W skrócie:

 • Rada Instytutu 
 • Piesi w mieście, analiza urbanistyczno-społeczno-aktywistyczna
 • Rada Wydziału
 • Dotacja projakościowa
 • Warsztaty metodologii jakościowej
 • Konferencja

-------

 Zapraszamy/informujemy:

 • 6 listopada 2017 (najbliższy poniedziałek), 10.30, sala 107, Rada Instytutu.
 • 11.00,  zapraszamy na Seminarium Instytutowe, pt. „Piesi w mieście, analiza urbanistyczno-społeczno-aktywistyczna", poświęcone, m.in. wynikom projektu „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej", realizowanego w latach 2014-2016 przez Fundację „Tu Obok" w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Zaprezentowany zostanie także „Projekt Lubelskich Standardów Pieszych" oraz „Atlas Sytuacji Pieszych" przez gości seminaryjnych. Zaproszeni goście to: Marcin Skrzypek (Brama Grodzka – Teatr NN) oraz dr inż. Jan Kamiński (Katedra Projektowania Krajobrazu KUL). O potencjale badawczym zagadnienia pieszych w mieście, mówić będzie dr Agnieszka Jeran. Seminarium odbędzie się w sali 107. 
 • 13.00, Rada Wydziału w sali A Collegium im. Floriana Znanieckiego.

-------

 • 9 listopada 2017 upływa termin składania wniosków (w wersji elektronicznej) w ramach dotacji projakościowej. Wnioski prosimy przesyłać na adres: andrzejs@amu.edu.pl. Wnioski przekazane w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w ramach spotkania Komisji ds. dotacji projakościowej w dniu 13.11.2017.
 • 10 listopada 2017 i 24 listopada 2017, w godzinach 10:00-15:00 odbędzie się szkolenie dla studentów Instytutu Socjologii UAM z zakresu prawa pracy oraz umów cywilno-prawnych związanych z wykonywaniem pracy. Uczestnictwo dla naszych studentów jest bezpłatne.
  Prowadzącymi będą poznańscy adwokaci. Prosimy o rozpowszechnianie
  informacji o szkoleniu wśród studentów
  . Zapisy u dr.
  Łukasza Skoczylasa luke@amu.edu.pl

Warsztaty: 

 • Warsztaty metodologii jakościowej współorganizowane przez Fundację Znanieckiego i IS UAM. Od połowy listopada zapraszamy do udziału w warsztatach metodologicznych(edycja 2017)adresowanych do osób chcących zdobyć nowe kompetencje w zakresie wytwarzania i analizowania danych na temat życia społecznego. Warsztaty współorganizują Fundacja Znanieckiego oraz Instytut Socjologii. Dla naszych pracowników przewidziana jest zniżkahttp://fundacjaznanieckiego.amu.edu.pl/warsztaty2017/

 (nowe) konferencje:

 • 30 listopada do 01 grudnia 2017 roku, III Ogólnopolska Konferencja "Oblicza (prze)Mocy. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych przemocą domową". W ramach konferencji organizatorzy proponują: wykłady podczas obrad plenarnych, dyskusje w  sekcjach, wymianę doświadczeń, spotkania z praktykami, wspólne wypracowywanie rozwiązań, a także udział w warsztatach tematycznych.  
  Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie zgłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji odnajdziecie Państwo pod linkiem: http://www.uwm.edu.pl/obliczaprzemocy/rejestracja/.

--------------------

Kalendarium konferencji

6-7 listopada 2017, „MEDIA – DZIENNIKARSTWO – MUZYKA”. Media wobec muzyki rodzimej i zagranicznej, konferencja będzie ona dotyczyła problematyki  prezentacji różnych gatunków muzyki popularnej (ale nie tylko) w mediach masowych XX. i XXI w. W bieżącym roku organizatorzy chcieliby zwrócić szczególną uwagę na relacje pomiędzy miejscem w środkach masowego przekazu i komunikacji masowej muzyki zagranicznej i polskiej. http://193.0.78.188/wp-content/uploads/2016/07/Media-Dziennikarstwo-Muzyka_2016.pdf Kontakt tel. 091-444-11-15; e-mail: malgorzata.grabowicz@univ.szczecin.pl

