Zapraszamy/informujemy:

 • 10 maja 2019 o godz. 10:00 odbędzie się w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu (ul. J. Lubrańskiego 1), czyli w dawnej Akademii Lubrańskiego, otwarcie wystawy Wokół obrazu Jana Matejki – „Założenie Akademii Lubrańskiego w Poznaniu”zorganizowanej w ramach cyklu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk „Trzy filary Uniwersytetu Poznańskiego”. Głównym obiektem ekspozycji będzie obraz Jana Matejki wystawiony po raz pierwszy w miejscu, w którym przedstawiono założenie Akademii, a także słynny pastorał dzierżony na obrazie przez Jana Lubrańskiego (sprowadzony z Muzeum Diecezjalnego w Płocku), dokumenty i księgi związane z Akademią i jej twórcą.

--------------------

 • 11 maja 2019 zapraszamy pracowników, emerytów i doktorantów UAM wraz z rodzinami na Festyn Rodzinny Odbędzie się on 11 maja 2019 (sobota) w godz. 12:00-16:00 na terenie między Wydziałem Fizyki a Wydziałem Matematyki i Informatyki w Kampusie MORASKO. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się pod adresem:  https://pracownicy.amu.edu.pl/content-p/383152-festyn-rodzinny.

--------------------

 • 13 maja 2019, 10:00, Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, sala 107d
 • 13:00 Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, sala A w Kolegium Znanieckiego.

--------------------

 • May 16, 2019. Czwartki z socjologią historyczną. A seminar on which Simon Godard (Pacte, Laboratoire de sciences sociales, Grenoble) will give a speech on Becoming a Professional Internationalist Transnational (re)socialisation processes at the Council for Mutual Economic Assistance (COMECON). The first word in the debate will have Łukasz Dwilewicz (SGH, Warsaw). The seminar will take place at 17.00, at the Centre de civilisation française de l’Université de Varsovie, ul. Dobra 55 (room 3017).

--------------------

 • 17 maja 2019, Ogólnopolska konferencja naukowa: Co w Archiwum?, Poznań. Konferencja jest podsumowaniem pierwszych pięciu lat funkcjonowania Archiwum Badań nad Życiem Codziennym oraganiozowanego przez zespół zgromadzony wokół Prof. Marka Krajewskiego. Projekt ten tworzony w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ma na celu identyfikację, katalogowanie i chronienie materiałów związanych z badaniem życia codziennego w Polsce w okresie powojennym. Oprócz realizacji tego podstawowego celu, zespół Archiwum prowadzi również liczne prace badawcze nad zgromadzonymi materiałami. Szczegóły dostępne są w formie plakatów oraz na naszej stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/socjologia/336-co-w-archiwum

--------------------

 • 20 maja 2019 o godzinie 11.00 odbędzie się Seminarium Instytutowe poświęcone dydaktyce. Idea spotkania to zaproszenie do dyskusji na temat dydaktyki, naszych relacji ze studentami, ustalaniu zasad współpracy, poruszanej wcześniej w korespondencji mailowej obecności na zajęciach. Osoba referująca dr Ariel Modrzyk.

