Do 31 maja 2024 trwa nabór wniosków w konkursie o dofinansowanie mobilności studentów i doktorantów w ramach projektu HarSval. Przedmiotem dofinansowania w ramach konkursu są inicjatywy wzmacniające potencjał badawczy oraz polsko-norweską współpracę:

uczestnictwo w kursach specjalistycznych organizowanych przez zagraniczne podmioty akademickie lub instytucje naukowo-badawcze w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2024 r. (wysokość dofinansowania – do 20 tys. PLN); Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, do których dołączono potwierdzenie organizatora o zakwalifikowaniu do odbycia kursu.
wyjazdy badawcze, w tym badania terenowe, laboratoryjne lub inne aktywności naukowo-badawcze realizowane w ramach udokumentowanych, wspólnych z podmiotami norweskimi zadań badawczych, które odbywać będą się w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2024 r. (wysokość dofinansowania – do 10 tys. PLN);
uczestnictwo w konferencjach naukowych, które odbywać będą się w okresie 1 kwietnia –31 grudnia 2024 r., w trakcie których prezentowane będą przez Beneficjenta wyniki badań prowadzonych wspólnie z podmiotami norweskimi (wysokość dofinansowania – do 5 tys. PLN).
Kosztami kwalifikowalnymi w konkursie są: koszty podróży, zakwaterowania, diet, egzaminów, opłat za kursy i konferencje oraz ubezpieczeń.

Postanowieniem Komisji konkursowej nie mniej niż połowa funduszy przeznaczonych na to zadanie w projekcie HarSval rozdysponowana zostanie na aktywności realizowane we współpracy polsko-norweskiej.

Beneficjentami konkursu mogą zostać zarówno studenci kształcący się podmiotach polskiego szkolnictwa wyższego, jak i doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich w Polsce. Priorytet będą mieli doktoranci i studenci afiliowani do podmiotów tworzących Polskie Konsorcjum Polarne.

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest w trybie ciągłym do 31 maja 2024 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków przewidzianych na to zadanie w projekcie. W razie potrzeby, w przypadku nierozdysponowania w tym czasie środków przeznaczonych na ten cel w projekcie, uruchamiane będą kolejne edycje konkursu.

 

Bardzo ważną kwestią jest sposób rozliczenia się z przyznanych beneficjentowi na mobilność środków w jednostce, do której jest afiliowany:

Beneficjent powinien:

dopełnić wszelkich formalności związanych z wyjazdem przed jego odbyciem w podmiocie, w których się kształci, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym podmiocie;
rozliczyć się w podmiocie, w którym się kształci z kosztów związanych z realizacją grantu mobilnościowego w terminie 14 dni od jego zakończenia;
wydatkować przyznanego dofinansowanie w sposób zapewniający racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w podmiotach, w których kształci się Beneficjent,
złożyć w biurze Międzynarodowej Środowiskowej Szkoły Doktorskiej przy Centrum Studiów Polarnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach notę obciążeniową wystawioną przez podmiot, w którym kształci się Beneficjent, z odroczonym terminem płatności (21 dni), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia grantu mobilnościowego,
w przypadku kursów specjalistycznych, które rozpoczęły się przed datą 1 kwietnia 2024, nota obciążeniowa z odroczonym terminem płatności (21 dni), wystawiona przez podmiot, w którym kształci się beneficjent, powinna zostać dostarczona w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania w konkursie.
 

Szczegółowe informację o konkursie wraz z regulaminem oraz formularzami konkursowymi znajdziecie Państwo na stronach:

https://www.mssd.us.edu.pl/harsval/ 

https://www.pkpolar.pl/konsorcjum/konkurs-na-dofinansowanie-mobilnosci-studentow-i-doktorantow-w-ramach-projektu-harsval/ 

https://harsval.eu/competition-for-funding-student-and-phd-candidates-mobility-within-the-harsval-project/ 

Link do pełnego regulaminu znajduje się tutaj: https://www.pkpolar.pl/wp-content/uploads/2024/03/Regulamin-konkursu-HarSval.pdf