Zapraszamy/informujemy:

 • 29 listopada 2019 będziemy gościć Konferencję Instytutów Socjologii (KIS). Wydarzenie ma charakter środowiskowy i służy wymianie opinii i rozmowie na temat kwestii organizacji nauki i kondycji dyscypliny.
 • 30 listopada 2019, godzina 12:00, warsztaty w ramach Rozumieć miasto. Festiwal Książka i Miasto dotyczące wielkomiejskiego sąsiedztwa, współorganizowane przez WS.
 • 2 grudnia 2019, 8:45-9:45, wystąpi dr inż. Patrycja Przewoźna z referatem zatytułowanym „Analiza wielokryterialna jako narzędzie wspierające proces podejmowania decyzji przestrzennych - na przykładzie analizy przeprowadzanych w ramach projektu iTre-es". Wystąpienie będzie wygłoszone w celu uzyskania oceny, na ile zaprezentowana metoda może mieć zastosowanie w projektach z pogranicza geografii i socjologii oraz w celu krytyki omawianej metody, jako sposobu mapowania świadczeń ekosystemowych dostarczanych przez drzewa społecznościom lokalnym. Seminarium odbędzie się w sali 112 bud. C na ul. Szamarzewskiego 89.
 • 9 grudnia 2019, III FORUM PSYCHOLOGII RODZINY pt. Doświadczanie macierzyństwa – blaski i cienie. Forum ma charakter spotkania otwartego, którego tematem w tej edycji będzie sposób przeżywania macierzyństwa i związane z nim nadzieje, a także wątpliwości i obawy. Za organizację Forum odpowiada Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM oraz Studenckie Koło Naukowe Psychologii Rodziny. Udział w forum jest nieodpłatny. Ze względu jednak na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rejestrację swojego udziału poprzez formularz internetowy na stronie http://forum.home.amu.edu.pl/
 • 12 grudnia 2019 r. XVII Międzynarodowe Seminarium z cyklu „Metodologia badań systemów społecznych”, o godz. 10.00 w Auli Oratorium Marianum (Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego, Plac Uniwersytecki 1). W ramach seminarium odbędzie się wykład „Alert smogowy – edukacja społeczna” wygłoszony przez prof. PCz, dr hab. inż. Wiolettę Bajdur (Politechnika Częstochowska) oraz prof. dr hab. inż. Jerzego Zwoździaka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).Uczestnictwo w seminarium wymaga rejestracji i jest potwierdzone certyfikatem. E-mail: metodologiczne@gmail.com
 • 13 grudnia 2019, Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego oraz Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM zapraszają na zwiedzanie Muzeum Poznańskiej Psychologii. 10:00–10:30 sala 04, budynek D: prelekcja „Muzea, pomniki, patronaty – nowe upamiętnienia w Polsce" (dr Łukasz Skoczylas) 10:30–11:00 piętro 3., budynek D: zwiedzanie Muzeum Poznańskiej Psychologii z komentarzem jednej ze współtwórczyń ekspozycji (prof. UAM dr hab. Aleksandra Jasielska).

Wnioski grantowe: Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków do następujących konkursów:

 • OPUS 18 - na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została od tej edycji poszerzona o elementy konkursu
 • OPUS 18 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.
 • PRELUDIUM 18- na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.
 • PRELUDIUM BIS- skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS może obejmować środki na badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20%.  W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs PRELUDIUM BIS wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).
 • SONATA 15 - na projekty badawcze, przeznaczone dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy.

Termin składania wniosków( w wersji PDF lub poprzez udostępnienie pracownikowi CWP w OSF) upływa 16 grudnia 2019 r. Aplikacje proszę kierować do Centrum Wsparcia Projektów do Zespołu ds. wnioskowania i monitoringu w terminie do 2 grudnia 2019r.

