Zapraszamy/informujemy:

 • 26 lutego 2018, 10:00 rada Instytutu
 • 11.00 w ramach seminarium Instytutowego w Instytucie Socjologii UAM odbędzie się prezentacja międzynarodowego projektu badawczego pt. „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action" (http://ruraction.eu/). Tematyka seminarium prezentowana będzie przez trzy osoby: - prof. Tadeusz Stryjakiewicz (kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM); - dr Łukasz Rogowski (Zakład Badań Kultury Wizualnej i Materialnej w Instytucie Socjologii UAM); - mgr Barrai Hennebry (Zakład Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM). Tradycyjnie zapraszamy do sali 107d.
 • 27 lutego2018. Debata pomiędzy Krzysztofem Karoniem a prof. dr hab. Przemysławem Rotengruberem. Temat debaty: Rozwiązywanie sporów między ludźmi reprezentującymi różne etyki bezwzględne i sytuacyjne.  Czas i miejsce: 27 lutego 2018, godz. 16:30, hala WTC (MTP).  Organizator: Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Wielkopolska.  Więcej informacji znajduje się na stronie: http://zpp.poznan.pl/debata-krzysztof-karon-przemyslaw-rotengruber/
 • 5 marca 2018, 11:00, seminarium instytutowe w Instytucie Socjologii UAM pt. „Bezwarunkowy dochód podstawowy w perspektywie analiz statystycznych, na podstawie międzynarodowych badań opinii". Tematyka seminarium prezentowana będzie przez dwie osoby: - dr hab. Piotr Jabkowski (Zakład Socjologii Zmiany Społecznej w Instytucie Socjologii UAM); - dr Mariusz Baranowski (Zakład Socjologii Zróżnicowania Społecznego w Instytucie Socjologii UAM). Główny cel prezentacji dotyczy porównania opinii obywatelek i obywateli czterech krajów europejskich (Polska, Wielka Brytania, Hiszpania i Niemcy) na temat bezwarunkowego dochodu podstawowego w szerszym kontekście modeli państw dobrobytu, które te państwa reprezentują (lub do których są zaliczane). Podstawą analiz statystycznych stosunku Europejczyków do idei dochodu podstawowego będą badania sondażowe zrealizowane przez niemiecką firmę badawczą Dalia Research w 28 krajach starego kontynentu. Do szczegółowych eksploracji wybrane zostały cztery wyżej wymienione państwa, ponieważ reprezentują one odmienne typy reżimów dobrobytu występujące w literaturze przedmiotu (model nordycki został pominięty ze względu na niskie liczebności próby). Sala 107d.
 • 8 marca 2018. Wykład "A social-phenomenological perspective on state socialism in Poland and East Germany. Some basic-theoretical afterthoughts about a joint research project". Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Sekcja Socjologii Pracy PTS serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład, który wygłoszą prof. Fritz Schütze (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg) oraz prof. Kaja Kaźmierska (Uniwersytet Łódzki). Wykład odbędzie się 8 marca 2018 r. o godzinie 17:00 w Auli A Instytutu Politologii UWr. 

 

 • 19 marca 2018, 11.00 Seminarium wspomnieniowe poświęcone postaci Prof. Michała Chmary. Sala 107d. 

Konkurs

 • Konkursu na Nagrodę Poznańskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk (również dla nauk społecznych) za najlepszą oryginalną pracę twórczą, której wiodącym autorem jest doktorant z terenu Oddziału. http://www.pan.poznan.pl/konkurs.htm

Szkoły letnie

 • 22-25 May 2018 IRS Spring Academy "Investigating Space(s): Current Theoretical and Methodological Approaches: Part 2 – Virtuality and Socio-Materiality", that will take place from 22-25 May 2018 in Erkner and Berlin (Germany). This international event is organized by the Leibniz Institute for Research on Society and Space (IRS) with the participation of the Weizenbaum Institute for the Networked Society.
 • 9-13 July 2018, International Summer School: Concepts and tools to engage in knowledge co-production and public participation, Montpellier, France. 5-day interactive training course is designed and organized by a small international team of experts – researchers and practitioners of participatory approaches. The training is based on "learning by doing" principle that makes it possible for the participants to test what they learn on-the-spot and get immediate feedback. Our international participants co-construct their own training, contributing with unique content (their own case studies) and their personal styles and personalities. www.lisode.com

------------------

Nowe konferencje:

 • 10-11 May 2018, XXIX International Academic Conference: “Participation of local government and dispositional groups in shaping the state security system”. Działania na rzecz bezpieczeństwa są działaniami permanentnymi, wymagającymi realizacji ciągłych zadań na rzecz jego utrzymywania oraz wzmacniania. Aby realizować skutecznie ten cel, konieczny jest ciągły namysł krytyczny oraz podejmowanie systematycznych, wcześniej „ćwiczonych” działań w celu ochrony i obronny społecznego krajobrazu. Wiele problemów dotyczących różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa może być rozwiązanych wyłącznie profesjonalnie, niwelując luki sprzyjające generowaniu gróźb niebezpieczeństwa destabilizujących struktury społeczne. Samorząd terytorialny i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym ciężarem, którego nie może udźwignąć indywidualna jednostka życia społecznego, dlatego te trudne zadania przejmuje administracja publiczna. http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Partycypacja-samorzadu-terytorialnegooraz-grup-dyspozycyjnychw-ksztaltowaniu-systemu
 • 12-13 July 2018. CARMA 2018 - Call for Papers. Internet and Big Data in Economics and Social Sciences. Research methods in economics and social sciences are evolving with the increasing availability of Internet and Big Data sources of information. After the great success of the first edition, the CARMA Conference has become a leading forum for researchers and practitioners to exchange ideas and advances on how emerging research methods and sources are applied to different fields of social sciences as well as to discuss current and future challenges. http://www.carmaconf.org

---------------

Kalendarium konferencji

2 marca 2018, konferencja pt.: „Otwartość i odpowiedzialność społeczna”, organizowana przez Komisję Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha oraz Uniwersytet SWPS. Pierwsza konferencja z tego cyklu odbyła się w dniu 15 maja 2017 r. w Politechnice Warszawskiej, gdzie podjęto temat autonomii uczelni. Tegoroczna edycja będzie dotyczyła odpowiedzialności społecznej uczelni za kształcenie młodzieży. Przemiany polityczno-społeczne oraz zmiany technologiczne stawiają przed młodymi ludźmi poważne wyzwania. https://www.biuletyn.pw.edu.pl/KRASP-KRPUT-KRUW/KRASP/Otwartosc-i-odpowiedzialnosc-spoleczna-nowe-wyzwania-dla-uczelni-wyzszych?&cookiedec=a

17-18 marca 2018, X Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2018 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", która odbędzie się r. w Lublinie. Wydarzenie jest okazją do nawiązania współpracy, wymiany doświadczeń i poszerzenia swojego kręgu zainteresowań dzięki dziesiątkom uczestników oraz zaproszonych gości z kraju i zagranicy. Uczestnicy Konferencji mają możliwość przedstawienia swoich prac w formie wystąpienia ustnego, posteru naukowego (wybrane dziedziny nauki) oraz publikacji rozdziału w monografii naukowej. Rejestracja prowadzona jest do 14 lutego 2018 r. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej wydarzenia: http://www.konferencja-tygiel.pl/

19-20 marca 2018. III Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Na barkach Olbrzymów, Warszawa. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania jest znaczenie dziedzictwa naukowego w dzisiejszej socjologii, które pozostało nam po wielkich autorytetach myśli społecznej. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami Sympozjum zamieszczonymi w załączonym do wiadomości dokumencie oraz do zgłaszania swojego uczestnictwa w wyżej wymienionym wydarzeniu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 26 lutego 2018 roku. http://www.kul.pl/iii-osds-na-barkach-olbrzymow,art_77834.html

23 marca 2018, Konferencja: "Stare wino w nowych bukłakach? Dawne i współczesne wyzwania polityk publicznych", Warszawa. Podczas organizowanej przez nas konferencji chcielibyśmy zastanowić się, na ile spuścizna naukowa zawarta w dotychczasowych studiach – choćby z zakresu socjotechniki czy interdyscyplinarnych stosowanych nauk społecznych – znajduje w naukach o polityce publicznej swoją współczesną kontynuację. Warto również przemyśleć charakter i tożsamość nowej dyscypliny. Refleksji wypada również poddać korzyści dla rozwoju prac badawczych i eksperckich, które wynikają z nauk o polityce publicznej, zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i metodologicznym. http://ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm--dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2018/

