W skrócie:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej
Spotkanie z francuskim socjologiem Georgesem Minkiem
Dzień Karty 77. Paryż-Praga-Poznań-Warszawa
Warsztaty metodologii jakościowej współorganizowane przez Fundację Znanieckiego i IS UAM
The Rachel Tanur Memorial Prize

Zapraszamy/informujemy:

23 października 2017 roku o godz. 10.00, publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgr Remigiusza Szauera. Praca pt. „Między potrzebą doznań a trwałością postaw. Religijność i moralność uczniów szkół średnich i studentów uczelni wyższych w diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Studium socjologiczne.”

23 października 2017, Sala Teatralna Wydziału Filologii Polskiej, 17.30, spotkanie z francuskim socjologiem Georgesem Minkiem.

24 października 2017 (wtorek), Dzień Karty 77. Paryż-Praga-Poznań-Warszawa. 40 lat później (seria spotkań). Informacje o obydwu wydarzeniach można znaleźć też na stronie OKF (TUTAJ) i na portalu Facebook (TUTAJ). 

24 January 2018 – deadline, THE RACHEL TANUR MEMORIAL PRIZE. The RACHEL TANUR MEMORIAL PRIZE for Visual Sociology recognizes students in the social sciences who incorporate visual analysis in their work. The contest is open worldwide to undergraduate and graduate students (majoring in any social science). It is named for Rachel Dorothy Tanur (1958–2002), an urban planner and lawyer who cared deeply about people and their lives and was an acute observer of living conditions and human The 2018 competition for the Rachel Tanur Memorial Prize for Visual Sociology is now accepting applications, with a deadline of January 24, 2018. Entries will be judged by members of the Research Committee on Visual Sociology of the International Sociological Association (ISA). Up to three prizes will be awarded at the XIX ISA World Congress of Sociology, Power, Violence and Justice: Reflections, Responses and Responsibilities, to be held in Toronto, Canada on July 15-21, 2018. Attendance at the forum is not a requirement but is encouraged. First prize is $2,500; second prize is $1,500; and third prize is $500. For more information and to apply, go to HERE

Warsztaty metodologii jakościowej współorganizowane przez Fundację Znanieckiego i IS UAM. Od połowy listopada zapraszamy do udziału w warsztatach metodologicznych(edycja 2017)adresowanych do osób chcących zdobyć nowe kompetencje w zakresie wytwarzania i analizowania danych na temat życia społecznego. Warsztaty współorganizują Fundacja Znanieckiego oraz Instytut Socjologii. Dla naszych pracowników przewidziana jest zniżka. Szczegóły znajdują się TUTAJ.

(Nowe) konferencje:

7th and 8th of December 2017, 6th International Oxford symposium on population, migration, and climate change to be held on the at St Hugh’s College, Oxford, UK. https://www.oxford-population-and-environment-symposium.com/venue-travel/travel-and-lodging/
8-9 of December , workshop: Remembering Europe - Civil Society Under Pressure Again. From the Baltics to the Black Sea and back the legitimacy of critical civic institutions, organisations and movements of civil society is under pressure. They constitute an important check on political and economic power that many in government, politics and business are willing to eliminate. Political and opinion leaders in EU member states such as Hungary, Poland and Bulgaria contest civil society participation and oversight of democratic institutions with increasing intensity. http://www.bluelink.net/remembering_eu 

9 grudnia 2017, konferencja: „Metodologie jakościowe – stan badań pół wieku po «Odkrywaniu teorii ugruntowanej»” w Ustce. W roku bieżącym przypada 50- lecie opublikowania „Odkrywania teorii ugruntowanej” Barneya Glasera i Anselma Straussa- dzieła ważnego dla rozwoju metodologii badań jakościowych i jednej z najczęściej cytowanych pozycji w socjologii i naukach społecznych. Autorzy, obok pewnych zasadniczych, nowych dyrektyw wprowadzili do projektów jakościowych dyscyplinę i przejrzystość procesu badawczego, dodatkowo nastąpiła ich nobilitacja względem dominujących w latach 60 badań ilościowych. W przeciągu półwiecza wiele się zmieniło zarówno w zakresie wykorzystania samej metodologii teorii ugruntowanej (wykształciło się kilka jej odmian) jak i podejścia do badań jakościowych, które, jak zauważa m.in. Adele Clarke (2006)- przeżywają swój renesans, przez co ich ustalone metody są odczytywane od nowa. https://50latodkrywania.wordpress.com/ 

Kalendarium konferencji

12-13 października 2017, seminarium: „Społeczny wymiar innowacyjności na obszarach wiejskich”, Łodź. Celem konferencji jest analiza czynników i mechanizmów wpływających na wytwarzanie innowacji na wsi (zarówno innowacji ekonomicznych, organizacyjnych, ekologicznych, społecznych, jak i innych), określenie ich wpływu na jej rozwój i przemiany oraz zidentyfikowanie mechanizmów dyfuzji tych innowacji. Więcej informacji tutaj: https://ptgeo.org.pl/info/kalendarz/ 

11-14 października Konferencja: "Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona - konserwacja - rewitalizacja", Łódź. Przewiduje się, że podczas konferencji zostaną – wychodząc od okoliczności historycznych odnoszących się do urbanistyki, architektury i sztuki przedyskutowane aktualne problemy i wstępne propozycje rozwiązań dotyczące ochrony i zachowania dziedzictwa postindustrialnego oraz poruszone kwestie trwałego jej użytkowania. Oczekiwane są więc zarówno referaty kładące nacisk na kwestie metodologiczne jak i dotyczące różnych obszarów przemysłowych Europy studia przypadku, pozwalające na porównawcze analizy. Przy czym głównym obszarem, na którym skoncentrowane mają być tematy konferencji, jest Europa środkowo-wschodnia; ponieważ tam procesy restrukturyzacji w sposób pełny dokonały się dopiero po upadku socjalistycznego systemu gospodarczego. Tytuł wystąpienia oraz abstrakt o objętości ok. 2400 znaków ze spacjami wraz z krótkim CV zawierającym informacje na temat dotychczasowej aktywności naukowej prosimy przesłać do dnia 10 marca 2017 na adres: konferencja2017@cmwl.pl

19-20 października 2017 roku, Konferencja naukowa „DZIEDZICTWO WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE”. Nadszedł czas, by spojrzeć na dziedzictwo ze wspólnie wypracowanych perspektyw teoretycznych i praktycznych i zaprezentować je w sposób holistyczny, odchodzący od szeregu istniejących podziałów, m.in. na dziedzictwo kulturowe i naturalne, dziedzictwo odległej i niedawnej przeszłości oraz dziedzictwo jako obiekt badań naukowych i wartość społeczną. Proponowane przez nas zintegrowane podejście do dziedzictwa pozwala na próbę jego nowego ujęcia i konceptualizacji, a także stawia przed badaczami dalsze perspektywy i wyzwania. Więcej informacji tutaj: http://archeo.amu.edu.pl/dziedzictwo 

20 października 2017, konferencja: Reformacja w Polsce. Konfrontacje społeczne i historyczne. Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej organizowanej z okazji 500-lecia Reformacji. Kościoły i wyznania Reformacji odgrywają znaczącą rolę w polskiej historii i kulturze. Celem konferencji jest spojrzenie z perspektywy społecznej i historycznej na dziedzictwo polskiej Reformacji. Jej zakres, dynamika, sytuacja współczesna inspiruje różne instytucje i programy badań. Chcemy przyjrzeć się losom ludzi, wspólnot, Kościołów i ruchów protestanckich, ich rozmaitym konfiguracjom, uwarunkowaniom, funkcjom w życiu zbiorowym na ziemiach polskich i współczesnej Polsce. Więcej informacji tutaj: www.pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/05/Reformacja-w-Polsce-List-intencyjny.pdf 

24 października 2017. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Seniorzy w rodzinie i przestrzeni społecznej. Rola i zadania inkluzyjnej polityki senioralnej", która odbędzie się w Instytucie Socjologii WNHiS UKSW w Warszawie. Jednym z priorytetowych zagadnień proponowanej debaty naukowej jest określenie miejsca i roli seniorów w środowisku im najbliższym – w rodzinie oraz na forum ogólnospołecznym. To doprecyzowanie pozwoli jednocześnie wskazać te obszary życia i aktywności osób starszych, które wymagają w sposób szczególny opieki i wsparcia ze strony rodziny i pozarodzinnego środowiska społecznego, jak również obejmują swym zasięgiem obszar różnego rodzaju działań instytucjonalnych. Więcej informacji tutaj: http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/06/Komunikat.pdf 

25 października 2017, Ogólnopolska Konferencja: „Więzi społeczne – Solidarność – Samorządność Wokół myśli socjologicznej Jana Turowskiego (1917-2006) w stulecie urodzin”, Lublin. Rocznicowa konferencja naukowa ma na celu przypomnienie sylwetki i spuścizny naukowej Jana Turowskiego, szczególnie młodszemu pokoleniu adeptów nauk społecznych, oraz dyskusję zagadnień istotnych dla rozumienia przemian współczesności, które należały do obszarów zainteresowań Jana Turowskiego i do których wniósł twórczy wkład. Do 31 maja 2017 r. – Przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji pocztą elektroniczną na adres: marek.wodka@kul.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Socjologii KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (z dopiskiem Konferencja)

25-27 października 2017 roku, Katowice, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Płeć awangardy". Uwaga ogniskuje się na awangardach historycznych, neoawangardach oraz aktualnych konsekwencjach oddziaływania awangardowego myślenia na literaturę i sztukę. Zakreślamy więc szerokie ramy czasowe, obejmujące zjawiska XX i XXI wieku. Charakter awangardowego gestu, wymierzanego stale w tradycyjne instytucje sztuki i istniejące definicje sztuki, zmusza do rozszerzenia obszaru zainteresowania na wszystkie dziedziny artystycznej aktywności, a kosmopolityzm awangardy nakazuje z kolei zniesienie narodowych ram refleksji. Proponowane tematy wystąpień wraz z abstraktami (maksymalnie 1500 znaków) i krótkim biogramem nadsyłać na adres: plec.awangardy@gmail.com 

6-7 listopada 2017, „MEDIA – DZIENNIKARSTWO – MUZYKA”. Media wobec muzyki rodzimej i zagranicznej, konferencja będzie ona dotyczyła problematyki prezentacji różnych gatunków muzyki popularnej (ale nie tylko) w mediach masowych XX. i XXI w. W bieżącym roku organizatorzy chcieliby zwrócić szczególną uwagę na relacje pomiędzy miejscem w środkach masowego przekazu i komunikacji masowej muzyki zagranicznej i polskiej. Więcej informacji TUTAJ. Kontakt tel. 091-444-11-15; e-mail: malgorzata.grabowicz@univ.szczecin.pl 

6-7 listopada 2017, konferencja naukowa „Na swoim? U siebie? Wśród swoich? Pierwsze lata na Ziemiach Zachodnich i Północnych”, Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań oraz pogłębienie dyskusji dotyczących pierwszych powojennych lat na ziemiach, które w 1945 r. zostały włączone w granice Polski, a przed II wojną światową były częścią państwa niemieckiego. Propozycje wystąpień (w postaci tytułu i streszczenia referatu, do 1000 znaków) prosimy nadsyłać na adres: piotr.zubowski@zajezdnia.org. Więcej informacji w załączeniu oraz pod następującym linkiem: http://www.zajezdnia.org/na-swoim-u-siebie-wsrod-swoich-pierwsze-lata-na-ziemiach-zachodnich-i-polnocnych/ 

9-10 listopada 2017, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Polska-Rosja, na temat: Integracja czy dezintegracja współczesnego środowiska międzynarodowego? Celem konferencji będzie wymiana poglądów, opinii oraz prezentacja wyników badań przedstawicieli różnych środowisk naukowych dotyczących problemów integracji i dezintegracji współczesnego środowiska międzynarodowego. Więcej informacji tutaj: http://www.insib.uph.edu.pl/dydaktyka/554-polska-rosja-2017 

13-15 listopada 2017, Conference: Religion and Cultural Shifts: from Axial Age to (Post)Secular Age, in Krakow. During our conference we would like to focus on two major epochal changes – the Axial Age and the Secular Age – and reflect upon both religious sources that underlie them as well as the impact they had on religion itself. Conference website: http://www.religions.confer.uj.edu.pl/en_GB/ 

16 listopada 2017 roku. Interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. RELIGIJNOŚĆ I CODZIENNOŚĆ W ŚRODOWISKU EWANGELICKIM. W jubileuszowym roku obchodów 500-lecia Reformacji w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zostanie posadowiony kościół ewangelicki z Bytomia-Bobrka, zorganizowane zostaną tematyczne wystawy, planujemy również podjęcie refleksji nad specyfiką religijności społeczności ewangelickiej oraz życiem codziennym i rodzinnym wyznawców protestantyzmu na przestrzeni wieków. W obszarze zainteresowań organizatorów konferencji znajdą się wyróżniki światopoglądu, obrzędowości i obyczajowości oraz przekazywanych w obrębie społeczności narracji, zwyczaje doroczne i rodzinne, stosunki sąsiedzkie, wyposażenie wnętrz i znaczenia nadawane przestrzeni czy przedmiotom, a także genealogia i losy rodzin ewangelickich i ewangelicko-katolickich, z uwzględnieniem strategii funkcjonowania w rodzinie niejednorodnej wyznaniowo. http://www.ih.ajd.czest.pl/866,Nauka 

17 listopada 2017, Konferencja Naukowo-Szkoleniową pt. „Współczesne problemy społeczne – stan obecny i wyzwania” w Warszawie. Celem konferencji jest interdyscyplinarna analiza zachodzących obecnie w Polsce zmian w zakresie obserwowanych procesów demograficznych, kulturowych, związanych z rodziną, rynkiem pracy czy edukacją i wychowaniem. Skłaniają one do refleksji nie tylko na temat samych trendów, ale także prognoz i możliwych działań profilaktycznych, prewencyjnych i pomocowych. Więcej informacji TUTAJ.

23-24 listopada 2017 roku, konferencja naukowa: Retoryka wartości, Tegoroczny temat – retoryka wartości – odnosi się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesuje nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości. Zapraszamy do udziału m.in. badaczy literatury i języka, medioznawców, socjologów i politologów, którzy w swoich badaniach uwzględniają perspektywę retoryczną. Więcej informacji tutaj: https://www.wdib.uw.edu.pl/studenci/1177-konferencja-retoryka-wartosci 

23-24 listopada 2017, Krajobrazy pamięci w kontekstach społecznych i kulturowych, w Katowicach. Pamięć i przestrzeń to kategorie szczególnie ważne z perspektywy kształtowania tożsamości miejsca, grupy, wspólnoty. Tożsamość jest kształtowana przez przestrzeń, będącą zbiorem wartości społecznych, duchowych, historycznych czy symbolicznych. I odwrotnie, społeczno-kulturowe praktyki zachowania czy rekonstruowania tożsamości społecznej, przekształcają przestrzeń nasycając ją materialnymi i niematerialnymi elementami pamięci. Podejmując refleksję nad relacjami pomiędzy tożsamością kulturową a przestrzenią chcielibyśmy zwrócić uwagę na kategorię krajobrazu kulturowego (memoryscape) oraz jego znaczenie i wykorzystanie między innymi w studiach nad pamięcią podejmowanych przez szerokie grono badaczy. Więcej informacji tutaj: http://pts.org.pl/wp-content/uploads/2017/07/CfP.pdf 

24-25 listopada 2017 roku, konferencja naukowa pt. "Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej", Warszawa, UW.

25 listopada 2017, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Kulturowe, społeczne i etyczne uwarunkowania biznesu, zarządzania oraz bezpieczeństwa narodowego”, Racibórz. Celem konferencji jest dalsza integracja naukowców pochodzących z różnych środowisk naukowych kraju i zagranicy, a także firm i organizacji skupionych wokół problematyki związanej z promocją odpowiedzialnego biznesu, zarządzania i konsumeryzmu. Więcej informacji TUTAJ

24-26 listopada 2017, XII Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „TALENTY 2017”. Tematyka konferencji obejmuje szeroko rozumianą edukację oraz jej związki z kulturą, psychologią i społeczeństwem, a także z innymi dziedzinami nauki. Do udziału zapraszamy najzdolniejszych studentów i doktorantów, a także asystentów, młodych adiunktów i wykładowców. Więcej inefoacji na stronie https://sites.google.com/site/konferencjatalenty/ oraz na Facebooku https://www.facebook.com/konferencjatalenty/ 

4 grudnia 2017 roku, konferencja WYTWARZANIE INTYMNOŚCI. O CODZIENNYCH WYZWANIACH, Wrocław. Jako badacze społeczni interesujemy się coraz bardziej intymnością. Nasze zaciekawienie nią nasila się odkąd zdaliśmy sobie sprawę, jak historia emocjonalna społeczeństw, radykalne przemiany w sferze intymności wpływają na relacje międzyludzkie, na nowoczesne instytucje, na kształt życia publicznego, na większość pochłaniających nas zagadnień; odkąd wiemy jak jest ważna i jak niewiele danych mamy na jej temat oraz jak trudno się ją bada za pomocą naukowych metod, jak często zaledwie docieramy do tego, co naskórkowe, bo wbrew posądzeniu o szybkie i łatwe jej udostępnianie postronnym, nie lubi ona „szkiełka i oka mędrca”. Więcej informacji tutaj: http://www.socjologia.uni.wroc.pl/Wydarzenia/Wytwarzanie-intymnosci-O-codziennych-wyzwaniach 

7th and 8th of December 2017, 6th International Oxford symposium on population, migration, and climate change to be held on the at St Hugh’s College, Oxford, UK. More information here: https://www.oxford-population-and-environment-symposium.com/venue-travel/travel-and-lodging/ 

7-8 grudnia 2017 roku, konferencja naukowa: "2nd Memory, Melancholy and Nostalgia", Hence, during our second interdisciplinary conference we would like to concentrate again on the phenomena of nostalgia and melancholy. We are interested in all expressions of longing for the past, from the reassuring and action-propelling ones to those which paralyze us, bringing despair and utter dejection. More information here: http://memorynostalgia.ug.edu.pl/ 

8-9 of December , workshop: Remembering Europe - Civil Society Under Pressure Again. From the Baltics to the Black Sea and back the legitimacy of critical civic institutions, organisations and movements of civil society is under pressure. They constitute an important check on political and economic power that many in government, politics and business are willing to eliminate. Political and opinion leaders in EU member states such as Hungary, Poland and Bulgaria contest civil society participation and oversight of democratic institutions with increasing intensity. More information here: http://www.bluelink.net/remembering_eu 

9 grudnia 2017, konferencja: Metodologie jakościowe – stan badań pół wieku po «Odkrywaniu teorii ugruntowanej» w Ustce. W roku bieżącym przypada 50- lecie opublikowania „Odkrywania teorii ugruntowanej” Barneya Glasera i Anselma Straussa- dzieła ważnego dla rozwoju metodologii badań jakościowych i jednej z najczęściej cytowanych pozycji w socjologii i naukach społecznych. Autorzy, obok pewnych zasadniczych, nowych dyrektyw wprowadzili do projektów jakościowych dyscyplinę i przejrzystość procesu badawczego, dodatkowo nastąpiła ich nobilitacja względem dominujących w latach 60 badań ilościowych. W przeciągu półwiecza wiele się zmieniło zarówno w zakresie wykorzystania samej metodologii teorii ugruntowanej (wykształciło się kilka jej odmian) jak i podejścia do badań jakościowych, które, jak zauważa m.in. Adele Clarke (2006)- przeżywają swój renesans, przez co ich ustalone metody są odczytywane od nowa. Więcej informacji tutaj: https://50latodkrywania.wordpress.com/ 

11-13 stycznia 2018. IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja z cyklu Rzeczywistości kulturowe i teksty pisane TEKSTY–OBRAZY–PERFORMANSE. (Auto)biografia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki, która odbędzie się w dniach. w Rzeszowie i Sanoku. Kluczowe hasła, do których chcemy się odwoływać to m.in.: triangulacja, performatywność, intertekstualność, komparatystyka, narracyjność obrazu, obrazowość tekstu, melodyjność tekstu, (auto)biografia, polisemantyczność doświadczenia, transdyscyplinarność, analiza, opis, interpretacja, praktyka, teoria, działanie, Lebenswelt, living discourse. Kontakt: konferencjatekstypisane@gmail.com; wojtekdolinski@gmail.com; darek.wojak@wp.pl