Varia

 • Informujemy, że do końca czerwca czynna jest w Muzeum Archeologicznym wystawa poświęcona jezuickiemu kolegium i uniwersytetowi, której główną atrakcją są  aparaty astronomiczne z gabinetu ks. Józefa Rogalińskiego wywiezione do Krakowa w XVIII w. przez Jana Śniadeckiego. Specjalnie na nasz jubileusz, wróciły one na pewien czas do Poznania. Stało się to możliwe dzięki współpracy Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczyć też można m.in. dokumenty królewskie dotyczące Kolegium, w tym te poświadczające ustanowienie Uniwersytetu. Wyeksponowano także kilka najcenniejszych książek autorstwa profesorów i uczniów Kolegium. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i PTPN.
 • Zapraszamy pracowników, emerytów i doktorantów UAM wraz z rodzinami na Festyn Rodzinny Odbędzie się on 11 maja 2019 (sobota) w godz. 12:00-16:00 na terenie między Wydziałem Fizyki a Wydziałem Matematyki i Informatyki w Kampusie MORASKO. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się pod adresem:  https://pracownicy.amu.edu.pl/content-p/383152-festyn-rodzinny. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa, warunkiem wstępu będzie okazanie wydrukowanego zaproszenie, które można pobrać  ze strony: https://pracownicy.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0007/383155/Zaproszenie.pdf Organizatorami festynowych wydarzeń są: Wydział Studiów Edukacyjnych; Szkoła Wychowania Fizycznego i Sportu; Dział Socjalny oraz Dział Zaopatrzenia.
 • Ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. nr 658, 2019). Link  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1. W rozdziale 4 Rozporządzenia jest informacja, że w roku 2019 wnioski o stypendium dla młodych naukowców będzie można złożyć 2 razy: Od dnia 2 maja do 31 maja. Od dnia 1 grudnia do 31 grudnia. Wnioski będzie można składać w systemie elektronicznym, prawdopodobnie w OSF.
 • Na stronie XVII OZS PTS we Wrocławiu w zakładce Aktualności zostały opublikowane informacje o akademikach, hostelach i hotelach, w których można dokonać rezerwacji noclegów na czas Zjazdu. Komitet Organizacyjny nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.
 • Zapraszamy do nadsyłania tekstów tematycznie związanych z dorobkiem Floriana Znanieckiego, które mają szansę się ukazać w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” w 2020 roku. Inicjatywa związana jest ze zbliżającą się rocznicą powołania Katedry Filozofii, zamienionej na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznańskim (w 1920 roku), symbolicznie uruchamiającej instytucjonalizację socjologii w Polsce. Intencją redaktora zbioru tekstów jest zastanowienie się nad problemem aktualności dorobku Znanieckiego. http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa” zatytułowanym: Kuchnia badań miejskich. Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang.: Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej, jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania, jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (http://impactfactor.pl/czasopisma/6091-czlowiek-i-spoleczenstwo, 9 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku. Prosimy o przesyłanie tekstów do końca sierpnia 2019. Więcej na stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers

 Nagroda

 • Do 31 maja 2019 można zgłaszać prace i artykuły na temat edukacji do Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego, przyznawanej przez Fundację im. prof. Romana Czerneckiego (Fundację EFC). Fundacja organizuje już drugą edycję konkursu. Jest to szczególne wyróżnienie dla dziennikarzy, naukowców, publicystów - dla wszystkich autorów piszących prace, które stanowią pogłębiony głos w debacie na temat szkolnictwa i nauczania w Polsce. Do końca maja do konkursu można zgłaszać artykuły publikowane w mediach oraz publikowane prace naukowe i popularnonaukowe na temat edukacji. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody w wysokości do 10 000 zł. podczas uroczystej gali w listopadzie br. Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie: https://efc.edu.pl/programy/NagrodaCzerneckiego.

 Nowe konferencje

 • 6-7 czerwca 2019, Ogólnopolska Konferencja naukowa: Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków, Bydgoszcz. Zawartą w tytule konferencji „politykę miejską” rozumiemy na trzy sposoby. Po pierwsze, sprowadzamy ją do wymiaru władztwa w mieście, polegającego na sterowaniu zachodzącymi tu procesami w oparciu o wyznaczone dyrektywy. Po drugie, stanowi ona dla nas treść owego rządzenia, zawierającą się zarówno w brzmieniu określonych decyzji, ale ujawniającą się także w ramach praktyki ich wdrażania. Po trzecie, polityka miejska to również sfera dynamicznych relacji społecznych, polegających na partycypacji podmiotów oddolnych w artykulacji potrzeb i interesów. Owo rozróżnienie, choć uprawnione analitycznie, to wskazuje jedynie na główne wymiary badań wieloczynnikowej polityki miejskiej, jako integralnego zjawiska decydującego o jakości życia mieszkańców miast. Właściwe jego uchwycenie wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy naukowej. Będzie ona szczególnie cenna, jeśli powiąże się z nią odpowiednią dbałość o kontakty między decydentami, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz badaczami. Choć jako naukowcy nie jesteśmy bezpośrednimi sprawcami, to czujemy współodpowiedzialność za wdrażane procesy rozwojowe. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,konferencja-nowa-polityka-miejska-naukowe-inspiracje-dla-praktykow-,73817.chtm.
 • 13-14 czerwca 2019, Konferencja: Celebrating the philosophical and intellectual achievements of Jürgen Habermas. Spośród gości zagranicznych z referatami wystąpią: Rainer Adolphi (Technische Universität Berlin), Hauke Brunkhorst (Europa-Universität Flensburg), Matthias Kettner (Universität Witten/Herdecke), Peter Koller (Universität Graz), Georg Lohmann (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Martin Matuštík (Arizona State University), Stephan Müller-Doohm (Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg), Alessandro Pinzani (Universidade Federal de Santa Catarina), David M. Rasmussen (Boston College), Thomas M. Schmidt (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Gunnar Skirbekk (University of Bergen), Wang Xingfu (Fudan University) oraz Richard Wolin (City University of New York). Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie: http://normativityandpraxis.uni.lodz.pl
 • 25-26 listopada III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy, Rzeszów. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji.  Przystępując do określenia celów szczegółowych Konferencji będziemy chcieli wyjaśnić zakres znaczeniowy bezpieczeństwa międzynarodowego i omówić uwarunkowania bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze  szczególnym położeniem nacisku na wymiar kulturowo-społeczny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych  substytutów prawnych spółek handlowych, prawników, instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczno-kulturowego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr Krzysztofem Michalskim (tel. (17) 743-20-73) lub Sekretarzem Dariuszem Królem (tel. kom.  690 046 361 – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00,, e-mail: konferencjazb@prz.edu.pl). 
 • 6 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zdrowie, choroba i śmierć na przestrzeni dziejów. Perspektywa społeczno – historyczna, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2019 r. Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia zdrowia, choroby i śmierci na przestrzeni dziejów, sposobu ich prezentacji, odczytywania i rozumienia. Konferencja jest bezpłatna. Informacje na temat konferencji znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowejhttp://zdrowieichoroba.whus.pl/.

--------------------             

Aktualności z naszego kanału YouTube

 

Socjologiczna relacja z wystawy zorganizowanej w Bramie Poznania poświęconej makiet z klocków lego

Publikujemy wybrane wystąpienia z konferencji poświęconej socjologii rodziny (Rodzinność: współpraca, obojętność, rywalizacja?).

 

Chłop polski… stulecie

---------------

Kalendarium konferencji        

 

6-7 maja 2019, Międzynarodowa Konferencja: Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences, Warszawa. The issue of time and temporality are strongly linked with the unintended. This is an element that, although not always explicitly, is deeply embedded in the relevant literature. In the same time, the topic of consequences has also started to be discussed and analyzed in a theoretically skilled and sophisticated manner beyond the domains traditionally associated with the study of the unintended (such as sociology of unanticipated consequences, and the recent sociology of unexpected outcomes and surprises). Quite often, the topic of consequences appearing in relation with that of time. http://unintended.uw.edu.pl/

13-17 May, 2019 EVALUATING THE PROCESS OF TRANSFORMATIVE PHENOMENOLOGY AND CONTEMPLATIVE RESEARCH ACROSS CULTURES, Somatics Workshop & Research Symposium, Łódź. The Symposium will bring together an international community with an interest in contemplative social research. Participants will continue to build a community-of-practice as they share insights into experiences of collaborating with strangers across cultures through Transformative Phenomenology. Experience an intensive somatics workshop and research symposium. Understand the foundations of somatics, phenomenology and communicative leadership in raising consciousness for social and ecological justice. Join a multi-national and multi-institutional participatory action research study that includes Fielding Graduate University, the University of Łódź, and the University of the Virgin Islands. The focus of the research is on the phenomenon of being a "stranger" while building collaboration across cultures. The core participants will include doctoral and master's students, alumni, and professors from all three universities. All other interested people are invited to participate. Contact: Professor Valerie Bentz - vbentz@fielding.edu. Professor Krzysztof Konecki - krzysztof.konecki@uni.lodz.pl James Marlatt Ph.D., Research Coordinator - jmarlatt@email.fielding.edu. https://transformative-phenomenology-and-us.home.blog/from-strangers-to-collaborators

15-16 maja 2019, I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna pt. Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym, Poznań. Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny związane z rodzicielstwem. Zależy nam na zorganizowaniu konferencji, która będzie sposobnością do wymiany wielostronnych doświadczeń w tym obszarze. Jednocześnie chcemy zadbać o to, co naszym zdaniem jest kluczowe podczas takich spotkań – czas na spokojne i rzetelne przedstawienie swoich wystąpień oraz na merytoryczną dyskusję. Zapraszamy do zgłaszania swoich wystąpień lub do rejestracji jako uczestnik bierny. Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2019 roku. Więcej szczegółów na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: http://parent-konferencja.home.amu.edu.pl/

