Zaproszamy do publikowania w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa”, roboczo zatytułowanym:

‘Chłop polski w Europie i Ameryce’ po 100 latach

W imieniu poznańskiego środowiska socjologicznego zapraszamy do współtworzenia numeru monograficznego „Człowieka i Społeczeństwa” poświęconego 100-leciu wydania „Chłop polskiego w Europie i Ameryce”. Praca ta zapoczątkowała jeden z najbardziej twórczych nurtów socjologii humanistycznej. Jednocześnie, była przykładem całościowego projektu badawczego, obejmującego zarówno rekonstrukcję stanowiska teoretycznego, wspartego na tzw. „współczynniku humanistycznym” oraz oryginalnej koncepcji postaw i wartości, a także koncepcji metodologicznej eksplorujących dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, autobiografie, kroniki towarzyskie). Co warto podkreślić, ta 5-tomowa praca, nieintencjonalnie wprowadziła do socjologii problematykę kultury, jako odrębnego obszaru analiz socjologicznych oraz zagadnienia płci, pamięci, emocji i aktywnego rozpatrywania podmiotu. Elementy, które, w odniesieniu do jednego z współautorów: Floriana Znanieckiego, Herbert Blumer (1969) oraz Elżbieta Hałas (1991) zinterpretowali jako składniki społecznego interakcjonizmu. Problematyka tomu będzie dotyczyła:

  • refiguracji historycznej perspektywy przedmiotu studiów zawartych w pracy,
  • współczesnych odczytań dorobku autorów książki, poświęconej polskim chłopom, z wyraźnym dowartościowaniem propozycji opartych na inspirowanych koncepcją Znanieckiego i Thomasa badaniach empirycznych (poświęconych migracji, miastom etc.),
  • eksplikacji zastosowań empirycznych z innych obszarów nauk społecznych
  • parafraz i rekonceptualizacji oryginalnego „punktu wyjścia”, łączącego rodzącą się: socjologię polską i socjologię Szkoły Chicagowskiej oraz bardziej szczegółowo stanowiska Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego.

Teksty objętości do 40’000 znaków (ok. 1 arkusz wydawniczy), prosimy przesyłać na adres redaktora monograficznego tomu: marek.nowak@amu.edu.pl, w terminie do 15 marca 2019. Więcej informacji na temat czasopisma: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/4813