Zapraszamy na pierwsze spotkanie w cyklu seminariów otwartych "Użytki badawcze z teorii praktyk społecznych", które odbędzie się w formie zdalnej w czwartek 12 stycznia o godzinie 17:00. Marlyne Sahakian z Uniwersytetu Genewskiego wygłosi wykład pt. "Zrównoważona konsumpcja i zmiana społeczna: interwencje w praktyki życia codziennego".

 

Link do spotkania: Marlyne Sahakian "Zrównoważona konsumpcja i zmiana społeczna: interwencje w praktyki życia codziennego"

 

 

We are happy to invite you to the first meeting in the open seminar series 'Research uses of social practice theory', which will take place remotely on Thursday 12 January at 5 p.m CET. Marlyne Sahakian from the University of Geneva will give a lecture "Sustainable consumption and social change: interventions in the practices of everyday life".

Link to the meeting: Marlyne Sahakian "Sustainable consumption and social change: interventions in everyday life practices"
 

Niezrównoważone wzorce konsumpcji mogą prowadzić do negatywnych skutków społecznych i środowiskowych, w szczególności do zmian klimatu. Istnieją pewne domeny konsumpcji, które mają większy wpływ niż inne, takie jak mobilność, spożycie mięsa i ogrzewanie domów. W wykładzie najpierw przedstawię socjologiczne podejścia do rozumienia dynamik życia codziennego istotnych z punktu widzenia środowiska, takich jak przemieszczanie się, przygotowywanie posiłków czy komfort w domu. Następnie rozważę pojęcie praktyki niezrównoważonej i użyję teorii praktyk społecznych jako teorii zmiany, aby opracować sposoby interwencji w taką praktykę, z uwzględnieniem między innymi norm społecznych, materialności oraz umiejętności i kompetencji. Moim celem jest rozpoznanie, w jaki sposób dynamika zrównoważonej konsumpcji powinna być osadzona w rozwiązaniach społecznych, instytucjonalnych i materialnych. Same bardziej wydajne technologie i kampanie informacyjne mające na celu zmianę zachowań nie wystarczą. Zmiany należy rozumieć w całej ich złożoności. Na zakończenie omówię ograniczenia i możliwości wynikające z takiego podejścia.

Marlyne Sahakian jest profesorką socjologii na Uniwersytecie Genewskim w Szwajcarii, gdzie wprowadza spojrzenie socjologiczne do badań nad konsumpcją i zrównoważonym rozwojem. Koordynuje projekty badawcze dotyczące energii, żywności i dobrostanu, często współpracując z zespołami interdyscyplinarnymi i transdyscyplinarnymi. W 2012 roku współzałożyła sieć SCORAI Europe, zajmującą się badaniami i działaniami na rzecz zrównoważonej konsumpcji. Jest także współprzewodniczącą Sieci Badawczej Konsumpcji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest także współredaktorką nowego czasopisma Consumption & Society wydawanego przez Bristol University Press.

 

Spotkanie jest częścią cyklu seminariów otwartych Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych Wydziału Socjologii UAM: seminaria otwarte "Użytki badawcze z teorii praktyk społecznych".

 

Sustainable consumption and social change: intervening in everyday life practices

Un-sustainable consumption patterns can lead to negative social and environmental impacts, not least climate change. There are certain consumption domains that have higher impacts than others, such as mobility, meat consumption, and heating homes. In this lecture, I first introduce sociological approaches to understanding everyday life dynamics that are significant in environmental terms, such as getting around, preparing a meal, or being comfortable at home. I then consider an un-sustainable practice and use social practice theory as a theory of change to devise ways to intervene in that practice, with a consideration for social norms, material arrangements, and skills and competencies, among other factors. The aim is to recognize how sustainable consumption dynamics must be embedded in social, institutional and material arrangements. Information campaigns to influence behaviour change, or more efficient technologies alone, will not suffice. Change needs to be understood in all of its complexity. In conclusion, I will discuss the limits and opportunities of such an approach.

Marlyne Sahakian is Associate Professor of Sociology at the University of Geneva (Switzerland), where she brings a sociological lens to consumption studies and sustainability. She coordinates research projects on energy, food, and wellbeing, often working with inter- and trans-disciplinary teams. She co-founded SCORAI Europe in 2012, a network for sustainable consumption research and action, and is co-chair of the European Sociological Association’s Research Network on Consumption. She is also co-editor of the newly launched Consumption & Society journal with Bristol University Press.