Zapraszamy/informujemy:

18 października 2019 zapraszamy na kolejną edycję seminariów Badań Biograficznych w roku akadem. 2019/2020 organizowanych przez Sekcję Badań Biograficznych i Katedrę socjologii Kultury UŁ. Osoby zainteresowane udziałem i uzyskaniem materiałów do danego seminarium prosimy o kontakt na adres: badania.biograficzne@gmail.com. Spotkania odbywają się w sali SALI E115, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Rewolucji 1905 r., nr 41. Najbliższy wykład: MARIA BUKO, Drugie pokolenie – wywiady z dziećmi więźniów obozów koncentracyjnych

19 października 2019 roku o godzinie 12:00 nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Florianowi Znanieckiemu przy ul. Kasztelańskiej 19 w Poznaniu (dawne miejsce zamieszkania Profesora). Przy okazji uroczystości wykład wygłosi dr Adam Czecha („Florian Znaniecki – człowiek trzech epok"), zaprezentowane zostaną wstępne wyniki badań mieszkańców poznańskiego osiedla Abisynia, inspirowane dokonaniami Floriana Znanieckiego. Po odsłonięciu tablicy odbędzie się spotkanie towarzyskie z okazji 30-lecia Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego, a także... przejście przez płot śladami naszego Patrona! Wydarzenie współorganizują Fundacja im. Floriana Znanieckiego oraz Stowarzyszenie Mieszkańców „Abisynia" przy wsparciu Kancelarii Prawnej Pragmatiq i Centrum Inicjatyw Lokalnych Miasta Poznania.

22 października 2019 Pracownia Antropologii Migracji IEiAK UW i Sekcja Antropologii Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają na XVII Seminarium Migracyjne pt. Mobilność, bezruch i (trans)lokalność. O metodach badań dotyczących mobilności w praktyce z udziałem dr hab. prof. UAM Agaty Stanisz z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu). Godz. 17.00-18.30, IEiAK UW, Żurawia 4, sala 108, Warszawa.

25 października 2019, 16:00-20:00,Spotkanie Instytutowe, które będzie miało miejsce w budynku E, w przestrzeni Hyde Parku Szamarzewo. Zapraszamy osoby, które się uprzednio zapisały.

25 października 2019 odbędzie się Dzień Kandydata na UAM, wydarzenie dedykowane współpracy UAM ze szkołami średnimi. Przesyłamy link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2301418363520062/

Konkurs

  • Czekamy na zgłoszenia do Nagrody im. Anselma L. Straussa na najlepszą pracę roku z obszaru interakcjonizmu symbolicznego. W konkursie biorą udział publikacje, które ukazały się w latach 2018-2019, „w istotny sposób wykorzystujące i rozwijające perspektywę interakcjonizmu symbolicznego”, oparte na empirycznym badaniu jakościowym lub/i prezentujące analizy teoretyczne lub metodologiczne w tej dziedzinie. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem (300-500 wyrazów) należy przesłać na adres elektroniczny: marek.gorzko@gmail.com; anna.kacperczyk@gmail.com oraz na adres Redakcji „Przeglądu Socjologii Jakościowej” redakcja.psj@gmail.com. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2019 roku

Uniwersytet otwarty

  • Zapraszamy do zgłaszania kursów w ramach Uniwersytetu Otwartego. Czym jest Uniwersytet otwarty? Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest miejscem edukacji dostępnym dla każdej zainteresowanej osoby niezależnie od jej dotychczasowego wykształcenia i wieku (wystarczy ukończony 16. rok życia). To miejsce dla tych, którzy chcą podjąć naukę na uniwersyteckim poziomie w wygodnej formie cyklicznych spotkań. Zajęcia w Uniwersytecie Otwartym trwają trzy trymestry. Przewidujemy w ramach jednego kursu naukowego cykl wykładów lub ćwiczeń i warsztatów trwających od 15 do 45 godzin. Udział w zajęciach jest odpłatny (od 160 zł za cały kurs). Na zakończenie kursu słuchacz otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo, a po zdaniu egzaminu (dobrowolnego) uzyskuje dodatkowo świadectwo. Spotkania odbywać się będą w różnych terminach, najczęściej raz w tygodniu, w dni powszednie (popołudniami i wieczorami) oraz w weekendy. Zgłaszanie kursów do 31 października 2010, na adres koordynatora: nowak@amu.edu.pl. Więcej na stronie: https://uo.amu.edu.pl/aktualnosci.

Stypendia

  • GFPS-Polska to organizacja studencka powstała w 1994 roku. Jej celem statutowym jest wspieranie nauki, współpracy i wymiany studenckiej oraz naukowej między Polską, a Niemcami. W stypendiach, kursach i warsztatach organizowanych przez nasze stowarzyszenie wzięło udział do tej pory kilka tysięcy osób. Środki na organizowane przez nas wydarzenia i stypendia pozyskujemy z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz darowizn. Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz doktorantów wszystkich kierunków, którzy posługują się językiem niemieckim przynajmniej na poziomie B1. Oferujemy semestralny pobyt w Niemczech m.in: w Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Akwizganie, Moguncji oraz ponad 20 innych miastach. Wymogiem, jaki GFPS-Polska stawia stypendystom, jest przeprowadzenie projektu naukowego na wybrany przez siebie temat. Projekt może przyjąć formę referatu, doświadczenia, badania itp. Mile widziane jest nawiązanie do swojej pracy dyplomowej: licencjackiej, inżynierskiej, magisterskiej, doktorskiej. W ramach stypendium oferujemy nie tylko finansowanie pobytu, ale również bogaty program kulturalny - w tym dwa obowiązkowe seminaria na początku i końcu semestru, jak i pomoc w znalezieniu mieszkania oraz przy wypełnianiu formalności. https://www.gfps.pl/blog/stypendia-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%96%d1%97-%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d1%82%d1%8b%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d1%8b%d1%96-semestr-letni-2020/

Szkolenie

  • 29 października 2019 Biuro Karier UAM i Fundacja Jeden Uniwersytet, jako jedyni w Wielkopolsce, od kilku miesięcy przeprowadzają bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia kanałów w mediach społecznościowych w ramach projektu Rozwój Kompetencji Cyfrowych – Program Przestrzeń from Facebook. Szkolenie kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu Facebooka. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu dla pracowników UAM, które odbędzie się w godz. 9.00 - 15.15 w Auli Z. Ziembińskiego, Wydział Prawa i Administracji UAM.

Varia

  • Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Dotacji projakościowejo składanie wniosków w wersji elektronicznej do czwartku 10.2019 r. na mój adres mailowy (andrzejs@amu.edu.pl). Wzór wniosku załączono do wiadomości mailowej. Wnioski przekazane w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w ramach spotkania Komisji ds. dotacji projakościowej w dniu 21.10.2019.
  • Biblioteka Uniwersytecka zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie akcji "Nasza oferta - Twój wybór!"organizowanej przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. Bibliotek zachęca do zapoznania się z tytułami zagranicznej literatury naukowej, które - po uprzednim wskazaniu - mogą zostać włączone do księgozbioru BU. Prosimy o składanie propozycji zakupu tytułów, które powinny znaleźć się w zbiorach BU i przesłanie ich na adres ofertabu@amu.edu.pl do dnia 15.10.2019. Lista propozycji zmienia się co miesiąc. Szczegółowe informacje oraz lista tytułów dostępne pod linkiem: http://lib.amu.edu.pl/ksiazki-zagraniczne-nasza-oferta-twoj-wybor/ Jeśli na liście nie ma interesujących Państwa tytułów, istnieje możliwość proponowania innych tytułów do zakupu poprzez usługę Zaproponuj Kupno Książki: http://lib.amu.edu.pl/zaproponuj-kupno-ksiazki/

