Zapraszamy/informujemy:

 • 16 i 17 kwietnia 2020 odbędzie się dedykowane pracownikom Wydziału szkolenie nt. kształcenia zdalnego. Szkolenie finansowane jest ze środków dotacji projakościowej, dysponujemy 25 miejscami. Szkolenie będzie realizowane zdalnie.
 • Informujemy, że Wydział Socjologii zakupił dodatkowe 10 sztuk zestawów słuchawkowych (model MEDIA-TECH Cobra Pro Thrill) na potrzeby zdalnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Pracownicy i doktoranci, którzy chcieliby wypożyczyć sprzęt mogą się kontaktować z Pracownią Techniczną.

Varia

 • Ośrodek Wsparcia Kształcenia na Odległość poszukuje informatyków (lub osób z odpowiednimi kompetencjami informatycznymi) do zespołu wsparcia dla Office'a 365. Zespół pracowałby zdalnie obsługując zgłoszenia przesyłane na helpdesk (intranet@amu.edu.pl), które dotyczą Intranetu UAM, a w szczególności Panelu Dydaktycznego i aplikacji Office'a 365 (Teams, Stream, Sharepoint etc.). Ze względu na specyfikę ewentualnych problemów, ściśle związanych ze zintegrowaną platformą dydaktyczno-administracyjną UAM ofertę kierujemy przede wszystkim do pracowników i studentów naszej uczelni. Praca w zespole byłaby wynagradzana z budżetu ośrodka.
 • Praca zdalna to okazja, aby w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać dostępne systemy informatyczne wspierające naszą pracę. Systemem, który powinien być szeroko wykorzystywany to EZD, czyli narzędzie wspierające obieg elektroniczny pism, spraw i korespondencji. Poniżej zamieszczam najważniejsze informacje dotyczące tego systemu wraz z linkami do dokumentów i instrukcji szczegółowo opisujących poszczególne funkcjonalności. Chciałbym podkreślić, że sekretariaty rektora, prorektorów, kanclerza i kwestora, a także kierownicy wszystkich jednostek administracji centralnej na bieżąco w codziennej pracy korzystają z systemu EZD. Wszelkie pisma w tradycyjnej formie kierowane do tych osób / jednostek, mogą (i powinny w obecnych czasach) być dostarczane w wersji elektronicznej. Zapewni to szybką obsługę wpływających podań i spraw. Gorąco do tego zachęcam. Wykorzystajmy ten trudny czas to poznania i korzystania z systemu EZD w większym zakresie. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dostępni są do Państwa dyspozycji koordynatorzy EZD w UAM – p. Lidia Pudliszak oraz A. Masztaller (szczegóły na stronie http://ezdedu.amu.edu.pl/szkolenia/).
 • IV RESEARCH PITCHES CONTEST Call 2020, The aim of this contest is to promote and recognise the research work carried out in the Compostela Group of Universities’ (CGU) member Universities. Researchers are invited to present their investigations through research pitches. A pitch is a short presentation that aims to convince someone of the value of something, usually with the aim of selling a product or getting financing for a project. The idea is that CGU researchers have the opportunity to disseminate their work at their University and beyond, to: Find funding. Contact other research groups that carry out similar research works. Attract researchers and doctoral students who wish to carry out the same type of research. Disseminate research results to the academic community and society in general. This contest will reward the pitches submitted by the researchers from our member universities that best reach the general public and transmit the relevance of the project, as well as its contribution to society... http://web.gcompostela.org/
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarekomendowało Uczelniom przeprowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie korupcji w szkolnictwie wyższym i nauce. Celem rekomendacji jest przede wszystkim przeciwdziałanie możliwości wystąpienia korupcji w szkolnictwie wyższym poprzez przypominanie pracownikom o kwestiach polityki antykorupcyjnej oraz uruchomienie mechanizmów konsultacji w sposób umożliwiający wsparcie pracowników Uczelni we właściwym rozumieniu zagadnienia polityki antykorupcyjnej i jej stosowaniu. Przypominam, że szkolenie obejmujące m.in. tematykę przeciwdziałania możliwości wystąpienia korupcji odbyło się w 2019 roku w ramach Akademii Zarządzania. Uprzejmie informujemy, że jednostką odpowiedzialną za informowanie pracowników w kwestiach polityki antykorupcyjnej jest Biuro Audytu i Kontroli. Jednocześnie zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szkoleń antykorupcyjnych dostępnych na e-learningowej stronie CBA https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/