16-17 maja 2019, Konferencja Międzynarodowa: Pytania o Inność - Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego, Cieszyn. Podczas konferencji pragniemy poddać naukowej refleksji jedno z pytań granicznych w ludzkim życiu — Czym jest Inność? Chcemy wspólnie zastanowić się, dlaczego boimy się Inności, dlaczego często jest ona czynnikiem destrukcyjnym w relacjach międzyludzkich i społecznych? Ponownie podejmiemy dyskusję nad tym, czy z Inności można uczynić wartość in plus. Żyjemy bowiem w czasach, gdy Inny jest obok nas w szkole, pracy, autobusie – tworzymy wielokulturowe społeczeństwo. Inspiracją dla naszej refleksji są słowa Emmanuela Lévinasa: Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego oczach nie podjąłem żadnych zobowiązań. http://weinoe.us.edu.pl/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pytania-o-innosc-inny-w-moich-oczach-ja-w-oczach-innego

17-18 maja 2019. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu" na temat: „Superwizja w polskiej pomocy społecznej – stan obecny i perspektywy", Kraków. Kontakt: Maria Łuszczyńska: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl

24 maja 2019, konferencja pt. Społeczne i etyczne  wymiary przemian, Rzeszów. Problematyka obejmować będzie zagadnienia związane z procesami zmiany we wszelkich aktywnościach podejmowanych przez jednostki i grupy społeczne. Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy: socjologów, komunikologów, kulturoznawców, politologów, ekonomistów, filozofów, historyków oraz wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką zmian. Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: jaroslawkinal@gmail.com

23-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, która odbędzie się w dniach r. w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. Miło nam również poinformować, że istnieje możliwość publikacji po konferencji w czasopiśmie EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA |ISSN: 2080-9069| Online ISSN: 2450-9221. Według MNiSW czasopismo ma 9 punktów i jest zaliczane do dyscypliny PEDAGOGIKA. http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/konferencje/kobiety-i-mezczyzni-roznice-i-podobienstwa

22-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie rozwojem organizacji, Łódź. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami różnego typu. Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0. http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konferencja_2019

30-31 maja 2019, Konferencja: Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania, Przemyśl. Wydaje się, że tym, co charakteryzuje współczesne społeczeństwo jest jego zmienność. Nie chodzi jednak jedynie o same zmiany, ale ich tempo, gwałtowność i dogłębność. Rozpoczęte blisko 200 lat temu procesy przeobrażania się społeczeństwa tradycyjnego pod wpływem rewolucji przemysłowej, doprowadziły do radykalnej zmiany struktury społecznej – pojawienia się ważnych dla tego okresu kategorii społecznych proletariatu (robotników przemysłowych) i narodu. Oznaczały one także zanik lub ograniczenie znaczenia niektórych elementów struktury społecznej, takich jak wspólnoty lokalne, parafia czy rodzina, na rzecz sformalizowanych, zhierarchizowanych organizacji działających nie w oparciu o tradycyjne normy religijne, obyczajowe, ale regulaminy, kontrakty, akty prawne. Spowodowało to inny sposób funkcjonowania społeczeństwa. Dominowały w nim oprócz organizacji formalnych instytucje – państwo, przedsiębiorstwa przemysłowe i banki, instytucje edukacyjne i naukowe, instytucje opieki zdrowia i ubezpieczeń. Pojawił się nowy typ kultury typowy dla tych zatomizowanych zurbanizowanych całości społecznych. Równocześnie ludzie zyskali nowe szanse życiowe dzięki otwarciu struktury społecznej i w konsekwencji procesom ruchliwości społecznej–poziomej i pionowej… Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie:  https://docs.google.com/forms/d/1Q5iJ0L9iPf-iXgKpyjo7WAY3YUV0m9UusHFwwVzUqCk/viewform?edit_requested=true

3-5 czerwca 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle nauk edukacyjnych i psychologicznych, Poznań. Tematyka konferencji obejmuje szerokie spectrum podejść badawczych do problematyki wychowania, edukacji oraz rozwoju dziecka. Celem konferencji jest dogłębne spojrzenie na procesy rozwojowe dziecka od strony poznawczej, emocjonalnej, socjalizacyjnej, fizycznej. Zależy nam na podejściu wielopłaszczyznowym i konfrontacji osiągnięć różnych dziedzin nauki. Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk psychologicznych, edukacyjnych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej: psychologii, kognitywistyki, pedagogiki, socjologii edukacji, medycyny, wychowania fizycznego, sportu. Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej tematyki wystąpień, terminu naboru abstraktów oraz kontakt do organizatorów znajdują się w poniższych linkach. https://www.facebook.com/events/1079782512194914/ https://www.facebook.com/kongresUAM/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARApcKOomYNeHWmDDYlJ8vsnYXKcTI3g5rCgy9M3cmQnuiRATh39cFPNMWcvbqSA9wTEPq99VnegyzeU http://kongres.amu.edu.pl/

6-7 czerwca 2019, Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków", Bydgoszcz. Zawartą w tytule konferencji „politykę miejską” rozumiemy na trzy sposoby. Po pierwsze, sprowadzamy ją do wymiaru władztwa w mieście, polegającego na sterowaniu zachodzącymi tu procesami w oparciu o wyznaczone dyrektywy. Po drugie, stanowi ona dla nas treść owego rządzenia, zawierającą się zarówno w brzmieniu określonych decyzji, ale ujawniającą się także w ramach praktyki ich wdrażania. Po trzecie, polityka miejska to również sfera dynamicznych relacji społecznych, polegających na partycypacji podmiotów oddolnych w artykulacji potrzeb i interesów. Owo rozróżnienie, choć uprawnione analitycznie, to wskazuje jedynie na główne wymiary badań wieloczynnikowej polityki miejskiej, jako integralnego zjawiska decydującego o jakości życia mieszkańców miast. Właściwe jego uchwycenie wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy naukowej. Będzie ona szczególnie cenna, jeśli powiąże się z nią odpowiednią dbałość o kontakty między decydentami, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz badaczami. Choć jako naukowcy nie jesteśmy bezpośrednimi sprawcami, to czujemy współodpowiedzialność za wdrażane procesy rozwojowe. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,konferencja-nowa-polityka-miejska-naukowe-inspiracje-dla-praktykow-,73817.chtm.

8 czerwca 2019, IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media, Lublin. Dyskusja będzie dotyczyła współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności: • historii i teorii mediów, • teorii komunikowania, • kultury uczestnictwa, • Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi), • historii i teorii gier komputerowych.  http://www.cyber-media.pl/?gclid=Cj0KCQiAzePjBRCRARIsAGkrSm6jY4xWjHIjwQWTl8BYsaoMzsJhyqiJIlLYfI5STUt64M-NsaXoN8AaAvAyEALw_wcB

13-14 czerwca 2019, Konferencja „Celebrating the philosophical and intellectual achievements of Jürgen Habermas"  „Philosoph und Intellektueller in Zeiten des Umbruchs. Zur Würdigung des Werks von Jürgen Haber­mas aus Anlass seines 90. Geburtstages", Łódź. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach . Wystąpienia i dyskusje prowadzone będą w języku angielskim i w języku niemieckim, przy czym zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie wystąpień w języku niemieckim (dla uczestników zainteresowanych wystąpieniem w języku polskim zorganizowana zostanie odrębna sekcja, w której językiem obrad będzie język polski). Spośród gości zagranicznych z referatami wystąpią: Rainer Adolphi (Technische Universität Berlin), Hauke Brunkhorst (Europa-Universität Flensburg), Matthias Kettner (Universität Witten/Herdecke), Peter Koller (Universität Graz), Georg Lohmann (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Martin Matuštík (Arizona State University), Stephan Müller-Doohm (Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg), Alessandro Pinzani (Universidade Federal de Santa Catarina), David M. Rasmussen (Boston College), Thomas M. Schmidt (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Gunnar Skirbekk (University of Bergen), Wang Xingfu (Fudan University) oraz Richard Wolin (City University of New York). http://normativityandpraxis.uni.lodz.pl 