Konkurs

 • Zachęcamy do aplikowania w konkursie o nagrodę im. Aleksandra Matejki (PTS)– za najlepszą prace doktorską z socjologii pracy za 2019 rok. Zgłoszenia przyjmujemy do 12.2019. Nagroda im. A. Matejki przyznawana jest od 2017 roku. W 2017 roku nagroda została przyznana Marzenie Majer za rozprawę pt. “Społeczny charakter procesów produkcyjnych i ocena ich wpływu na jakość życia. Studium socjologiczne na przykładzie sektora górnictwa węgla kamiennego”, (obroniona na UŚ w Katowicach, prof. Marek Szczepański- promotor; dr Magdalena Piłat-Borcuch, promotor pomocniczy), natomiast w 2018 roku trafiła w ręce Beaty Kowalczyk, za pracę pt. “`Transnational` Art World. Career Patterns of Japanese Musicians in the European World of Classical Music” (obroniona w Instytucie Socjologii UW, oraz Université Paris 1 Panthéon –Sorbone (podwójny dyplom), promotorzy: dr hab. Izabela Wagner oraz prof. dr hab. Marie Buscatto).
 • Czekamy na zgłoszenia do Nagrody im. Anselma L. Straussa na najlepszą pracę roku z obszaru interakcjonizmu symbolicznego. W konkursie biorą udział publikacje, które ukazały się w latach 2018-2019, „w istotny sposób wykorzystujące i rozwijające perspektywę interakcjonizmu symbolicznego”, oparte na empirycznym badaniu jakościowym lub/i prezentujące analizy teoretyczne lub metodologiczne w tej dziedzinie. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem (300-500 wyrazów) należy przesłać na adres elektroniczny: gorzko@gmail.comanna.kacperczyk@gmail.comoraz na adres Redakcji „Przeglądu Socjologii Jakościowej” redakcja.psj@gmail.com. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2019 roku.

Warsztaty

 • Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach metodologicznych organizowanych przez Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego i Wydział Socjologii UAM, które odbędą się 25-26 stycznia i 1-2 lutego 2020 r. w Poznaniu. W tegorocznej edycji można znaleźć aż 8 nowych propozycji oraz warsztaty, które od lat cieszą się zainteresowaniem badaczy społecznych chcących poszerzyć swe umiejętności posługiwania się różnymi metodami wytwarzania oraz analizowania danych jakościowych i ilościowych. Oferujemy warsztaty z zakresu prowadzenia, projektowania oraz etyki badań jakościowych oraz ilościowych, metodologii teorii ugruntowanej, fenomenologii, metodologii Design Thinking, wykorzystania aplikacji na urządzenia mobilne w badaniach społecznych i pisania tekstów do zagranicznych czasopism naukowych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: http://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/warsztaty20/

Varia

 • Członkowie PTS zwracają się z prośbą o wsparcie dla rodziny niedawno zmarłego kolegi dra Arkadiusza Peiserta. Jego Rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Jesteśmy przekonani, że jako społeczność PTS nie powinniśmy pozostać obojętni i powinniśmy udzielić wsparcia w ramach możliwości, jakie daje nam powołany przy PTS Fundusz Samopomocy Koleżeńskiej. Działając w ramach powierzonych nam obowiązków polecamy powyższą prośbę Państwa uwadze. W związku z powyższym Zarząd Funduszu prosi o wpłaty na rzecz Funduszu Samopomocy Koleżeńskiej z dopiskiem „na fundusz celowy samopomocy PTS dla rodziny Arkadiusza Peiserta".  Nr konta bankowego PTS:  75 1020 1156 0000 7802 0059 7252
 • W ramach współpracy z Miastem (UMP), istnieje możliwość składania wniosków o udzielenie dotacji na organizacje wykładów otwartych światowej sławy naukowców, specjalistów i artystów w Poznaniu. Wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej powinny dotyczyć wizyt planowanych na okres I półrocza 2020 r. (styczeń – czerwiec). Rada Zarządcza Programu „Akademicki i naukowy Poznań” prosić o uwzględnienie w każdym wniosku organizacji wykładu popularnonaukowego dla szerokiej publiczności oraz kosztów działań promocyjnych. Termin złożenia wniosków w Wydziale Rozwoju Miasta mija 30 listopada.

Call for paper

 • Call for Papers Volume 4: no. 3 (13)/2020 Relations. This issue of our journal will be devoted to the category of relation. “Relation” is a term used in a wide spectrum of trends in and domains of philosophy, both historical and modern. One could easily find it in ontology (what kind of beings are relations? What are relations between beings?), in classical logic (what formal relation between A and B gives one the truth?), in epistemology (what relation between subject and object gives one knowledge?) as well as in ethics (which kind of our actions, acting upon others, are good or morally desirable?). It is in the heart of a persisting question concerning the relation between mind and body, as well as in the classical definition of truth that defines it as the relation of adequacy between thought and reality… http://eidos.uw.edu.pl/
 • Praktyka Teoretyczna” , Call for papers Issue 4 (42) / 2021, Latency of the crisis: globalization, subjectivity, and resistance. The notion of crisis is at the heart of contemporary social theory and is embedded in our social being (Michael Hardt and Antonio Negri, 2017; Pierre Dardot and Christian Laval, 2015). With different connotations and modulations between core and peripheral countries, and conceptions varying across different social strata (economic, cultural, political, etc.), crisis has become an intrinsic element of contemporary social imaginations. The topic of crisis has many dimensions, and a theoretical inquiry into it must offer a conceptual and empirical articulation of this problem as part of the contemporary political constitution intertwined with transnational developments and historical horizons. http://www.praktykateoretyczna.pl/newsletter/?nm=profile&nk=274-a1d2b3d92c
 • Praktyka Teoretyczna”, planowany tom: Uwspólnienie – to co wspólne jako proces krytyki i zmiany. Redaktorzy: Piotr Juskowiak, Jakub Krzeski, Anna Piekarska, Krystian Szadkowski Język numeru: polski, angielski. Opis: Blisko dekadę temu to, co wspólne – rozumiane jako podstawa społecznego, politycznego i gospodarczego współbycia – stało się punktem wyjścia projektu młodych badaczek i badaczy, którzy założyli czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna". Gdy wiosną 2010 roku publikowaliśmy jego pierwszy numer, nie mogliśmy przewidzieć, że w ciągu zaledwie kilku lat w orbitę wspólnego namysłu uda nam się wciągnąć tak wiele osób, że nasza „praktyka teoretyczna" może stanowić stale rozszerzający się, inkluzywny projekt, w ramach którego będą wzrastać i spierać się ze sobą tak liczne i tak różne grupy teoretyków i teoretyczek. Stało się tak przede wszystkim dlatego, że nigdy nie byliśmy zainteresowani budowaniem tożsamościowej, hermetycznej zbiorowości, a zamiast tego zawsze stawialiśmy na żywy i dynamiczny proces: uwspólniania pojęć, współmyślenia, komunikacji i wspólnej walki o warunki umożliwiające stałe rozszerzanie tych praktyk. W idei tego, co wspólne – prefigurującej w naszym rozumieniu wszelki zasługujący na swe miano komunizm – widzimy po latach zwornik spajający wspomniany projekt i środowisko. Chcemy dziś zaprosić Was, osoby współpracujące z nami lub śledzące nasz projekt, by raz jeszcze, wspólnymi siłami nie tylko spojrzeć wstecz i podsumować ostatnią dekadę praktyczno-teoretycznej produkcji, ale i zastanowić się, czy wciąż możemy jednoczyć się wokół perspektywy uwspólniania, by owocnie rozwijać wyrastające z naszego zaangażowania obszary namysłu i działania. Innymi słowy, zachęcamy Was do współmyślenia przyszłości tego, co wspólne. Termin nadsyłania artykułów: 1 marca 2020 r. Planowana publikacja: wrzesień 2020 r.
 • Przesyłamy informację o terminarzu nadsyłania materiałów oraz tematyce „Przeglądu Zachodniego” , jakiej wydawca chciałby poświęcić uwagę na łamach przyszłorocznych wydań kwartalnika. Opis znajduje się na stronie internetowej https://www.iz.poznan.pl/publikacje/przeglad-zachodni/wydania, wraz z archiwum cyfrowym sięgającym 1945 r., informacjami dotyczącymi pisma (m.in. aktualnej ocenie MNiSW, która przypisała „Przeglądowi Zachodniemu” wartość 40 punktów) oraz wskazówkami technicznymi dla autorów (istotna zmiana dotyczy wprowadzenia od nr 1/2020 przypisów harwardzkich). Zapraszam do nadsyłania artykułów, materiałów, recenzji, omówień i sprawozdań proponowanych do publikacji w czasopiśmie Instytutu Zachodniego, a także sugestii oraz  pomysłów dotyczących kolejnych edycji pisma.
 • Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Fabrica Societatis”, Uniwersytet Wrocławski. W najbliższym numerze planujemy trzy bloki tematyczne: MŁODA SOCJOLOGIA. Zachęcamy do nadsyłania tekstów studentów i doktorantów. Tworzymy miejsce, w którym można zobaczyć, czym zajmują się dziś młodzi naukowcy, jakie tematy badawcze poruszają w swoich pracach licencjackich, magisterskich, doktorskich i innych. Z kolei młodzi autorzy publikacji mają szansę zapoznać się z procedurami redakcyjnymi i recenzyjnymi. EMOCJE W ŻYCIU SPOŁECZNYM. Pomimo coraz większej obecności problematyki związanej z emocjami we współczesnym dyskursie naukowym, nadal zbyt często traktuje się istotę ludzką jakby była ona pozbawiona emocji lub też całkowicie nad nimi panowała. Z tego powodu umykają nam czasem kwestie istotne dla zrozumienia niektórych zachowań i zdarzeń społecznych. Dlatego część numeru czasopisma planowanego na 2020 rok chcemy poświęcić różnym aspektom i wymiarom obecności emocji w rzeczywistości społecznej. 3) INSPIRACJE. Redakcja prowadzi również ciągły nabór tekstów. Czasopismo tworzy przestrzeń do publikowania różnorodnych artykułów z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, które z jednej strony dają możliwość wzbogacenia wiedzy socjologów i humanistów, a z drugiej otwierają horyzonty interdyscyplinarności. Zachęcamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, empirycznych, jak również pomysłów badawczych czy prac roboczych (tzw. working papers). Akceptujemy też wstępne raporty z badań. Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 30 listopada 2019.
 • Nabór tekstów do numeru „Kwartalnika Edukacja” zatytułowanego: “BUDOWANIE KULTURY RZETELNOŚCI NAUKOWEJ: PROBLEMY, WYZWANIA, DOBRE PRAKTYKI”. Numer angielskojęzyczny dotyczył będzie kwestii rzetelności naukowej i etyki badawczej. Prace nad numerem powiązane są realizcją w Instytucie Badań Edukacyjnych projektu “Rotatory role-playing and role-models to enhance the research integrity culture – Path2Integrity” w ramach programu Horyzont 2020 (https://www.path2integrity.eu/). Termin nadsyłania tekstów 25 listopada.
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie “Society Register” zatytułowanym: ‘Urban social movements’ or/and ‘right to the city movements’? Social dynamics of self-organization processes and contemporary urban regimes. The So-called ‘urban social movements’ and ‘right to a city’ initiatives are becoming increasingly important subjects for researchers representing various disciplines: sociologists, social geographers, urban planners. While existing analyses suggest the universal character of both phenomena, the authors often point out their local focus as one of the main characteristics. There is no doubt that in Europe, particularly in the southern and eastern part of the continent, urban social movements have become one of the key actors of social change (Jacobsson 2016; Pixova 2018; Jezierska, Polanska 2018; Domaradzka 2018; Dolenec, Doolan, Tmmasevic 2017). Termina nadsyłania 15 grudnia 2019.

Nowe konferencje

 • 26-27 lutego 2020, Konferencja: Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania, Kraków. Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone. Niektóre państwa, takie jak np. Polska, zintegrowały się z zachodnimi strukturami i są uważane za przykład sukcesu transformacyjnego. Zupełnie inną ścieżką poszła Ukraina, która pozostawała pod silnym wpływem Rosji. Próby zmiany kursu na prozachodni zakończyły się konfliktem militarnym z Rosją i aneksją Krymu. Trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku będą przebiegać przekształcenia i modernizacje w obu krajach. W Polsce w 2015 r. oraz na Ukrainie w 2014 r. doszło do zmiany politycznej. Upadek dotychczasowych sił politycznych wywołał radykalne zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe. Procesy polityczne, które do niedawna wydawały się schematyczne i przewidywalne, stają się dzisiaj niemożliwe do przewidzenia nawet w krótkookresowej perspektywie. Brak stabilności ekonomicznej, politycznej, społecznej jest ze wszech miar dotkliwy i zaburza poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach życia. Ryzyka czy zagrożenia są nader widoczne w przestrzeni obu państw, które cały czas przechodzą transformację, będąc jednocześnie poddane oddziaływaniu niejednorodnych sił globalizacyjnych. https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/
 • 23-24 kwietnia 2020, Konferencja: Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane Kraków. Zainteresowanie przeszłością i pamięcią nie wygasa, sądzimy zatem, że warto podtrzymać tradycję krakowskich spotkań. Dlatego pragniemy ponownie zaprosić wszystkich badaczy zajmujących się tą problematyką do wspólnej dyskusji. Chcemy, aby – podobnie jak w poprzednich latach – konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z tym bardzo liczymy na udział reprezentantów różnych dziedzin: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów. Wzorem poprzednich lat nie zamierzamy ograniczać problematyki ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego. Kontakt: facesofpostmemory@gmail.com. Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2407030456226270/
 • 11-12 May 2020, Conference: 8TH WORKSHOP ON UNINTENDED CONSEQUENCES Expected Inequalities and Unintended Symmetries, Warsaw. The relation between inequality and unintended goes back a long way in social sciences. Inequality as well as the effects of the reaction to inequality of policy making, are enmeshed in processes of structuration. These in turn both produce and reproduce inequalities and asymmetries, although attempts for countering it are being made. The unintended consequences of education policies, the inequality effects of usage of algorithms, the polarization effects of innovations in banking, the discrimination effects of policies aimed to support gender equality or offer assistance are all manifestations of the unintended-inequality nexus. Engaged social sciences, contemporary social movements and even the apparent conservative turn politics signal the need to rethink existent inequalities, and the perceptible “us-them” divisions. e-mail mica@uw.edu.pl, www http://unintended.uw.edu.pl/, Facebook https://www.facebook.com/UnintendedConsequencesWorkshops/

---------------

Kalendarium konferencji        

25-26 listopada 2019. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy", Rzeszów. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji.  Przystępując do określenia celów szczegółowych Konferencji będziemy chcieli wyjaśnić zakres znaczeniowy bezpieczeństwa międzynarodowego i omówić uwarunkowania bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze  szczególnym położeniem nacisku na wymiar kulturowo-społeczny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych  substytutów prawnych spółek handlowych, prawników, instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczno-kulturowego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr Krzysztofem Michalskim (tel. (17) 743-20-73) lub Sekretarzem Dariuszem Królem (tel. kom.  690 046 361 – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00,, e-mail: konferencjazb@prz.edu.pl). 

6 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zdrowie, choroba i śmierć na przestrzeni dziejów. Perspektywa społeczno – historyczna, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2019 r. Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia zdrowia, choroby i śmierci na przestrzeni dziejów, sposobu ich prezentacji, odczytywania i rozumienia. Konferencja jest bezpłatna. Informacje na temat konferencji znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowejhttp://zdrowieichoroba.whus.pl/.

13 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy organizowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności. Konferencja odbędzie się od godz. 10:00 do 17:00, w sali 254 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Osoby pragnące wziąć czynny udział w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres g.calek@uw.edu.pl, w terminie do 31października 2019 r. Więcej informacji na stronie Sekcji http://home.agh.edu.pl/.../ogolnopolska-konferencja-naukowa-.../

24 stycznia 2020, III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ekonomiczne, kulturowe i społeczne wymiary migracji", Lublin. Celem tegorocznej Konferencji jest określenie zjawisk, przedstawienie aktualnych badań oraz merytoryczna dyskusja skupiająca się wokół migracji. Wśród zagadnień podejmowanych podczas wydarzenia znajdują się między innymi omówienie historii i przyczyn migracji XX i XXI wieku, szlaki migracyjne w Europie i na świecie, integracja bądź izolacja imigrantów w perspektywie antropologicznej, socjologicznej, medycznej, prawnej i ekonomicznej. Celem Wydarzenia jest również zwrócenie uwagi na mobilność społeczeństwa oraz opracowanie polityki socjalnej i zdrowotnej.  Udział w Konferencji umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w interdyscyplinarnym gronie osób reprezentujących różne dziedziny nauki oraz obszary badawcze. Uczestnicy Konferencji mają możliwość prezentacji swoich prac w formie wystąpień ustnych oraz zgłoszenia publikacji do monografii naukowej. http://www.konferencja-migracje.pl/?utm_source=db24.10

26-27 lutego 2020, Konferencja: Polska i Ukraina w obliczu radykalnych zmian społecznych. Diagnozy i znaki zapytania, Kraków. Rozpad Związku Radzieckiego uruchomił zmiany, które doprowadziły do odzyskania niepodległości byłych republik. Państwa dawnego bloku wschodniego weszły na drogę transformacji społeczno-kulturowej, politycznej oraz ekonomicznej. Skutki tego procesu są bardzo różnorodne i złożone. Niektóre państwa, takie jak np. Polska, zintegrowały się z zachodnimi strukturami i są uważane za przykład sukcesu transformacyjnego. Zupełnie inną ścieżką poszła Ukraina, która pozostawała pod silnym wpływem Rosji. Próby zmiany kursu na prozachodni zakończyły się konfliktem militarnym z Rosją i aneksją Krymu. Trudno dzisiaj prognozować, w jakim kierunku będą przebiegać przekształcenia i modernizacje w obu krajach. W Polsce w 2015 r. oraz na Ukrainie w 2014 r. doszło do zmiany politycznej. Upadek dotychczasowych sił politycznych wywołał radykalne zmiany społeczne, ekonomiczne, kulturowe. Procesy polityczne, które do niedawna wydawały się schematyczne i przewidywalne, stają się dzisiaj niemożliwe do przewidzenia nawet w krótkookresowej perspektywie. Brak stabilności ekonomicznej, politycznej, społecznej jest ze wszech miar dotkliwy i zaburza poczucie bezpieczeństwa na wielu poziomach życia. Ryzyka czy zagrożenia są nader widoczne w przestrzeni obu państw, które cały czas przechodzą transformację, będąc jednocześnie poddane oddziaływaniu niejednorodnych sił globalizacyjnych. https://ifis.up.krakow.pl/polska-i-ukraina-konferencja/

23-24 kwietnia 2020, Konferencja: Oblicza postpamięci 4 – Narracje alternatywne i marginalizowane Kraków. Zainteresowanie przeszłością i pamięcią nie wygasa, sądzimy zatem, że warto podtrzymać tradycję krakowskich spotkań. Dlatego pragniemy ponownie zaprosić wszystkich badaczy zajmujących się tą problematyką do wspólnej dyskusji. Chcemy, aby – podobnie jak w poprzednich latach – konferencja miała charakter interdyscyplinarny, w związku z tym bardzo liczymy na udział reprezentantów różnych dziedzin: kulturoznawców, historyków, literaturoznawców, językoznawców, socjologów, psychologów, politologów, historyków sztuki, filmoznawców, teatrologów, architektów. Wzorem poprzednich lat nie zamierzamy ograniczać problematyki ani do następstw Zagłady, ani II wojny światowej, ani do kontekstu europejskiego. Kontakt: facesofpostmemory@gmail.com. Wydarzenie: https://www.facebook.com/events/2407030456226270/

23-24 kwietnia 2020, XXXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. „Trzy dekady transformacji miast polskich (1990-2020)", Łódź. Konferencję wznawiamy po ubiegłorocznej nieobecności, ponieważ od 2018 roku postanowiliśmy organizować nasze spotkania co dwa lata.  Historia naszych cyklicznych spotkań, które wciąż są jednymi z najważniejszych  konferencji dotyczących tematyki miejskiej w kraju, sięga lat 80. ubiegłego wieku. Oprócz referentów z Polski regularnie uczestniczą w nich  badacze z krajów Europy Środkowej (zwłaszcza z Czech, Słowacji, Niemiec). Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala na szeroką prezentację wybranych zagadnień oraz dyskusję zjawisk i procesów miejskich z perspektywy  geografii, urbanistyki, demografii, socjologii, ekonomii i innych dyscyplin naukowych. Tak jak w latach ubiegłych, Konwersatorium organizowane jest przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ we współpracy z Komisją Geografii Osadnictwa i Ludności PTG. http://www.kwom.geo.uni.lodz.pl/index.php?page=xxxii-konwersatorium-wiedzy-o-miescie-trzy-dekady-transformacji-miast-polskich-1990-2020

11-12 May 2020, Conference: 8TH WORKSHOP ON UNINTENDED CONSEQUENCES. Expected Inequalities and Unintended Symmetries, Warsaw. The relation between inequality and unintended goes back a long way in social sciences. Inequality as well as the effects of the reaction to inequality of policy making, are enmeshed in processes of structuration. These in turn both produce and reproduce inequalities and asymmetries, although attempts for countering it are being made. The unintended consequences of education policies, the inequality effects of usage of algorithms, the polarization effects of innovations in banking, the discrimination effects of policies aimed to support gender equality or offer assistance are all manifestations of the unintended-inequality nexus. Engaged social sciences, contemporary social movements and even the apparent conservative turn politics signal the need to rethink existent inequalities, and the perceptible “us-them” divisions. e-mail a.mica@uw.edu.pl, www http://unintended.uw.edu.pl/, Facebookhttps://www.facebook.com/UnintendedConsequencesWorkshops/

15–17 maja 2020 roku (piątek–niedziela), Konferencja: UŻYTKOWANIE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ w Warszawie. Zachęcamy reprezentantów szeroko pojmowanych studiów miejskich, zatem geografów, socjologów miasta, kulturoznawców, historyków i historyków sztuki, ekonomistów, psychologów środowiskowych i społecznych, urbanistów, planistów, architektów i architektów krajobrazu, prawników, politologów, konserwatorów zabytków, animatorów życia społecznego i kulturalnego, jak też działaczy stowarzyszeń, fundacji i towarzystw, organizacji pozarządowych, ruchów miejskich oraz kooperatyw, jak również urzędników publicznych, miejskich polityków i funkcjonariuszy służb miejskich. Adres składania zgłoszeń: m.madurowicz@uw.edu.pl) do 30 listopada br.

W dniach 22-24 maja 2020 roku, Koło Naukowe Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w studenckiej konferencji naukowej Ogólnopolski Zjazd Młodych Etnologów i Etnolożek. Konferencja ma mieć charakter cykliczny i odbywać się będzie co roku w czwarty weekend maja. W ubiegłym roku etnologia i antropologia kulturowa przestały być uznawana prawnie za samodzielną dyscyplinę naukową. Chcemy, by nasze Zjazdy budowały solidarność środowiska studenckiego i chęć młodych etnologów do uprawiania tej specyficznej nauki bez dyscypliny. Zapraszamy do współpracy wszystkich studentów i doktorantów, których zainteresowania mają charakter antropologiczny. Konferencja ta będzie okazją do wygłoszenia referatów, bazujących np. na pisanych przez studentów pracach dyplomowych. Będzie to także miejsce do dyskusji, zadawania pytań, polemiki, wymiany poglądów. Zapraszamy również słuchaczy chcących się dowiedzieć, co dzieje się w studenckim antropologicznym świecie. Zgłoszenia w formie formularza zgłoszeniowego można nadsyłać od dziś do 5 kwietnia 2020 roku na adres: zjazd.koloetnologiauj@gmail.com. Formularz w formacie PDF zawarty jest w Regulaminie konferencji, natomiast w formacie docx – w załączniku do tej wiadomości. Dla potwierdzenia czynnego uczestnictwa wymagana będzie opłata konferencyjna w wysokości 45 zł.

Wszelkie informacje szczegółowe zawarte są w Regulaminie umieszczonym w załączniku do tej wiadomości. Polecamy także śledzić stronę wydarzenia Ogólnopolski Zjazd Młodych Etnologów i Etnolożek 2020 lub Fanpage Koła Naukowego Studentów Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ na Facebooku (https://www.facebook.com/KoloEtnologowUJ/)