Call for papers

 • Redakcja czasopisma naukowego Rozwój Regionalny i Polityki Regionalna, wydawanego na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaprasza do współpracy osoby zainteresowane autorską publikacją w kolejnym tomie, który ukaże się w pierwszej połowie bieżącego roku w konwencji varia. Pod obecną nazwą nasz kwartalnik istnieje od 2013 roku. Wcześniej, od 2008 roku, funkcjonował jako Biuletyn z serii Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna. Poruszana jest w nim tematyka funkcjonowania regionów, problemów rozwoju regionalnego, współczesnych wyzwań rozwojowych oraz potrzeby dążenia do ładu przestrzennego. Preferujemy teksty o charakterze oryginalnych artykułów naukowych, zarówno teoretyczno-metodologiczne, jak i zawierające wyniki badań empirycznych. Czasopismo jest indeksowane w bazie ERIH PLUS – European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences – ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data. Obejmuje ponad 7000 tytułów czasopism naukowych. Kwartalnik punktowany jest w wysokości 20 pkt. w wykazie czasopism naukowych MNiSW. Termin zgłaszania artykułów (tytuł, abstrakt): do 29 lutego 2020 Termin nadsyłania kompletnych tekstów artykułów: do 31 marca 2020 r. Prosimy o nadsyłanie artykułów w języku polskim lub angielskim (lub innym języku kongresowym), opracowanych zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszym czasopiśmie: http://rr.home.amu.edu.pl/wytyczneautor.php. Proces recenzji przeprowadzany jest w sposób double blind review przez dwóch niezależnych recenzentów. Materiały prosimy przysyłać na adres: biulreg@amu.edu.pl.
 • „Władza Sądzenia” / 2020. Po Habermasie. Sfera publiczna w czasach niepewności. Pojęcie i zagadnienia sfery publicznej należą od kilkudziesięciu lat do jednych z kluczowych problematyk nauk społecznych, choć wydaje się jednocześnie, że zainteresowanie nimi – jako tematami „modnymi” czy też nośnymi – w ostatnich latach nieco przygasło. Nie będzie przesadą twierdzenie, że główny nurt debaty wokół pojęcia sfery publicznej na kilka dekad zaprogramowała publikacja „Przeobrażeń strukturalnych sfery publicznej”, kanonicznej pracy Habermasa wydanej przecież niemal sześć dekad temu. Wywołała ona oczywiście rezonans i zrodziła liczne, niekiedy silne krytyki: ortodoksyjnie liberalne, agonistyczne czy wreszcie – pierwotnie poczętą jako postać „sporu w rodzinie” – wizję sfery kontrpublicznej. Nie zmienia to faktu, że to właśnie habermasizm, jako teoria uniwersalizująca emancypacyjne dążenia XVIII- i XIX-wiecznego mieszczaństwa, nie zidentyfikował momentu dialektycznego przekształcenia tego, co postępowe w to, co wykluczające i represyjne. […]Takie kluczowe problemy cywilizacyjne, wokół których ogniskują się współczesne debaty to, naszym zdaniem, przede wszystkim: - postępująca (neo)autorytaryzacja polityki, nierzadko posługująca się „nowymi” narzędziami, takimi jak przechwytywanie i instrumentalizacja instytucji demokratycznych oraz rytualizacją debat, - tendencje populistyczne w sferze publicznej, - kryzys i demontaż tradycyjnie pojmowanego państwa dobrobytu i postępująca, skrajna liberalizacja polityk publicznych, wzmacniająca obywatelski prywatyzm jako bazową strategię adaptacyjną, - bezustannie rosnące nierówności społeczno-ekonomiczne oraz projekty i debaty wokół progresywnych narzędzi radzenia sobie z nimi, na przykład idee bezwarunkowego dochodu podstawowego, - „ponowne zaczarowanie świata”, rozumiane tu jako coraz silniejsze tendencje antyoświeceniowe, antyracjonalistyczne i antynaukowe oraz polityki zaprzeczeń, - problemy środowiskowe i odpowiedzi na nie, na przykład postulaty sprawiedliwości klimatycznej, - problemy związane z politykami publicznymi, szczególnie polityką edukacyjną i zdrowotną, - planetarna urbanizacja i miejskie sfery publiczne, - kontrpubliczności, w tym emancypacyjne ruchy społeczne, - usieciowienie sfery publicznej i związane z tym ryzyka, - sztuka i jej kontekst publiczny, - uniwersytet jako „modelowa sfera publiczna” i kryzys publicznych funkcji nauki. Redaktor tomu: dr Przemysław Pluciński (plucin@amu.edu.pl).