13-15 czerwca 2019 roku, XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność. Od dwóch dekad psychologowie dyskutują nad tym, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na rozwój różnych sfer funkcjonowania człowieka (emocjonalnej, społecznej, uczenia się etc.) i czy czasy obcowania z maszynami nie wymagają nowego spojrzenia a być może weryfikacji pojęć psychologii rozwoju, jak na przykład przywiązanie, socjalizacja? Toczą się także debaty dotyczące tego, jak digitalizacja modyfikuje warunki rozwoju (np. podział życia ludzkiego na okresy rozwojowe) i w jakim stopniu nowe technologie są szansą na lepszy rozwój, a w jakim niosą zagrożenia dla jego przebiegu. http://wns.uwm.edu.pl/xxviii-ogolnopolska-konferencja-psychologii-rozwojowej-olsztyn-13-15-czerwca-2019-roku

14 czerwca 2019, I Seminarium pod tytułem Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością? Seminarium odbędzie się w Łodzi w dniu 14. 06. 2019 roku. Zapraszamy do udziału w seminarium zarówno w charakterze prelegentów, dyskutantów oraz słuchaczy. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie tytułu i krótkiej charakterystyki wystąpienia do 30 kwietnia 2019 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com. Wszystkich, którzy zechcieliby wysłuchać referentów i zabrać udział w dyskusjach, prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 31 maja 2019 przesyłając deklarację udziału w seminarium na ten sam adres.

27-28 czerwca 2019, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

20-23 August 2019, 14th, Conference of the European Sociological Association, Manchester/UK. Abstract submission for this conference opened in the new ConfTool 2019: https://www.conftool.pro/esa2019/ The ESA 2019 conference website:
https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk

19-20 September 2019, 5th Heritage Forum of Central Europe HERITAGE AND ENVIRONMENT, Kraków. The aim of the fifth edition of the Heritage Forum of Central Europe is to discuss and analyse the links and mutual dependencies between heritage, those “meaningful pasts that should be remembered” (Sharon Macdonald), and environment, both material and socio-cultural. While investigating the relationship between the two, special consideration is to be given to an attempt to transgress and challenge various dichotomies that have traditionally shaped our way of thinking about heritage and environment and their antithetical rapport (nature/culture, permanence/transience, tangible/intangible, etc.). www.mck.krakow.pl

24-25 października 2019, Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures, Warszawa. Year 2019 marks the 30th anniversary of the beginning of major political, social, economic and cultural changes behind the Iron Curtain. Since that day different forms, models, and spheres of both transformaation and transition in Central-Eastern Europe have been reasearched by many academics from perspective of social sciences and humanities. But the open question remains: what is the general balance of successes and failures of last 30 years of changes in the former Eastern Bloc? Abstracts of up to 300 words for the papers should be sent through the following application form: https://goo.gl/forms/6Ocu36HX4zCE1iAi2

12 and 13 November 2019, 6th International Postgraduate Conference: Rethinking 20th Century European History having a title: Forgotten and Remembered Historical Milestones, Brno, Czech Rep. dedicated to historical milestones, anniversaries, celebrations and significant historical days. The participants will try to capture the phenomenon of milestones and anniversaries from different point of views as well as to reveal causes of their recalling and instrumentalization by various states, groups, ideological movements and individuals. The participants will analyse typical features and contemplate their economic, cultural and social impacts at the conference. The topic may be approached in an interdisciplinary way. We will try to answer the following questions within our two days session: To what extent did milestones and remembrance days influence European 20th century history? What was their purpose? Who (or what) was their cause, “commissioner” and “keeper”? What were they used for? How have rituals and festivities changed during a long period of time and how have changed their purpose? Have milestones had their “second life”? Have they caused anything else?

25-26 listopada 2019. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy", Rzeszów. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji.  Przystępując do określenia celów szczegółowych Konferencji będziemy chcieli wyjaśnić zakres znaczeniowy bezpieczeństwa międzynarodowego i omówić uwarunkowania bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze  szczególnym położeniem nacisku na wymiar kulturowo-społeczny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych  substytutów prawnych spółek handlowych, prawników, instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczno-kulturowego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr Krzysztofem Michalskim (tel. (17) 743-20-73) lub Sekretarzem Dariuszem Królem (tel. kom.  690 046 361 – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00,, e-mail: konferencjazb@prz.edu.pl). 

6 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zdrowie, choroba i śmierć na przestrzeni dziejów. Perspektywa społeczno – historyczna, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2019 r. Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia zdrowia, choroby i śmierci na przestrzeni dziejów, sposobu ich prezentacji, odczytywania i rozumienia. Konferencja jest bezpłatna. Informacje na temat konferencji znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowejhttp://zdrowieichoroba.whus.pl/.