6–7 listopada 2017, konferencja naukowa „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań oraz pogłębienie dyskusji dotyczących pierwszych powojennych lat na ziemiach, które w 1945 r. zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Propozycje wystąpień (w postaci tytułu i streszczenia referatu, do 1000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org. Więcej informacji w załączeniu oraz pod następującym linkiem: http://www.zajezdnia.org/na-swoim-u-siebie-wsrod-swoich-pierwsze-lata-na-ziemiach-zachodnich-i-polnocnych/

9-10 listopada 2017, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Polska-Rosja, na temat: Integracja czy dezintegracja współczesnego środowiska międzynarodowego? Celem konferencji będzie wymiana poglądów, opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych środowisk naukowych dotyczących problemów integracji i dezintegracji współczesnego środowiska międzynarodowego. http://www.insib.uph.edu.pl/dydaktyka/554-polska-rosja-2017

13-15 listopada 2017, Conference: Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age, in Krakow. During our conference we would like to focus on two major epochal changes – the Axial Age and the Secular Age – and reflect upon both religious sources that underlie them as well as the impact they had on religion itself. Conference website: http://www.religions.confer.uj.edu.pl/en_GB/

16 listopada 2017 roku. Interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. RELIGIJNOŚĆ I CODZIENNOŚĆ W ŚRODOWISKU EWANGELICKIM. W jubileuszowym roku obchodów 500-lecia Reformacji w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zostanie posadowiony kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka, zorganizowane zostaną tematyczne wystawy, planujemy również podjęcie refleksji nad specyfiką religijności społeczności ewangelickiej oraz życiem codziennym i rodzinnym wyznawców protestantyzmu na przestrzeni wieków. W obszarze zainteresowań organizatorów konferencji znajdą się wyróżniki światopoglądu, obrzędowości i obyczajowości oraz przekazywanych w obrębie społeczności narracji, zwyczaje doroczne i rodzinne, stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz i znaczenia nadawane przestrzeni czy przedmiotom, a także genealogia i losy rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich, z uwzględnieniem strategii funkcjonowania w rodzinie niejednorodnej wyznaniowo. http://www.ih.ajd.czest.pl/866.

17 listopada 2017, Konferencja Naukowo-Szkoleniową pt. „Współczesne problemy społeczne – stan obecny i wyzwania” w Warszawie. Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zachodzących obecnie w Polsce zmian w zakresie obserwowanych procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem. Skłaniają one do refleksji nie tylko na temat samych trendów, ale także prognoz i możliwych działań profilaktycznych, prewencyjnych i pomocowych. http://www.aps.edu.pl/aktualno%C5%9Bci/starsze/wsp%C3%B3%C5%82czesne-problemy-spo%C5%82eczne.aspx

23-24 listopada 2017 roku, konferencja naukowa: Retoryka wartości, Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka, medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach uwzględniają perspektywę retoryczną. https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1177-konferencja-retoryka-wartosci

23-24 listopada 2017, Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych, w Katowicach. Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/CfP.pdf

24-25 listopada 2017 roku, konferencja naukowa pt. "Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej", Warszawa, UW.

25 listopada 2017, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kulturowe, społeczne i etyczne  uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”, Racibórz. Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu, zarządzania  i konsumeryzmu. https://weiz.po.opole.pl/index.php/konferencje/584-25-11-2016-mi%C4%99dzynarodowa-konferencja-naukowa-%E2%80%9Ekulturowe,-spo%C5%82eczne-i-etyczne-uwarunkowania-biznesu,-gospodarki-i-zarz%C4%85dzania%E2%80%9D.html

24-26 listopada 2017, XII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „TALENTY 2017”. Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem, a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców. jhttps://sites.google.com/site/konferencjatalenty/ oraz profilu na facebooku https://www.facebook.com/konferencjatalenty/

30 listopada do 01 grudnia 2017 roku, III Ogólnopolska Konferencja "Oblicza (prze)Mocy. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie osób zagrożonych przemocą domową". W ramach konferencji organizatorzy proponują: wykłady podczas obrad plenarnych, dyskusje w  sekcjach, wymianę doświadczeń, spotkania z praktykami, wspólne wypracowywanie rozwiązań, a także udział w warsztatach tematycznych. Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie zgłoszenia. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji odnajdziecie Państwo pod linkiem:  http://www.uwm.edu.pl/obliczaprzemocy/rejestracja/.