 • The special issue of “Society Register” 2021, Meta-narratives about subdisciplines of sociology special issue dedicated to the anniversary of institutional sociology in Poznań. Submission deadline: September 30, 2020
  Available from: https://www.researchgate.net/publication/338740711_CALL_FOR_PAPERS_META-NARRATIVES_ABOUT_SUBDISCIPLINES_OF_SOCIOLOGY We want to dedicate the next issue of Society Register to the discussion of the present state of sociology, with particular emphasis on the ongoing changes in specific sociologies over the last 50 years. This special monographic issue is inspired by the centennial anniversary of institutional sociology in Poznań, which began with the establishment of the Department of Sociology and Philosophy at Poznań University in March 1920. The Department was founded by Florian Znaniecki, a Polish sociologist associated with the culturalist trend of sociology at the Chicago School. The organizational foundations of the discipline were then established in Poznań, including the establishment of academic journals and the granting of first master degrees and doctorates in sociology in Poland. Paradoxically, Poznań sociology in its contemporary form was shaped as a consequence of historical turbulence (the circumstances of so-called Stalinism or then ‘real socialism’) in the second half of the 1960s, which coincided with the diagnosis of the crisis of sociology as a theoretical discipline. Initially, voices proclaiming the collapse of sociology's theoretical reflection were related to the diagnosis of the decline of structural functionalism as a program of the “grand theory”[…] Finally, the broadest questions we may have could address the following: is an excellent sociological theory, one that stays abreast of radical technological and environmental changes, even possible at this point? Is it necessary? We have worked out several subdiscipline areas that are of particular interest to us, which may, of course, be expanded to include others: Sociology of social dynamics; Sociology of social inequalities; Sociology of migration; Urban sociology and urban studies; Gender sociology; Sociology of non-human beings; Humanistic sociology (Humanistic coefficient) Hybrid subdisciplines of sociology; interdisciplinary studies close relate to sociology: social geography, economic sociology, etc. The deadline for submitting complete contributions, compliant with editorial guidelines is September 30th, 2020. Expected date of publication: first half of 2021. Authors must register online on the Society Register’s webpage: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr [Make a Submission] Guidelines: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/sr/about/submissions
 • Call for Papers Volume 4: no. 3 (13)/2020 Relations. This issue of our journal will be devoted to the category of relation. “Relation” is a term used in a wide spectrum of trends in and domains of philosophy, both historical and modern. One could easily find it in ontology (what kind of beings are relations? What are relations between beings?), in classical logic (what formal relation between A and B gives one the truth?), in epistemology (what relation between subject and object gives one knowledge?) as well as in ethics (which kind of our actions, acting upon others, are good or morally desirable?). It is in the heart of a persisting question concerning the relation between mind and body, as well as in the classical definition of truth that defines it as the relation of adequacy between thought and reality… http://eidos.uw.edu.pl/
