Do 31 października 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XX edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie. Do konkursu można zgłaszać prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2017 i 2018, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej.

Zgodnie z informacjami organizatorów podczas oceny zgłoszonych prac pod uwagę będą brane następujące kryteria:
- Tem­aty­czną zgod­ność pracy z ustalonym zakre­sem konkursu.
- Aktu­al­ność i ory­gi­nal­ność pod­jętego tematu.
- Poz­naw­czą i mery­to­ryczną wartość pracy.
- Przy­dat­ność pracy dla roz­woju teorii i/lub doskonale­nia praktyki.
- Właś­ci­wość zas­tosowanych metod badaw­czych oraz poprawność inter­pre­tacji i opra­cow­a­nia wyników badań.
- Formę uję­cia oraz prezen­tacji temat.


Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego ogólnych założeniach, które dostępne są na stronie internetowej XX edy­cji konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie IPiSS (TUTAJ).