Zapraszamy/informujemy:

  • 17 grudnia 2018, 10:00 zapraszamy na posiedzenie Rady Instytutu Socjologii UAM do sali 107d, w programie: wyrażenie opinii w sprawie rekomendowanych przez Komisję prac magisterskich do nagrody im. Floriana Znanieckiego
  • 11:00 zapraszamy na Wigilię Instytutową do sali 112. 
  • 11-12 stycznia (piątek, sobota) 2018, zapraszamy do udziału w Badawczych warsztatach wyjazdowych w Ciążeniu. Pomysł na organizację warsztatów wynika z diagnozy, która wskazywała na zbyt małe powiązanie praktyki badawczej z zainteresowaniami poznawczymi studentów, a jednocześnie na niewystarczające zaangażowanie samych studentów w badania realizowane przez zespoły badawcze w Instytucie. Więcej na stronie IS: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/pracownicy/281-iww-11-12-01-2019

--------------------

Varia

  • Uprzejmie przypominamy o konieczności rozliczenia wszelkich dokumentów finansowych (faktury, noty księgowe, rachunki, itp.) do dnia 21 grudnia br. (zgodnie z mailem od Pani Kwestor).
  • Władze Polskiego Towarzystwa Socjologicznego powołały Sekcję Socjologii Niepełnosprawności PTS. Głównymi celami Sekcji, wyznaczającymi jej zakres działania, są: tworzenie sieci badaczy społecznych, zajmujących się problematyką niepełnosprawności w Polsce i zagranicą, w tym w ujęciu interdyscyplinarnym i transdyscyplinarnym oraz integracja środowiska powiązanego z socjologią niepełnosprawności i studiami nad niepełnosprawnością; wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu prowadzenia socjologicznych badań nad niepełnosprawnością i wśród osób z niepełnosprawnością w celu doskonalenia i rozwijania metod badawczych i stosowanych narzędzi; promowanie badań prowadzonych przez badaczy z niepełnosprawnością i o charakterze partycypacyjnym; popularyzacja wyników badań wśród szerokiego grona odbiorców, w tym poza społecznością akademicką.
  • 7-11 kwietnia 2019 odbędzie się kolejna edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Nasz wydział będzie uczestniczył w ww. wydarzeniu 10 kwietnia (środa). Osoby zainteresowane przygotowaniem jakiegoś wykładu/warsztatów itp. zajęć proszę o przesłanie swoich propozycji do 7 stycznia 2019 na adres: jelen@amu.edu.pl. Szczegółowych informacji udziela Pani Agnieszka Jeleń w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych UAM.
  • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa”, roboczo zatytułowanym: ‘Chłop polski w Europie i Ameryce’ po 100 latach. W imieniu poznańskiego środowiska socjologicznego zapraszamy do współtworzenia numeru monograficznego „Człowieka i Społeczeństwa” poświęconego 100-leciu wydania „Chłop polskiego w Europie i Ameryce”. Praca ta zapoczątkowała jeden z najbardziej twórczych nurtów socjologii humanistycznej. Jednocześnie, była przykładem całościowego projektu badawczego, obejmującego zarówno rekonstrukcję stanowiska teoretycznego, wspartego na tzw. „współczynniku humanistycznym” oraz oryginalnej koncepcji postaw i wartości, a także koncepcji metodologicznej eksplorujących dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, autobiografie, kroniki towarzyskie). Szczegóły: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/pracownicy/265-chlop-polski-w-europie-i-ameryce-po-100-latach-call-for-papers

--------------------                                                                                          

Konkursy

  • Fundacji Rozwoju Miasta Poznania wraz z Instytutem Historii UAM i PTPN ogłaszają konkurs na prace magisterskie i rozprawy doktorskie traktujące na temat różnych aspektów zmian, jakie zaszły w Poznaniu w okresie ostatnich 25 lat od odzyskania wolności i wdrożenie demokratycznych reform. Do konkursu mogą wejść prace obronione od 1 stycznia 2016 do 15 grudnia 2019.

