esa2019/ The ESA 2019 conference website:
https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk

1 września 2019, V Edycji konferencji dla młodych naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki. Więcej na stronie: http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-v-edycja

19-20 September 2019, 5th Heritage Forum of Central Europe HERITAGE AND ENVIRONMENT, Kraków. The aim of the fifth edition of the Heritage Forum of Central Europe is to discuss and analyse the links and mutual dependencies between heritage, those “meaningful pasts that should be remembered” (Sharon Macdonald), and environment, both material and socio-cultural. While investigating the relationship between the two, special consideration is to be given to an attempt to transgress and challenge various dichotomies that have traditionally shaped our way of thinking about heritage and environment and their antithetical rapport (nature/culture, permanence/transience, tangible/intangible, etc.). www.mck.krakow.pl

26-27 września 2019, Conference: Good connections. From isolation to cooperation, Prague. Purposes of the conference: Undertaking a discussion on the subject of isolationist tendencies in the contemporary world and explaining deficits in the scope of undertaking and developing interpersonal and intergroup cooperation. Exchanging of information on conducted research on the phenomenon, causes and consequences of isolation in social life and strategies for developing cooperation between groups, organizations, institutions. Expanding international scientific cooperation network under the „Connectivity Center”. The Center undertakes research on overcoming isolation and development of cooperation in various areas of social life (politics, culture, media, education). http://www.connections.wpps.uz.zgora.pl/conference/

14-15 października 2019, kolejnej edycja Ogólnopolskiej Konferencji: Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku, Poznań. Tematem wiodącym będą różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt, ponieważ zróżnicowanie kulturowe przybiera wiele postaci, można je analizować a kategoriach nakazów religijnych, codziennych praktyk czy w perspektywie historycznej. Każdy ze sposobów rozumienia różnic kulturowych znajduje jednak swoje bezpośrednie przełożenie na to, jak ludzie traktują zwierzęta nie-ludzkie. Ta główna oś określa, jak względem zwierząt poza ludzkich orientuje się sam człowiek. Ale poza głównymi tymi wytycznymi, istnieje mnóstwo różnych drobniejszych reguł kulturowych, określających: jakie zwierzęta są nieczyste i co ta nieczystość w praktyce oznacza; jakie zwierzęta są uznawane za cenne i co one symbolizują; jakie atrybuty zwierzętom są przypisywane. Czy się je leczy, czy konsumuje, czy są uznawane za towarzyszy życia, członków rodziny czy jedynie za narzędzia, pozwalające na osiągnięcie konkretnych celów. Ludzie i zwierzęta nie-ludzkie towarzyszą sobie od tysięcy lat, jednak ta współobecność przybiera różne postaci i formy, uzależnione od specyfiki kulturowej danego regionu. To ludzie definiują kształt relacji z innymi gatunkami, głownie poprzez to, jaką sami prowadzą aktywność. W czasie czwartej już, ogólnopolskiej naukowej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku" chcemy przedyskutować znaczenie różnic kulturowych na traktowanie zwierząt.  ►ZAPISY, ►ABSTRAKTY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30. CZERWCA 2019 R._ ►OPŁATY.

24-25 października 2019, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, Barlinek. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-nauk-humanistycznych-w-medycynie/konferencje. W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego: ksamotni@pum.edu.pl

24-25 października 2019, Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures, Warszawa. Year 2019 marks the 30th anniversary of the beginning of major political, social, economic and cultural changes behind the Iron Curtain. Since that day different forms, models, and spheres of both transformaation and transition in Central-Eastern Europe have been reasearched by many academics from perspective of social sciences and humanities. But the open question remains: what is the general balance of successes and failures of last 30 years of changes in the former Eastern Bloc? Abstracts of up to 300 words for the papers should be sent through the following application form: https://goo.gl/forms/6Ocu36HX4zCE1iAi2

12 and 13 November 2019, 6th International Postgraduate Conference: Rethinking 20th Century European History having a title: Forgotten and Remembered Historical Milestones, Brno, Czech Rep. dedicated to historical milestones, anniversaries, celebrations and significant historical days. The participants will try to capture the phenomenon of milestones and anniversaries from different point of views as well as to reveal causes of their recalling and instrumentalization by various states, groups, ideological movements and individuals. The participants will analyse typical features and contemplate their economic, cultural and social impacts at the conference. The topic may be approached in an interdisciplinary way. We will try to answer the following questions within our two days session: To what extent did milestones and remembrance days influence European 20th century history? What was their purpose? Who (or what) was their cause, “commissioner” and “keeper”? What were they used for? How have rituals and festivities changed during a long period of time and how have changed their purpose? Have milestones had their “second life”? Have they caused anything else?

25-26 listopada 2019. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy", Rzeszów. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji.  Przystępując do określenia celów szczegółowych Konferencji będziemy chcieli wyjaśnić zakres znaczeniowy bezpieczeństwa międzynarodowego i omówić uwarunkowania bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze  szczególnym położeniem nacisku na wymiar kulturowo-społeczny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych  substytutów prawnych spółek handlowych, prawników, instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczno-kulturowego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr Krzysztofem Michalskim (tel. (17) 743-20-73) lub Sekretarzem Dariuszem Królem (tel. kom.  690 046 361 – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00,, e-mail: konferencjazb@prz.edu.pl). 

6 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zdrowie, choroba i śmierć na przestrzeni dziejów. Perspektywa społeczno – historyczna, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2019 r. Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia zdrowia, choroby i śmierci na przestrzeni dziejów, sposobu ich prezentacji, odczytywania i rozumienia. Konferencja jest bezpłatna. Informacje na temat konferencji znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowejhttp://zdrowieichoroba.whus.pl/.