POBIERZ RAPORT

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z raportem Instytucje pomocy społecznej w czasach pandemii. Celem projektu było zdiagnozowanie i opisanie głównych zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej w czasie pandemii, jak i wyzwań socjalnych, które pojawiły się przed instytucjami w tym okresie.

Raport przedstawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników socjalnych i kadry zarządzającej instytucji pomocy społecznej. Badania zostały zrealizowane wśród 284 przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie wielkopolskim. Główne obszary tematyczne obejmują takie zagadnienia jak:

  • funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej
  • kondycja socjalna gmin i powiatów w czasie pandemii
  • współpraca międzysektorowa
  • kondycja psychiczna pracowników socjalnych w czasie pandemii

Projekt badawczy jest wspólnym przedsięwzięciem Zakładu Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, działającego na Wydziale Socjologii UAM oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu.