Celem cyklu jest przygotowanie do samodzielnej pracy z publicznie dostępnymi zasobami danych z badań społecznych. Wprowadzenie do zajęć praktycznych stanowi wykład połączony z dyskusją (5 godz.), na którym omówione zostaną: (1) geneza i przyczyny pojawienia się inicjatyw w zakresie publicznego udostępniania wyników badań; (2) najważniejsze inicjatywy w tym zakresie, w tym archiwa danych w Polsce i na świecie; (3) metodologiczne wymogi porównywalności wyników badań; (4) najważniejsze międzynarodowe programy badań porównawczych; (5) zagadnienia etyczne związane z udostępnianiem i korzystaniem z badań. Druga część poświęcona zostanie ćwiczeniom praktycznym (5 godz.). Obejmą one: (1) korzystanie z dostępu do danych na platformie przeglądarek (on-line); (2) załadowanie danych z badania na komputer użytkownika i wykonanie analiz w trybie off-line; (3) wygenerowanie wymaganych danych na platformie aplikacyjnej; wykonanie obliczeń i porównanie wyników dla danych w formacie długim (long) i szerokim (wide). Spotkania będzie prowadził prof. IFiS PAN dr hab. Zbigniew Sawiński.

Wykład seminaryjny: 28 marca 2019 roku, godz. 15:00-18:30: sala seminaryjna 112

Zagadnienia:
1. Geneza i powody publicznego udostępniania wyników badań
2. Rodzaje inicjatyw w zakresie archiwizacji i udostępniania danych
• Archiwa danych na świecie i w Polsce
• Sposoby udostępniania danych z projektów badawczych
   o dostęp on-line (zdalny)
   o dostęp off-line
• Programy udostępniania danych publicznych na przykładzie danych wyborczych
• Programy harmonizacji danych
• Rozwiązania dedykowane
   o POLPAN 1988-2013: udostępnianie danych na platformie aplikacyjnej
3. Metodologiczne wymogi porównywalności badań
• harmonizacja: ex-ante i ex-post
• ekwiwalentność wskaźników: formalna i funkcjonalna
• praktyka standaryzacji wskaźników (przykład wykształcenia)
4. Najważniejsze programy międzykrajowych badań porównawczych
• Eurobarometer
• WVS / EVS
• ISSP
• ESS
• PISA
• PIAAC
5. Wybrane zagadnienia etyczne
• jawność warsztatu badawczego
• anonimizacja danych

Laboratorium: 29 marca 2019 roku, godz. 9:00-12:30: sala komputerowa 122

1. Udostępnianie on-line (przeglądarki danych)
• ESS – przeglądarka IFiS PAN
   o wstępny ogląd danych, sformułowanie hipotez
• ESS – przeglądarka NESSTAR
   o weryfikacja wybranych hipotez
2. Udostępnianie off-line: download danych na komputer użytkownika
• Download: ESS – runda 8 (2016/17)
• Analizy: Porównanie średnich i rozkładów odpowiedzi dla krajów
3. Udostępnianie danych z badań podłużnych na platformie aplikacyjnej
• dane POLPAN 1988-2013
• generowanie zbiorów danych o wymaganej zawartości i w różnym formacie
• wykonanie i porównanie wyników analiz danych w formacie długim i szerokim