„Psychoterapeutki i psychoterapeuci w Polsce. Analiza cech populacji”  to monografia dra Marcina Hermanowskiego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Nauk Społecznych i Humanistycznych UAM. 

Autor opisuje trzy podstawowe obszary tematyczne. Pierwszym jest przybliżenie Czytelniczkom i Czytelnikom psychoterapii, sposobu jej działania, a także funkcjonujących w niej współcześnie nurtów. Drugi obszar to uregulowania dotyczące zawodu psychoterapeuty w Polsce. Wprawdzie zawód ten nie jest uregulowany przez akt prawny na poziomie ustawy, ale jest szeroki konsensus środowiska psychoterapeutycznego, w skład którego wchodzą osoby i organizacje pracujące w różnych systemach psychoterapeutycznych oraz reprezentujące różne poglądy na psychoterapię, co do tego, jak powinna być wyszkolona i przygotowana do pracy osoba, która prowadzić może praktykę psychoterapeutyczną, zarówno prywatną, jak i w instytucjach publicznych. W monografii omówione są również zasady szkolenia do zawodu psychoterapeuty. Rozdział trzeci to omówienie badań, które pokazują kim są psychoterapeutki i psychoterapeuci, gdzie prowadzą swoje praktyki psychoterapeutyczne i jakimi metodami (w jakich modalnościach) pracują.

To pierwsza w polskojęzycznej literaturze przedmiotu próba opisania populacji polskich psychoterapeutek i psychoterapeutów, zmian w niej zachodzących, uwzględniająca nieliczne badania, które powstały (zostały opublikowane) w ciągu ostatnich pięciu lat.

 

„Marcin Hermanowski korzysta z czterech badań, raportów, przy czym dwóch jest współautorem. Opisując grupę psychoterapeutek i psychoterapeutów, skupia się na: wykształceniu; zróżnicowaniu ze względu na płeć, wiek, wielkość miejscowości, w której wykonywany jest zawód psychoterapeuty; nasyceniu możliwością skorzystania z usług psychoterapeutycznych w poszczególnych regionach Polski; miejscu wykonywania pracy terapeutycznej; formie realizowanej przez psychoterapeutki/psychoterapeutów pracy terapeutycznej; nurcie teoretycznym, systemie psychoterapeutycznym czy modalności psychoterapeutycznej, w której pracują psychoterapeutki i psychoterapeuci w Polsce, z uwzględnieniem wieku i płci osób pracujących w poszczególnych nurtach psychoterapii”.  

Z recenzji dr hab. Urszuli Kluczyńskiej prof. CDV Collegium Da Vinci w Poznani

 

Szczegółowe informacje: Psychoterapeutki i psychoterapeuci w Polsce. Analiza cech populacji – Wydawnictwo Nauk Społecznych i Humanistycznych (amu.edu.pl)