Call for papers

  • Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do kolejnego numeru czasopisma naukowego „Fabrica Societatis”, Uniwersytet Wrocławski. W najbliższym numerze planujemy trzy bloki tematyczne: MŁODA SOCJOLOGIA. Zachęcamy do nadsyłania tekstów studentów i doktorantów. Tworzymy miejsce, w którym można zobaczyć, czym zajmują się dziś młodzi naukowcy, jakie tematy badawcze poruszają w swoich pracach licencjackich, magisterskich, doktorskich i innych. Z kolei młodzi autorzy publikacji mają szansę zapoznać się z procedurami redakcyjnymi i recenzyjnymi. EMOCJE W ŻYCIU SPOŁECZNYM. Pomimo coraz większej obecności problematyki związanej z emocjami we współczesnym dyskursie naukowym, nadal zbyt często traktuje się istotę ludzką jakby była ona pozbawiona emocji lub też całkowicie nad nimi panowała. Z tego powodu umykają nam czasem kwestie istotne dla zrozumienia niektórych zachowań i zdarzeń społecznych. Dlatego część numeru czasopisma planowanego na 2020 rok chcemy poświęcić różnym aspektom i wymiarom obecności emocji w rzeczywistości społecznej. 3) INSPIRACJE. Redakcja prowadzi również ciągły nabór tekstów. Czasopismo tworzy przestrzeń do publikowania różnorodnych artykułów z obszaru nauk humanistyczno-społecznych, które z jednej strony dają możliwość wzbogacenia wiedzy socjologów i humanistów, a z drugiej otwierają horyzonty interdyscyplinarności. Zachęcamy do nadsyłania tekstów teoretycznych, empirycznych, jak również pomysłów badawczych czy prac roboczych (tzw. working papers). Akceptujemy też wstępne raporty z badań. Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy nadsyłać do 30 listopada 2019.
  • Nabór tekstów do numeru „Kwartalnika Edukacja” “BUDOWANIE KULTURY RZETELNOŚCI NAUKOWEJ: PROBLEMY, WYZWANIA, DOBRE PRAKTYKI”. Numer angielskojęzyczny dotyczył będzie kwestii rzetelności naukowej i etyki badawczej. Prace nad numerem powiązane są realizcją w Instytucie Badań Edukacyjnych projektu “Rotatory role-playing and role-models to enhance the research integrity culture – Path2Integrity” w ramach programu Horyzont 2020 (https://www.path2integrity.eu/). Termin nadsyłania tekstów 25 listopada.
  • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie “Society Register” zatytułowanym: ‘Urban social movements’ or/and ‘right to the city movements’? Social dynamics of self-organization processes and contemporary urban regimes. The So-called ‘urban social movements’ and ‘right to a city’ initiatives are becoming increasingly important subjects for researchers representing various disciplines: sociologists, social geographers, urban planners. While existing analyses suggest the universal character of both phenomena, the authors often point out their local focus as one of the main characteristics. There is no doubt that in Europe, particularly in the southern and eastern part of the continent, urban social movements have become one of the key actors of social change (Jacobsson 2016; Pixova 2018; Jezierska, Polanska 2018; Domaradzka 2018; Dolenec, Doolan, Tmmasevic 2017). Termina nadsyłania 15 grudnia 2019.
  • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa” zatytułowanym: Kuchnia badań miejskich. Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang.: Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej, jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania, jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (http://impactfactor.pl/czasopisma/6091-czlowiek-i-spoleczenstwo, 9 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku. Prosimy o przesyłanie tekstów do końca października 2019. Więcej na stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers

---------------

Kalendarium konferencji        

 

14-15 października 2019, kolejnej edycja Ogólnopolskiej Konferencji: Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku, Poznań. Tematem wiodącym będą różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt, ponieważ zróżnicowanie kulturowe przybiera wiele postaci, można je analizować a kategoriach nakazów religijnych, codziennych praktyk czy w perspektywie historycznej. Każdy ze sposobów rozumienia różnic kulturowych znajduje jednak swoje bezpośrednie przełożenie na to, jak ludzie traktują zwierzęta nie-ludzkie. Ta główna oś określa, jak względem zwierząt poza ludzkich orientuje się sam człowiek. Ale poza głównymi tymi wytycznymi, istnieje mnóstwo różnych drobniejszych reguł kulturowych, określających: jakie zwierzęta są nieczyste i co ta nieczystość w praktyce oznacza; jakie zwierzęta są uznawane za cenne i co one symbolizują; jakie atrybuty zwierzętom są przypisywane. Czy się je leczy, czy konsumuje, czy są uznawane za towarzyszy życia, członków rodziny czy jedynie za narzędzia, pozwalające na osiągnięcie konkretnych celów. Ludzie i zwierzęta nie-ludzkie towarzyszą sobie od tysięcy lat, jednak ta współobecność przybiera różne postaci i formy, uzależnione od specyfiki kulturowej danego regionu. To ludzie definiują kształt relacji z innymi gatunkami, głownie poprzez to, jaką sami prowadzą aktywność. W czasie czwartej już, ogólnopolskiej naukowej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku" chcemy przedyskutować znaczenie różnic kulturowych na traktowanie zwierząt.  ►ZAPISY, ►ABSTRAKTY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30. CZERWCA 2019 R._ ►OPŁATY.

