Zapraszamy/informujemy:

 • 22 października 2018, 10:00 Rada Instytutu w sali 107d
 • 10:15 Rada Naukowa Instytutu
 • 24 października 2018, wykład prof. dr. hab. Karola Olejnika  pt. „Polak wojownik? Kulturowy model polskiego mężczyzny", który odbędzie się w Sali Lubrańskiego (ul. Wieniawskiego 1), o godz. 17:00.
 • 25 października 2018 w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się seminarium naukowe dedykowane Profesorowi Stanisławowi Kłopotowi. Program seminarium przewiduje dwie sesje poświęcone zagadnieniom, które w swojej działalności naukowej eksplorował Pan Profesor. Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych ul. Koszarowa 3, Wrocław. 
 • 9 listopada 2018 roku odbędzie się Instytutowe spotkanie integracyjne (godz. 16:00 do 20:00 w budynku E). Prosimy o mailowe potwierdzenie obecności najpóźniej do 15 października 2018 roku.

--------------------

 • Niedawno ukazał się drugi numer [Vol 2, No 1 (2018)] instytutowego czasopisma „Society Register”, który dotyczy sportu.  Redaktorem numeru jest prof. UAM Honorata Jakubowska, a artykuły przygotowali zagraniczni goście oraz pracownicy i doktoranci z IS. Czasopismo uzupełniło naszą ofertę czasopism. Prosimy więc o zwrócenie uwagi na ten nowy publikator pod kątem opracowywania monograficznych numerów, np. inspirowanych organizowanymi konferencjami międzynarodowymi. http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/260-society-register-vol-2-no-1-2018-juz-dostepne

--------------------

Konkursy

 • Władze dziekańskie ogłosiły konkurs dla młodych naukowców do 35. r.ż. i doktorantów. 
  Prosimy o posługiwanie się wyłącznie formularzem wniosku dostępnymi na stronie WNS - formularz się zmienił, czego (niestety) nie widać na pierwszy rzut oka.
 • Nadesłano zaproszenie do wzięcia udziału w konkursie na innowacyjny artykuł naukowy, projekt,  pt.: „Debiut naukowy 2018” – „ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ”. Termin nadesłania prac: 30 listopada 2018 r. Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2018 r. http://www.debiut.buzek.pl i buzek.pl

Nagrody

 • Miasto Poznań organizuje XV edycję konkursu Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską i Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską. Celem konkursu  na najlepsze prace magisterskie i doktorskie zrealizowane na poznańskich uczelniach i w poznańskich placówkach naukowych jest zaangażowanie młodych talentów na rzecz rozwoju miasta oraz promowanie ich osiągnięć. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 15 listopada 2018 roku. Regulamin konkursu. Wszystkie niezbędne informacje tym linkiem.
 • W imieniu Kapituły XX edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora zapraszamy do rekomendowania kandydatów do konkursu. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności mającej na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego. Nominacje należy nadsyłać do 26 października 2018 roku. Więcej informacji o Nagrodzie znajduje się na stronie:http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6162.htm

Warsztaty

 • Warsztaty poświęcone ofercie grantów European Research Council organizowanych przez BDN PAN we współpracy z Oxford University. Wybitni naukowcy z  Oxford University oraz Gill Wells, szefowa Europejskiego Biura na tej uczelni, podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami i poradami 16 listopada 2018 w Warszawie. Nadchodząca edycja warsztatów skierowana jest przede wszystkim do naukowców reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne. Rejestracja na warsztaty jest możliwa za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego pod adresem: https://goo.gl/bmWLQX. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 października 2018 do godz. 13.00.
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) wspólnie z British Council w ramach Polsko-Brytyjskiego Roku, Przedsiębiorczości, Nauki i Innowacji (YESI) zaplanowało na 28/29 listopada br. warsztaty naukowe "Inteligentne miasta przyszłości", które odbędą się w Warszawie. Naukowcy brytyjscy mają przebywać w Warszawie od 28 do 30 listopada (brytyjskie ogłoszenie w załączeniu). https://www.britishcouncil.org/education/science/current-opportunities/yesi-workshops

Uniwersytet Otwarty

 • Przypominamy o zgłaszaniu propozycji zajęć w ramach Uniwersytetu Otwartego na  trymestr zimowy 2018/2019. Propozycje - wg załączonego formularza -proszę przysyłać do 30 października 2018 na adres: jelen@amu.edu.pl. Doktoranci powinni uzyskać zgodę od swojego promotora na prowadzenie zajęć (pismo ze zgodą należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego).