Chłop polski… stulecie

Nowe konferencje

  • 12 marca 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Menedżerki, działaczki, artystki – kobiety w organizacjach i instytucjach kultury, Szczecin. Kobiety w ostatnich latach przejęły inicjatywę w kulturze. Są menedżerkami, aktywistkami społecznymi, zaangażowanymi artystkami - kierują wielkimi instytucjami, organizują działalność NGO-sów, realizują międzynarodowe projekty, kreują ruchy obywatelskie. Są profesjonalne w swoich działaniach, ale nie ograniczają się do technicznego zarządzania. Mają nowoczesną wizję kultury. Jednocześnie według różnych badań to kobiety więcej wydają na kulturę i stanowią większość wśród aktywnych odbiorców kultury - częściej chodzą do filharmonii, teatru czy kina. http://www.whus.pl/files/whus/IS/konf_sztuka_kobiety_2019.pdf

---------------

Kalendarium konferencji        

13 grudnia 2018 roku, Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Niedoskonałości współczesnego rynku pracy, Rzeszów. Zakres i przejawy pracy nieopłaconej". Konferencja jest kolejnym z cyklu międzynarodowych spotkań naukowych łączących zagadnienia ekonomiczne z problematyką zatrudnieniową. Analiza niedoskonałości współczesnych rynków pracy na poziomach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, ma posłużyć wypracowaniu modelowego rozwiązania usprawniającego rynek pracy – efektu finalnego wydarzenia. Debata będzie się toczyć w gronie teoretyków i praktyków podejmowanych zagadnień, tj. przedstawicieli świata nauki m.in. z Ukrainy, Czech, Niemiec, Słowacji i Gruzji, kreatorów krajowej i regionalnej polityki rynku pracy, reprezentantów instytucji edukacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów biznesowych oraz osób zainteresowanych współtworzeniem nowych rozwiązań w obszarze rynku pracy. E-mail: niedoskonalosci2018@gmail.com

14 grudnia 2018 roku, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Cyber+Media, Lublin. Konferencja jest inicjatywą podejmującą rozważania związane z szeroko pojętymi społecznymi aspektami cyfryzacji oraz wpływem nowych technologii na zmiany zachodzące w społeczeństwie. Cyfryzacja wpływa na gospodarkę, ergonomię pracy, bezpieczeństwo, a nawet naszą przyszłość. http://www.cyber-media.pl/

17-18 stycznia 2019, konferencja http://sztuka.net 2.0, poświęconej sztuce i kulturze artystycznej w dobie/przestrzeni Internetu, Poznań. Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie dyskusji nad zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą kulturą artystyczną i sztuką w dobie/przestrzeni internetu. Interesują nas w tym kontekście zarówno zjawiska współczesne, jak i te o wymiarze diachronicznym. W ramach konferencji http://sztuka. net pragniemy skupić się na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki, jak pisał Kluszczyński, funkcjonującej „poza układem rynkowym określanym przez system galeryjny”. Proponujemy szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki… http://unikonferencje.pl/konferencja/9728-http-sztuka-net-2-0-ogolnopolska-konferencja-naukowa-poswiecona-sztuce-i-kulturze-artystycznej-w-dobie-przestrzeni-internetu

6-7 maja 2019, Międzynarodowa Konferencja: "Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences", Warszawa. The issue of time and temporality are strongly linked with the unintended. This is an element that, although not always explicitly, is deeply embedded in the relevant literature. In the same time, the topic of consequences has also started to be discussed and analyzed in a theoretically skilled and sophisticated manner beyond the domains traditionally associated with the study of the unintended (such as sociology of unanticipated consequences, and the recent sociology of unexpected outcomes and surprises). Quite often, the topic of consequences appearing in relation with that of time. http://unintended.uw.edu.pl/

12 marca 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Menedżerki, działaczki, artystki – kobiety w organizacjach i instytucjach kultury, Szczecin. Konferencja poświęcona jest pozycji, roli i działalności kobiet w organizacjach i instytucjach z obszaru szeroko rozumianej kultury, w tym artystycznych, edukacyjnych, społecznych i innych.

13 marca 2019 roku, Sympozjum w 100-lecie urodzin Profesora Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, Toruń. 13 marca 2019 roku minie 100 lat od   urodzin Zbigniewa Tadeusza Wierzbickiego, zmarłego niedawno (2017) wybitnego socjologa wsi i społecznika, harmonijnego łączącego aktywność naukową   z bezinteresowną pracą u podstaw na rzecz społeczeństwa. Zainteresowanych udziałem w spotkaniu, prosimy o zgłoszenie tego faktu do końca listopada bieżącego (2018) roku na adres e-mailowy grzegorz.zablocki@umk.pl

22-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie rozwojem organizacji, Łódź. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami różnego typu. Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0. http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konferencja_2019

27-28 czerwca 2019, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

20-23 August 2019, 14th, Conference of the European Sociological Association, Manchester/UK. Abstract submission for this conference opened in the new ConfTool 2019: https://www.conftool.pro/esa2019/ The ESA 2019 conference website:
https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk