Profesor Honorata Jakubowska i doktor Mariusz Baranowski otrzymali granty Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 26. Nasz Wydział jest tym samym laureatem dwóch z siedmiu projektów, które znalazły się na głównej liście zakwalifikowania do finansowania w ramach panelu HS6 ("Człowiek i życie społeczne"), który przyznaje granty w ramach psychologii, pedagogice i socjologii. Gratulujemy!

 

Prof. Honorata Jakubowska "Zarządzanie menstruacją w sporcie profesjonalnym: perspektywa socjologiczna". 

Celem projektu jest zbadanie w jaki sposób menstruacja jest zarządzana przez zawodniczki, kadrę trenerską, kluby i związki sportowe. W projekcie zostały wyróżnione cztery obszary zarządzania menstruacją: (1) indywidualne praktyki, (2) komunikacja wewnątrz środowiska sportowego, (3) komunikacja skierowana do kibiców_ek oraz (4) regulaminy i wsparcie oferowane przez kluby i związki sportowe. Dzięki zróżnicowaniu metod badawczych, analizowanych dyscyplin sportowych oraz kategorii respondentek_ów możliwe będzie uzyskanie równocześnie wielowymiarowego i zniuansowanego obrazu analizowanego zjawiska. Projekt przyczyni się do rozwoju wybranych subdyscyplin socjologicznych (socjologii sportu, socjologii ciała i socjologii płci), (krytycznych) badań dotyczących menstruacji, ale także do zwiększenia wsparcia dla kobiet w sporcie i przełamywania menstruacyjnego tabu.
 
Oprócz kierowniczki projektu, zespół badawczy będą współtworzyć trzy studentki/doktorantki wybrane w konkursach na stanowisko stypendystki w projekcie NCN.   
 
 
 
Dr Mariusz Baranowski "Krajowe uwarunkowania transformacji energetycznej w perspektywie wielopoziomowej: doświadczenia i imaginaria Europy"
 

Projekt badawczy podejmuje kwestie transformacji energetycznej krajów europejskich i stara się odpowiedzieć na pytanie: Jakie są możliwości wdrożenia transformacji energetycznej w krajach europejskich z uwagi na uwarunkowania społeczno-technologiczne krajów europejskich oraz ich oddziaływanie z przepisami UE, dyskursem akademickim i opinią publiczną? Odpowiedź na to pytanie przyczyni się do zrozumienia „czynników napędowych” i „barier” procesów przechodzenia sektora energetycznego na zerową emisyjność dwutlenku węgla, co jest priorytetem w zwalczaniu negatywnych zmian klimatycznych. Wymaga to dogłębnej analizy europejskich i krajowych strategii politycznych, oceny trendów opinii międzynarodowej oraz szeroko zakrojonej analizy treści publikacji akademickich. Podjęte podejście ma na celu wypełnienie istniejącej luki w wiedzy dotyczącej potencjału wdrożenia różnych ścieżek transformacji energetycznej, uwzględniając zróżnicowanie krajów wewnątrz Unii Europejskiej. W udzieleniu odpowiedzi na te pytania posłużymy się zaawansowanymi metodami i procedurami badawczymi opartymi m.in. na (i) algorytmicznej eksploracji ponad 40 tys. tekstów publikacji naukowych (text mining), (ii) wielopoziomowej analizie skumulowanych zbiorów danych pochodzących z międzykrajowych badań sondażowych o charakterze porównawczym (Eurobarometr, Europejski Sondaż Społeczny), (iii) analizie dokumentów i raportów Komisji Europejskiej oraz narodowych strategii dotyczących wdrażania transformacji energetycznej, jak również na (iv) analizie danych kontekstowych opisujących mix energetyczny, dostęp do źródeł energii oraz sytuację socjoekonomiczną poszczególnych krajów europejskich. Tak kompleksowy projekt badawczy pozwoli zidentyfikować kluczowe krajowe i regionalne (ponadkrajowe) determinanty wsparcia lub sprzeciwu wobec transformacji energetycznej w ramach kontekstualnych warunków społeczno-gospodarczych i technologicznych, dyskursu naukowego, opinii publicznej oraz ich wzajemnych wpływów.

W skład zespołu badawczego wchodzą również prof. Piotr Jabkowski i dr Piotr Cichocki.