Chłop polski… stulecie

 

---------------

Kalendarium konferencji        

19 października 2018, konferencja pt. Nauka i polskie problemy dzisiaj organizowanej w 30. rocznicę śmierci Profesora Jana Lutyńskiego, Łódź. Problematyka konferencji dotyczyć będzie współczesnych zjawisk społeczno-politycznych, badań sondażowych i badań opinii publicznej stanowiących przedmiot zainteresowań badawczych Profesora Jana Lutyńskiego oraz zaproponowanych przez Profesora koncepcji metodologicznych.  https://www.facebook.com/events/256819998226060/

25-26 października 2018, XIX Kongres Badaczy Rynku i Opinii, Warszawa. Wszystkich, którzy pracują z wiedzą i w oparciu o wiedzę pochodzącą z różnych źródeł: badaczy, data scientistów, mediowców, projektantów, tych którzy zarządzają firmami, produktami i markami oraz wszystkich, których pasjonuje zamienianie danych w wiedzę, a wiedzy w decyzje, zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień na Kongresie Badaczy IMPACT FACTOR Wiedza ma moc! Szczególnie promowane będą wystąpienia interdysplinarne. https://www.kongresbadaczy.pl/

25-26 października 2018, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu: Zielonogórskie spotkania z demografią zatytułowana: Procesy demograficzne - planowane, przewidywa(l)ne czy żywiołowe? Wśród procesów demograficznych jakie nabierają szczególnego znaczenia we współczesnym świecie wymienić można m.in. procesy starzenia się ludności, zmniejszanie się dzietności poniżej poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń, procesy migracyjne ludności, które wpływają na zjawisko depopulacji. Wywierają one istotny wpływ na wzrost gospodarczy, rynek pracy, stabilność finansów publicznych, system zabezpieczenia społecznego, spójność społeczną.

25-26 października 2018, Konferencja: Narody, Regiony, Organizacje - kultury różnorodności, Szczecin. Celem konferencji jest bezpośrednia wymiana poglądów i dyskusja na temat idei, sposobu odbierania i odzwierciedlenia fenomenu poszerzającej się heterogeniczności kulturowej na wszystkich poziomach życia społecznego. Mamy nadzieję, że rozważania na temat mechanizmów funkcjonowania heterogenicznych kulturowo wspólnot w różnych kontekstach społecznych, pozwoli określić zależności, uwzględnienie których może zoptymalizować praktyki społeczne, a także stanie się inspiracją do dalszych badań i tworzenia nowych koncepcji teoretycznych. http://www.whus.pl/files/whus/IS/Zaproszenie_(pol.).pdf

6-7 listopada 2018, Ogólnopolska konferencja naukowa pt. PERSPEKTYWY SPORTU W SPOŁECZEŃSTWIE PONOWOCZESNYM OD WSPÓLNOTY DO KOMERCJALIZACJI. Sport jest nieodłączną częścią zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Analiza współczesnego społeczeństwa musi zatem zawierać pytania o dynamikę sportu. Pytając o perspektywy współczesnego sportu, odnosimy się zatem do szerszego spektrum działań społecznych umiejscowionych w kulturowych przestrzeniach ponowoczesności. Ponowoczesność to specyficzny wymiar kultury, mieszczący to, co nowoczesne, z tym, co zostało zmienione, podzielone, skomercjalizowane. W tym wymiarze znajduje się również sport, kultura fizyczna, rekreacja, turystyka, czas wolny. Pytając o perspektywy sportu pytamy również o stan badań nad sportem w naukach społecznych. https://www.facebook.com/perspektywysportu/

