Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019 r. Na wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, przeznaczonych zostanie 20 mln zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW program obejmuje dofinansowanie projektów w trzech obszarach:

Doskonałość naukowa

 • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć, 
 • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych, 
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, 
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki, 
 • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych,kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie, 
 • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

Nauka dla innowacyjności

 • otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;


Humanistyka dla rozwoju

 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.


Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 100 000 zł do 2 000 000 zł.

Szczegółowe informacje o programie Dialog można znaleźć na stronie internetowej MNiSW (TUTAJ).