23-24 March 2018. Conference: ‘Materializations of the Political’, Warsaw. Materializations, in turn, refer in our usage to diverse ways the political is rendered concrete in everyday life. These include, but are not limited, to the political agency of bodies and materials. We ask: how is the political variously enacted through the body and the senses (e.g., Linke 2006)? How does it take shape in people’s relations with the environment and non-human, living and non-living material entities (e.g., Bennett and Joyce 2010)? How does the political become tactile and visceral through the elusive materiality of affect (e.g., Thrift 2007; Laszczkowski and Reeves, fc)? Likewise, our understanding of ethnography as method is also open to creative interpretation. We invite papers that explore the above and related questions through conventional ethnographic ‘thick description’, as well as through other, more innovative or experimental literary styles and media, for instance audio-visual ethnographic projects. https://www.etnologia.uw.edu.pl/en/news/materializations-political

5-6 kwietnia 2018, Konferencja „SĄSIEDZTWA III RP – BIAŁORUŚ” we Wrocławiu. Wprawdzie sąsiedztwa są zjawiskiem temporalnym, trudno nie zauważyć, że porządkują one rzeczywistość społeczną. Chociaż sąsiedzi nie zawsze są widoczni, to jednak zawsze są nośnikami jakiegoś emocjonalnego ładunku. Według Richarda Grathoffa, „sąsiedzi przejawiają się w szczególnej postaci intersubiektywności jako najbliżsi Inni poza obrębem milieu. Wyznaczają oni granice i pogranicza milieu”. Mając na względzie rozległość materiału, jaki udaje się zebrać badaczom społecznym w odniesieniu do polskich pograniczy – owych pomostów między dwoma krajami i społeczeństwami – można przypuszczać, że nie mniej interesujące i treściwe okażą się rozważania poświęcone większym całościom – sąsiedztwom.  http://www.socjologia.uni.wroc.pl

19-20 kwietnia 2018. Konferencja: "Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne", organizowana przez Samodzielną Pracownię Socjologii Medycyny oraz Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z Konsorcjum BBMRI.pl. Wydarzenie odbywa się w ramach realizacji projektu: Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC finansowanego ze środków MNISW. Celem konferencji jest interdyscyplinarna refleksja naukowa nad problemami związanymi z wykorzystaniem ciała ludzkiego, w tym zwłok, narządów, tkanek, komórek, i innych rodzajów ludzkiego materiału biologicznego w badaniach naukowych w dziedzinach biomedycznych. Udział w Konferencja jest bezpłatny. Na zgłoszenia czekamy do 23 marca 2018 roku (formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie bbmri.pl).

21 kwietnia 2018, KONFERENCJA dla MŁODYCH NAUKOWCÓW nt. Dokonania Naukowe Doktorantów (VI Edycja). Konferencja odbędzie się 14.04.2018 w Warszawie, 15.04.2018 w Poznaniu oraz 21.04.2018 w Krakowie. http://www.doktorant.com.pl/index.php/konferencja-dnd-vi-kontynuacja-projektu

24 kwietnia 2018 r. Konferencja: "Kobieta – nauka – społeczeństwo", Warszawie. Celem piątej z cyklu corocznych konferencji naukowych pod hasłem „Kobieta w nauce”, jest kontynuowanie dyskusji naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin, organizacji oraz podmiotów zaangażowanych i zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą obecnością kobiet w nauce, społeczeństwie, przestrzeni publicznej i różnych sferach życia. http://pts.org.pl/cfp_wss2018/

10-11 maja 2018, konferencja: Europa Wschodnia w dyskursie naukowym. Europa Wschodnia i zamieszkujące ją narody wraz ze swoją kulturą, literaturą, historią i językiem jawić się mogą jako niewyczerpalne źródło inspiracji badawczych, zachęcające do eksplorowania nieodkrytych jeszcze obszarów lub też ponownej interpretacji opisanych już zjawisk. E-mail: kb.wls@uw.edu.pl.

10-11 May 2018, XXIX International Academic Conference: “Participation of local government and dispositional groups in shaping the state security system”. Działania na rzecz bezpieczeństwa są działaniami permanentnymi, wymagającymi realizacji ciągłych zadań na rzecz jego utrzymywania oraz wzmacniania. Aby realizować skutecznie ten cel, konieczny jest ciągły namysł krytyczny oraz podejmowanie systematycznych, wcześniej „ćwiczonych” działań w celu ochrony i obronny społecznego krajobrazu. Wiele problemów dotyczących różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa może być rozwiązanych wyłącznie profesjonalnie, niwelując luki sprzyjające generowaniu gróźb niebezpieczeństwa destabilizujących struktury społeczne. Samorząd terytorialny i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym ciężarem, którego nie może udźwignąć indywidualna jednostka życia społecznego, dlatego te trudne zadania przejmuje administracja publiczna. http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Partycypacja-samorzadu-terytorialnegooraz-grup-dyspozycyjnychw-ksztaltowaniu-systemu

17-18 maja 2018. Konferencja naukowa pt. “Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z biznesem. Aspekty społeczne, normatywne, ekonomiczne i organizacyjne”. Przedmiotem konferencji jest współpraca pomiędzy dwoma sektorami, jej znaczenie w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego, ramy prawno-polityczne a także praktyczna działalność. Celem konferencji jest ukazanie kondycji współpracy samorządu z partnerami biznesowymi zarówno w kontekście politycznym, społecznym, jak też prawnym. Konferencja będzie okazją do refleksji nad kierunkami zmian i formowania polityki współpracy samorządu lokalnego z biznesem w przyszłości. Dokonana zostanie ocena nowych wyzwań i możliwości, a także podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytania o wdrażanie nowych rozwiązań będących remedium na różnorodne bariery współpracy międzysektorowej. https://www.apsl.edu.pl/Nauka/Konferencje/Zaproszenia-na-konferencje/Wspolpraca-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-biznesem.-Aspekty-spoleczne-normatywne-ekonomiczne-i-organizacyjne

21-22 maja 2018, Kulturoznawcze Spotkania Germanistów i Przyjaciół: NIEWY(ob)RAŻALNE. W tym roku chcielibyśmy zastanowić się nad problemem doświadczeń, które są z jednej strony niewyobrażalne, z drugiej – pozornie niewyrażalne. Sztandarowym przykładem takich przeżyć są traumy, których oddziaływanie na człowieka oraz których manifestacje w sztuce i literaturze zostały poddane szczegółowej analizie przez starsze pokolenia badaczy. Nas jednak ciekawi, czy współcześni adepci nauki zaprezentują nowe podejście badawcze lub nowe odsłony tego fenomenu. Informacje szczegółowe: kkn-ifg@amu.edu.pl, http://kknifg.home.amu.edu.pl/konferencjaksgip.html, https://www.facebook.com/kkn.ifg/

22-23 maja 2018, Konferencja POST-GLOBALIZACJA? Nacjonalizm, regionalizm i separatyzm a demokracja we współczesnym świecie. Czy możemy mówić o kryzysie ideologii globalizmu? Czy obserwujemy właśnie narodziny ery post-globalnej, w której to państwa narodowe, regiony i diaspory stają się ponownym motorem rozwoju? W jaki sposób te zjawiska mogą implikować zmiany dotyczące przyszłości regionów, państw, Europy i świata? Niniejsza konferencja organizowana w Krakowie przez Katedrę Socjologii Polityki Akademii Ignatianum, będzie okazją do interdyscyplinarnego spojrzenia na wspomniane wyzwania, a także rozważenia potencjalnych konsekwencji zmian z politycznego, gospodarczego, społecznego, kulturowego, religijnego, filozoficznego oraz prawnego punktu widzenia. http://www.ignatianum.edu.pl/nauka/konferencje/post-globalizacja-nacjonalizm--regionalizm-i-separatyzm-a-demokracja-we-wspolczesnym-swiecie

23-24 maja 2018 Konferencja: „Polskie pogranicza w procesie przemian” Wrocław. Kolejna edycja będzie stanowić V spotkanie znawców problematyki. W świetle dotychczasowych doświadczeń reprezentują oni kilka dyscyplin naukowych, rekrutują się z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, co równie ważne – z uczelni i instytucji zlokalizowanych na pograniczach oraz z sąsiednich państw, co poszerza postrzeganie wielu kwestii, umożliwia wyjście poza opłotki krajowego myślenia i umożliwia spojrzenie na polskie pogranicza z perspektywy zagranicznych sąsiadów.

24-25 maja 2018, Sympozjum: The Polish Peasant in Europe and America. Konferencja zaplanowana na 24 i 25 maja 2018 stawia sobie cel nawiązania naukowej dyskusji na temat pracy Williama Thomasa i Floriana Znanieckiego „Chłop polski w Europie i Ameryce”. Praca stała się jednym z ważnych elementów dorobku tzw. Szkoły Chicagowskiej w socjologii a poprzez postać Floriana Znanieckiego stał się elementem konstytuującym (oczywiście nie jedynym) socjologię polską. Znaniecki po powrocie z USA (1920) tworzył na Uniwersytecie Poznańskim socjologię (Katedrę Filozofii, zamienioną na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury), co zwykło się uznawać za zapoczątkowanie akademickiej socjologii na polskich uniwersytetach. Konferencja zaplanowana została w formie łączącej sesje plenarne z zaproszonymi socjologami ze świata oraz sesje tematyczne oparte na otwartej rekrutacji za pośrednictwem Call of Paper. Konferencję zapoczątkuje konferencja prasowa, która pozwoli zakorzenić postać Znanieckiego z wydarzeniami związanymi z odzyskaniem niepodległości przez Polskę i rok później powołanie do życia Uniwersytetu Poznańskiego.    http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/60-english/139-polish-peasant-symposium-2018

24 – 25 maja 2018, V Konferencji Naukowej z cyklu Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska. Tegoroczna edycja prowadzona jest pod tytułem: Rolnictwo i przemysł a polityka energetyczna, Poznań. http://konferencja.fundacjaenergia.pl/

12-13 czerwca 2018. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Socjotechnika w polityce" organizowanej przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczegółowe informacje w raz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie Konferencji: http://socjotechnika.whus.pl/

14-15 czerwca 2018. XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Globalne Problemy Rolnictwai Gospodarki Żywnościowej. Tegoroczną konferencję uświetnia jubileusz 45-lecia pracy zawodowej dr hab. Marii Parlińskiej, prof. SGGW. Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów zajmujących się badaniami w zakresie międzynarodowych aspektów gospodarki rolno-żywnościowej oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce, którą przesyłam w załączniku, a także na stronie konferencji: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/

20-22 czerwca 2018, VII Ogólnopolska Konferencja "GIS w nauce". Konferencja stanowi doskonałą okazję do dyskusji nad wynikami badań oraz wymiany doświadczeń między badaczami wykorzystującymi systemy informacji geograficznej (zarówno doświadczonymi jak i tymi rozpoczynającymi aktywność naukową). Dużą wartość konferencji stanowi również udział praktyków, w tym przedstawicieli sektora biznesu, oferujących produkty i świadczących usługi w zakresie GIS. http://giswnauce.uwm.edu.pl/

20-22 czerwca 2018. Forum  „Moralny status zwierząt”. Forum odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Proponowane obszary wystąpień, to analiza moralnego statusu zwierząt w perspektywie etycznej i filozoficznej, ale również m. in. prawnej, psychologicznej, ekologicznej, społeczno-kulturowej, politycznej, a także w ujęciu nauk biologicznych, medycznych, neuronauk oraz badań doświadczalnych. Zakres perspektyw odnoszących się do moralnego statusu zwierząt nie jest oczywiście ograniczony do wyżej wymienionych. Dodatkowo, Forum będzie urozmaicone wystąpieniami i dyskusjami z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zgłoszenia tematów wraz z krótkim abstraktem i afiliacją przyjmowane są do dnia 15 kwietnia 2018 r. pod adresem marcin.urbaniak@up.krakow.pl

21-22 czerwca 2018. Konferencja: Niedokończona wojna? doświadczenie i wojny światowej i konstruowanie polskości. Celem konferencji jest próba odpowiedzi na pytanie, jak I wojna światowa wpłynęła na konstruowanie, rekonstruowanie i dekonstruowanie polskości. Interesują nas procesy tworzenia i przeobrażania tożsamości społeczeństwa polskiego, w tym również procesy tzw. wędrujących tożsamości. Niemniej ważne jest, jak „nowa polskość” postrzegana była z zewnątrz, głównie przez Niemców i Rosjan. http://unikonferencje.pl/konferencja/8468-niedokonczona-wojna-doswiadczenie-i-wojny-swiatowej-i-konstruowanie-polskosci

11-13 lipca 2018. Międzynarodowa, cykliczna konferencja naukowa poświęconej multidyscyplinarnym studiom nad gospodarką opartą na wiedzy - International Conference on Theory and Applications in the Knowledge Economy – TAKE 2018, która w tym roku odbędzie się w Polsce, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Gospodarzem konferencji jest Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem w Zagrzebiu (Faculty of Economics and Business), centrum badawczym GOVCOPP Uniwersytetu w Aveiro (Portugalia) oraz E4 Conferences Scientific Organization. Program konferencji przewiduje zarówno wystąpienia autorytetów naukowych, jak i ekspertów branżowych. Obrady będą dotyczyć takich tematów, jak: 1) konkurencyjność, globalizacja i organizacje, 2) modele biznesowe - perspektywa gospodarki opartej na wiedzy, 3) kapitał intelektualny i majątkowy, 4) zarządzanie wiedzą, 5) polityka gospodarcza, 6) MŚP, 7) zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyka, 8) innowacje i przedsiębiorczość, 9) gry, systemy grywalizacyjne, 10) zadowolenie konsumentów i handel detaliczny, 11) systemy księgowe i audyt, 12) nauczanie i uczenie się w gospodarce opartej na wiedzy, 13) warsztaty doktoranckie/ edukacja i rozwój zasobów ludzkich. Dalsze informacje na temat programu konferencji oraz terminów nadsyłania zgłoszeń znajdziecie Państwo na stronie internetowej konferencji TAKE 2018: http://www.take-conference2018.com/

12-13 July 2018. CARMA 2018 - Internet and Big Data in Economics and Social Sciences. Research methods in economics and social sciences are evolving with the increasing availability of Internet and Big Data sources of information. After the great success of the first edition, the CARMA Conference has become a leading forum for researchers and practitioners to exchange ideas and advances on how emerging research methods and sources are applied to different fields of social sciences as well as to discuss current and future challenges. http://www.carmaconf.org

17-18 września 2018. Conference: „Theoretical and empirical reflections on social disorganisation and "otherness" in modern European societies”. Following the biographical and discursive approach of Thomas and Znaniecki's legacy of "Polish Peasant in Europe and America". The conference will address recent theoretical developments on cultural and social diversity, cultural “mélange” and cultural nationalisms in modern European societies. It aims to examine new empirical evidence on the relationship between the cultural and social diversity of European societies in public and private spaces in cities and rural areas, at education and work and the ways it is portrayed in experiences of individuals on the one hand and the public and media on the other.http://esamidterm2018.uni.lodz.pl/

20-21 września 2018, Technologiczno-Społeczne Oblicza XXI wieku, w tym roku pod hasłem: TechSpo’18: Władza algorytmów?, Kraków. Propozycje wystąpień z zakresu:   • humanistyki cyfrowej, • software studies, • STS (science and technology studies), • informatyki społecznej, • pokrewnych działów badań na styku nauk humanistycznych i społecznych oraz nauk technicznych. Zapraszamy do zgłaszania referatów, posterów, prezentacji praktycznych w przestrzeni ekspozycyjnej lub warsztatów. techspo.agh.edu.pl oraz wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/183456025584435/

18-19 października 2018. II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych. Konferencja poświęcona jest zagadnieniom ról płciowych oraz bliskich relacji międzyludzkich. Podejmuje ona problematykę ewolucji wzorców przeżywania kobiecości i męskości, a także sposobów tworzenia i funkcjonowania bliskich związków interpersonalnych, obecną stale w dyskusjach toczonych w wielu dyscyplinach nauki. http://www.bliskiezwiazki.us.edu.pl/