 • Praktyka Teoretyczna”, Call for papers Issue 4 (42) / 2021, Latency of the crisis: globalization, subjectivity, and resistance. The notion of crisis is at the heart of contemporary social theory and is embedded in our social being (Michael Hardt and Antonio Negri, 2017; Pierre Dardot and Christian Laval, 2015). With different connotations and modulations between core and peripheral countries, and conceptions varying across different social strata (economic, cultural, political, etc.), crisis has become an intrinsic element of contemporary social imaginations. The topic of crisis has many dimensions, and a theoretical inquiry into it must offer a conceptual and empirical articulation of this problem as part of the contemporary political constitution intertwined with transnational developments and historical horizons. http://www.praktykateoretyczna.pl/newsletter/?nm=profile&nk=274-a1d2b3d92c
 • Praktyka Teoretyczna”, planowany tom: Uwspólnienie – to co wspólne jako proces krytyki i zmiany. Redaktorzy: Piotr Juskowiak, Jakub Krzeski, Anna Piekarska, Krystian Szadkowski Język numeru: polski, angielski. Opis: Blisko dekadę temu to, co wspólne – rozumiane jako podstawa społecznego, politycznego i gospodarczego współbycia – stało się punktem wyjścia projektu młodych badaczek i badaczy, którzy założyli czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna". Gdy wiosną 2010 roku publikowaliśmy jego pierwszy numer, nie mogliśmy przewidzieć, że w ciągu zaledwie kilku lat w orbitę wspólnego namysłu uda nam się wciągnąć tak wiele osób, że nasza „praktyka teoretyczna" może stanowić stale rozszerzający się, inkluzywny projekt, w ramach którego będą wzrastać i spierać się ze sobą tak liczne i tak różne grupy teoretyków i teoretyczek. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że nigdy nie byliśmy zainteresowani budowaniem tożsamościowej, hermetycznej zbiorowości, a zamiast tego zawsze stawialiśmy na żywy i dynamiczny proces: uwspólniania pojęć, współmyślenia, komunikacji i wspólnej walki o warunki umożliwiające stałe rozszerzanie tych praktyk. W idei tego, co wspólne – prefigurującej w naszym rozumieniu wszelki zasługujący na swe miano komunizm – widzimy po latach zwornik spajający wspomniany projekt i środowisko. Chcemy dziś zaprosić Was, osoby współpracujące z nami lub śledzące nasz projekt, by raz jeszcze, wspólnymi siłami nie tylko spojrzeć wstecz i podsumować ostatnią dekadę praktyczno-teoretycznej produkcji, ale i zastanowić się, czy wciąż możemy jednoczyć się wokół perspektywy uwspólniania, by owocnie rozwijać wyrastające z naszego zaangażowania obszary namysłu i działania. Innymi słowy, zachęcamy Was do współmyślenia przyszłości tego, co wspólne. Termin nadsyłania artykułów: 1 marca 2020 r. Planowana publikacja: wrzesień 2020 r.
 • Przesyłamy informację o terminarzu nadsyłania materiałów oraz tematyce „Przeglądu Zachodniego” , jakiej wydawca chciałby poświęcić uwagę na łamach przyszłorocznych wydań kwartalnika. Opis znajduje się na stronie internetowej https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania, wraz z archiwum cyfrowym sięgającym 1945 r., informacjami dotyczącymi pisma (m.in. aktualnej ocenie MNiSW, która przypisała „Przeglądowi Zachodniemu” wartość 40 punktów) oraz wskazówkami technicznymi dla autorów (istotna zmiana dotyczy wprowadzenia od nr 1/2020 przypisów harwardzkich). Zapraszam do nadsyłania artykułów, materiałów, recenzji, omówień i sprawozdań proponowanych do publikacji w czasopiśmie Instytutu Zachodniego, a także sugestii oraz  pomysłów dotyczących kolejnych edycji pisma.