Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczego zadania badawczego. Budżet konkursu wynosi 20 mln zł.
 
Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:
• uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
• nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
• nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
• są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.
 
W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:
• badania wstępne,
• badania pilotażowe,
• kwerenda,
• staż naukowy,
• wyjazd konferencyjny,
• wyjazd badawczy,
• wyjazd konsultacyjny.
 
Strona konkursowa programu Miniatura (link)