4 grudnia 2017 roku, konferencja WYTWARZANIE INTYMNOŚCI. O CODZIENNYCH WYZWANIACH, Wrocław. Jako badacze społeczni interesujemy się coraz bardziej intymnością. Nasze zaciekawienie nią nasila się odkąd zdaliśmy sobie sprawę, jak historia emocjonalna społeczeństw, radykalne przemiany w sferze intymności wpływają na relacje międzyludzkie, na nowoczesne instytucje, na kształt życia publicznego, na większość pochłaniających nas zagadnień; odkąd wiemy jak jest ważna i jak niewiele danych mamy na jej temat oraz jak trudno się ją bada za pomocą naukowych metod, jak często zaledwie docieramy do tego, co naskórkowe, bo wbrew posądzeniu o szybkie i łatwe jej udostępnianie postronnym, nie lubi ona „szkiełka i oka mędrca”. http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Wytwarzanie-intymnosci-O-codziennych-wyzwaniach

 7th and 8th of December 2017, 6th International Oxford symposium on population, migration, and climate change to be held on the at St Hugh’s College, Oxford, UK. https://www.oxford-population-and-environment-symposium.com/venue-travel/travel-and-lodging/

7-8 grudnia 2017 roku, konferencja naukowa: "2nd Memory, Melancholy and Nostalgia", Hence, during our second interdisciplinary conference we would like to concentrate again on the phenomena of nostalgia and melancholy. We are interested in all expressions of longing for the past, from the reassuring and action-propelling ones to those which paralyze us, bringing despair and utter dejection. http://memorynostalgia.ug.edu.pl/

8 – 9 of December , workshop: Remembering Europe - Civil Society Under Pressure Again. From the Baltics to the Black Sea and back the legitimacy of critical civic institutions, organisations and movements of civil society is under pressure. They constitute an important check on political and economic power that many in government, politics and business are willing to eliminate. Political and opinion leaders in EU member states such as Hungary, Poland and Bulgaria contest civil society participation and oversight of democratic institutions with increasing intensity. http://www.bluelink.net/remembering_eu

9 grudnia 2017, konferencja: Metodologie  jakościowe – stan badań pół wieku po «Odkrywaniu teorii ugruntowanej» w Ustce. W roku bieżącym przypada 50- lecie opublikowania „Odkrywania teorii ugruntowanej” Barneya Glasera i Anselma Straussa- dzieła ważnego dla rozwoju metodologii badań jakościowych i jednej z najczęściej cytowanych pozycji w socjologii i naukach społecznych. Autorzy, obok pewnych zasadniczych, nowych dyrektyw wprowadzili do projektów jakościowych dyscyplinę i przejrzystość procesu badawczego, dodatkowo nastąpiła ich nobilitacja względem dominujących w latach 60 badań ilościowych. W przeciągu półwiecza wiele się zmieniło zarówno w zakresie wykorzystania samej metodologii teorii ugruntowanej (wykształciło się kilka jej odmian) jak i podejścia do badań jakościowych, które, jak zauważa m.in. Adele Clarke (2006)- przeżywają swój renesans, przez co ich ustalone metody są odczytywane od nowa. https://50latodkrywania.wordpress.com/

11-13 stycznia 2018. IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki, która odbędzie się w dniach. w Rzeszowie i Sanoku. Kluczowe hasła, do których chcemy się odwoływać to m.in.: triangulacja, performatywność, intertekstualność, komparatystyka, narracyjność obrazu, obrazowość tekstu, melodyjność tekstu, (auto)biografia, polisemantyczność doświadczenia, transdyscyplinarność, analiza, opis, interpretacja, praktyka, teoria, działanie, Lebenswelt, living discourse. Kontakt: konferencjatekstypisane@gmail.com; wojtekdolinski@gmail.com; darek.wojak@wp.pl