9–10 listopada 2018, II Konferencja Naukowa Doktorantów i Studentów "miasto dla ludzi – miasto jutra". Celem konferencji jest naukowa dyskusja dotycząca szeroko pojętych rozważań na temat miasta, jak powinno ono wyglądać oraz jakie kroki można poczynić, aby podnieść jakość życia w mieście i stworzyć lepsze warunki dla następnych pokoleń. Miasto jutra rozumiane jako miasto przyszłości stawia przed nami wyzwania we wszystkich dziedzinach nauki, które powinny stworzyć rozwiązania dzięki badaniom, projektom i wdrożeniom. Mamy nadzieję, że spotkanie w szerokim gronie przyszłych doktorów różnorodnych specjalizacji pozwoli na wszechstronne dyskusje i interdyscyplinarną wymianę doświadczeń.  http://miastodlaludzi2018.wix.com/konferencja [1]
https://www.facebook.com/konferencjamiastodlaludzi [2]

19 listopada 2018, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Prawa człowieka i ludzkie bezpieczeństwo – osiągnięcia i wyzwania. w 70. rocznicę ogłoszenia powszechnej deklaracji praw człowieka, Gdańsk. W 2018 r. będziemy obchodzić 70. rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (UDHR). Sygnatariusze Deklaracji starali się stworzyć ramy dla poszanowania praw człowieka. Konferencja ma na celu zebranie wiodących naukowców akademickich w celu wymiany doświadczeń i wyników badań dotyczących wszelkich aspektów Praw Człowieka i Bezpieczeństwa Człowieka we współczesnej wielokulturowej Europie.

21-22 listopada 2018, konferencja naukowa z cyklu WIEŚ ZAGINIONA: wspólnota, samorządność, przestrzeń. Inspiracją do zorganizowania trzeciej już konferencji ruralistycznej z cyklu „Wieś zaginiona” jest duże zainteresowanie tematyką, a także wystąpieniami, zaprezentowanymi podczas wcześniejszych edycji konferencji w 2014 i 2016 roku. Znaczenie ma ponadto zadeklarowana przez Muzeum GPE w Chorzowie gotowość do cyklicznego organizowania naukowego spotkania poświęconego temu zagadnieniu (w trybie dwuletnim), jak również fakt, że w bieżącym roku planowane jest wydanie drugiej już publikacji – tym razem podsumowującej analizy wygłoszone w 2016 roku. Ciągle widoczny dysonans między stanem wiedzy na temat późnośredniowiecznej i nowożytnej wsi w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, a rosnącym zainteresowaniem historią dawnego osadnictwa, utwierdził organizatorów w zamiarze kontynuowania i pogłębiania interdyscyplinarnych rozważań poświęconych tej tematyce. http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/dzialalnosc-naukowa/konferencje-naukowe/iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-z-cyklu-wies-zaginiona/

20-22 listopada 2018, ogólnopolska konferencja naukowa: Kultura ma znaczenie vol. 1, Kultura współczesna: teorie i praktyki, Lublin. http://www.umcs.pl/pl/kalendarz-wydarzen,1498,kultura-ma-znaczenie-vol-1-kultura-wspolczesna-teorie-i-praktyki,64891.chtm

23 listopada 2018, Konferencja: Edward Abramowski (1868-1918). W stulecie śmierci, Warszawa. Konferencja obejmować będzie z jednej strony filozoficzny i psychologiczny wymiar myśli Abramowskiego, z drugiej zaś strony - dotyczyć będzie jego teorii społecznej i politycznej. Stąd nasze zaproszenie kierujemy zarówno do naukowców, jak i do działaczy społecznych, związkowców i innych osób, dla których istotna pozostaje kwestia emancypacji społecznej. Pozostałe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz pod adresem http://eabramowski.pl