24-25 października 2019, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, Barlinek. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-nauk-humanistycznych-w-medycynie/konferencje. W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego: ksamotni@pum.edu.pl

24-25 października 2019, Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures, Warszawa. Year 2019 marks the 30th anniversary of the beginning of major political, social, economic and cultural changes behind the Iron Curtain. Since that day different forms, models, and spheres of both transformaation and transition in Central-Eastern Europe have been reasearched by many academics from perspective of social sciences and humanities. But the open question remains: what is the general balance of successes and failures of last 30 years of changes in the former Eastern Bloc? Abstracts of up to 300 words for the papers should be sent through the following application form: https://goo.gl/forms/6Ocu36HX4zCE1iAi2

12 and 13 November 2019, 6th International Postgraduate Conference: Rethinking 20th Century European History having a title: Forgotten and Remembered Historical Milestones, Brno, Czech Rep. dedicated to historical milestones, anniversaries, celebrations and significant historical days. The participants will try to capture the phenomenon of milestones and anniversaries from different point of views as well as to reveal causes of their recalling and instrumentalization by various states, groups, ideological movements and individuals. The participants will analyse typical features and contemplate their economic, cultural and social impacts at the conference. The topic may be approached in an interdisciplinary way. We will try to answer the following questions within our two days session: To what extent did milestones and remembrance days influence European 20th century history? What was their purpose? Who (or what) was their cause, “commissioner” and “keeper”? What were they used for? How have rituals and festivities changed during a long period of time and how have changed their purpose? Have milestones had their “second life”? Have they caused anything else?

14 listopada 2019 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 2019 odbędzie się konferencja:

Stare i nowe formy wsparcia społecznego i pracy socjalnej w społeczeństwie sieci. Perspektywa międzypokoleniowa. Zasoby wsparcia społecznego zakumulowane są dzisiaj w sferze nieformalnej, w trzecim sektorze oraz w dynamicznie rozwijających się formalnych publicznych i niepublicznych strukturach pomocowych. Praca socjalna jest działaniem mającym na celu wspieranie ludzi w różnych trudnych sytuacjach życiowych, gdy oni sami przestają sobie z nimi radzić we własnym zakresie. Doświadczane przez ludzi problemy i sposoby ich przezwyciężania są utrwalone, ale także ewoluują wraz ze zmianą warunków życia i aspiracji w tym zakresie. Współczesny etap rozwoju społecznego, określany mianem społeczeństwa ponowoczesnego, społeczeństwa sieci stwarza nowe ryzyka społeczne, ale także nowe możliwości przezwyciężania trudności życiowych. e-mailowy: pracowniksocjalny2019@pwsip.edu.pl

19-20 listopada 2019, konferencja: Kobiety Polsce, Polska kobietom 1918-2019, Warszawa. Organizatorom zależy na stworzeniu możliwości interdyscyplinarnej dyskusji, dlatego do wspólnej debaty zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin, których zainteresowania badawcze skupiają się wokół tytułowej tematyki. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: http://www.lis.uw.edu.pl/badan/?page_id=974 Bieżące informację będziemy zamieszczać na FB: https://www.facebook.com/events/1034465566754719/

22-23 listopada 2019, Międzynarodowa Konferencja "Identity and Identity Needs among Culturally Diverse Communities of the Eastern EU", którą Instytut Socjologii i Kognitywistyki Uniwersytetu w Białymstoku organizuje wspólnie z prof. 
Basią Nikiforową (Litewski Instytut Badań Kultury) oraz z prof. Tomas Kacerauskas (Uniwersytet Techniczny w Wilnie Gediminias).Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.borderland-conference.com

25-26 listopada 2019. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy", Rzeszów. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji.  Przystępując do określenia celów szczegółowych Konferencji będziemy chcieli wyjaśnić zakres znaczeniowy bezpieczeństwa międzynarodowego i omówić uwarunkowania bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze  szczególnym położeniem nacisku na wymiar kulturowo-społeczny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych  substytutów prawnych spółek handlowych, prawników, instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczno-kulturowego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr Krzysztofem Michalskim (tel. (17) 743-20-73) lub Sekretarzem Dariuszem Królem (tel. kom.  690 046 361 – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00,, e-mail: konferencjazb@prz.edu.pl). 

6 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zdrowie, choroba i śmierć na przestrzeni dziejów. Perspektywa społeczno – historyczna, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2019 r. Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia zdrowia, choroby i śmierci na przestrzeni dziejów, sposobu ich prezentacji, odczytywania i rozumienia. Konferencja jest bezpłatna. Informacje na temat konferencji znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowejhttp://zdrowieichoroba.whus.pl/.

13 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zrozumieć niepełnosprawność. Doświadczenia młodych badaczy organizowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW i Sekcję PTS Socjologii Niepełnosprawności. Konferencja odbędzie się od godz. 10:00 do 17:00, w sali 254 w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie. Osoby pragnące wziąć czynny udział w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres g.calek@uw.edu.pl, w terminie do 31października 2019 r. Więcej informacji na stronie Sekcji http://home.agh.edu.pl/.../ogolnopolska-konferencja-naukowa-.../