28 listopada 2018, VII Interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Sprawności moralne w wychowaniu: odpowiedzialność – wierność – posłuszeństwo. Celem konferencji w bieżącym roku akademickim jest interdyscyplinarna wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących istoty oraz znaczenia sprawności moralnych w wychowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności, wierności i posłuszeństwa. http://www.wtl.us.edu.pl/news.php?item.10547.96

29–30 listopada 2018, Konferencja: Oblicza dużego miasta: instytucje, organizacje, procesy, Białystok. Celem jest pogłębienie wiedzy i refleksji na temat życia w dużym mieście oraz prezentacja najnowszych wyników badań na ten temat. Mamy nadzieję, że stanie się ona forum wzajemnej wymiany doświadczeń, poglądów i stanowisk oraz sprzyjać będzie nawiązaniu kontaktów i współpracy interdyscyplinarnej. Zgłoszenia udziału organizatorzy proszą przesłać do 31 października 2018 na e-mail: obliczamiasta@uwb.edu.pl

6-7 grudnia 2018, II konferencja - Komunikacja międzykulturowa. Komunikacja międzykulturowa może być i jest przedmiotem badań różnych dziedzin wiedzy, w związku z czym organizatorzy chcą, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny. Z tego powodu nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich nauk społecznych zainteresowanych badaniami nad komunikacją. Zgłoszenia wraz z abstraktem o objętości ½ strony maszynopisu (1000 znaki) i krótkim biogramem zgłaszającego, prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. na adres lalbanski@up.krakow.pl.

3-4 grudnia 2018, V Kongresie Rewitalizacji pt. Systemy rewitalizacji w Polsce: blaski i cienie, Lublin. Zakres tematyczny V Kongresu Rewitalizacji obejmuje 4 główne sesje tematyczne: Rewitalizacja w kurczących się miastach, Odnowa centrum, Mieszkalnictwo na obszarze rewitalizacji, Rewitalizacja a odnowa wsi. Z przyjemnością informujemy, że w dniu 3 grudnia 2018 r., pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin, odbędzie się dodatkowa sesja pt. Rewitalizacja a rozwój gospodarczy, na której przedstawione zostaną wybrane przykłady miast zakwalifikowanych do konkursu na opracowanie modelowych rozwiązań rewitalizacyjnych. Szczegóły znajdą Państwo w załączeniu.  

Przypominamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w Kongresie w ramach przewidzianej sesji kalejdoskop oraz sesji posterowej. Zapraszamy również wszystkich studentów i absolwentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu rewitalizacji. http://rewitalizacja.miasta.pl/.

6 grudnia 2018, Konferencja: Społeczna moc emocji, Wrocław. „Społeczna moc emocji” będzie już piątą konferencją z cyklicznie organizowanych przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Przedmiotami kolejnych sesji konferencyjnych są zagadnienia nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i stanowiące ważne obiekty badań w naukach społecznych. Wcześniejsze spotkania, które gromadziły naukowców z ośrodków akademickich w kraju oraz gości z zagranicy, zajmowały się społeczno-kulturowymi aspektami płci, ciała i cielesności, seksualności oraz intymności. Obecnie chcemy poświęcić uwagę emocjom. http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Spoleczna-moc-emocji

 

6-7 grudnia 2018,  Konferencja Naukowa pt.: „Bariery przemian społecznych i modernizacji Polski w latach 1970-1989", Zielona Góra. Głównym celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o najważniejsze bariery przemian społecznych zachodzących w dwóch ostatnich dekadach Polski Ludowej. Ponadto chcemy dokonać wymiany doświadczeń oraz zaprezentować najnowsze wyniki badań z zakresu historii społecznej Polski Ludowej oraz spopularyzować wiedzę z obszaru historii społecznej. Organizatorzy mają nadzieję na integrację środowiska historyków i socjologów oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych zajmujących się tematyką społeczną dotyczącą PRL.

14 grudnia 2018 roku, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media, Lublin. Konferencja jest inicjatywą podejmującą rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji oraz wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Cyfryzacja wpływa na gospodarkę, ergonomię pracy, bezpieczeństwo, a nawet naszą przyszłość. http://www.cyber-media.pl/