Praca Socjalna

Program 2020/2021

Lp. Nazwa przedmiotu Wykład Ćwieczenia/seminaria Laboratorium/pracownia praktyki Forma zaliczenia Punkty ECTS
Rok I Semestr I 
1. Historia pracy socjalnej 30     Zaliczenie z oceną 2
2. Podstawy socjologii 30 30   Egzamin 4
3. Psychologia rozwoju człowieka 30     Egzamin 3
4. Społeczno - kulturowe aspekty zdrowia i choroby 30     Zaliczenie z oceną 2
5. Metodologia nauk społecznych 30 30   Zaliczenie z oceną 4
6. Zajęcia praktyczne w placówkach   30   Zaliczenie z oceną 3
7. Przysposobienie biblioteczne       - 0
8. Szkolenie BHP       - 0
9. Wychowanie fizyczne   30   Zaliczenie z oceną 0
10. Polityka społeczna_1 30     Zaliczenie z oceną 3
11. Etyka pracy socjalnej 30     Zaliczenie z oceną 3
12. Wstęp do pracy socjalnej_1 30     Egzamin 3
13. Fakultet 1 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr I 270 120   4 egz. 30
Rok I Semestr II 
1. Polityka społeczna_ 2  30     Egzamin 3
2. Zajęcia praktyczne w placówkach   30   Zaliczenie z oceną 3
3. Propedeutyka edukacji 30     Zaliczenie z oceną 2
4. Lektorat_1 – język obcy   30   Zaliczenie z oceną 2
5. Wychowanie fizyczne   30   Zaliczenie z oceną 0
6. Encyklopedia prawa 30     Egzamin 3
7. Polityka socjalna 30     Zaliczenie z oceną 2
8. Wstęp do pracy socjalnej_2 30 30   Egzamin 4
9. Przygotowanie i ewaluacja praktyk zawodowych    15   Zaliczenie z oceną 1
10. Praktyka zawodowa     120 Zaliczenie z oceną 4
11. Fakultet 2 30     Zaliczenie z oceną 3
12. Fakultet 3 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr II 210 135   3 egz. 30
Razem rok I 480 255 120 7 egz. 60
Rok II Semestr III 
1. Statystyka społeczna 30     Zaliczenie z oceną 2
2. Metody i techniki badań socjologicznych_1 30  30   Egzamin 4
3. Psychologia społeczna 30 30   Egzamin 4
4. Mikrosocjologia 30 30   Egzamin 4
5. Lektorat_2 – język obcy   30   Zaliczenie z oceną 2
6. Makrosocjologia_1 30     Zaliczenie z oceną 3
7. Teoria i metody pracy socjalnej_1 30 30   Zaliczenie z oceną 4
8. Pedagogika społeczna 30 30   Egzamin 4
9. Fakultet 4 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr III 240 180   4 egz. 30
Rok II Semestr IV 
1. Metody i techniki badań socjologicznych_ 2 30 30   Egzamin 4
2. Makrosocjologia_ 2 30     Egzamin 2
3. Teoria i metody pracy socjalnej_2 30 30   Egzamin 4
4. Przygotowanie i ewaluacja praktyki specjalizacyjnej   15    Zaliczenie z oceną 1
5. Praktyka specjalizacyjna      120 Zaliczenie z oceną 4
6. Lektorat_3 – język obcy   30   Zaliczenie z oceną 2
7. Wprowadzenie do filozofii 30     Zaliczenie z oceną 2
8. Gerontologia społeczna 30     Egzamin 3
9. Psychopatologia 30     Zaliczenie z oceną 2
10. Fakultet  5 30     Zaliczenie z oceną 3
11. Fakultet  6 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr IV
240 105 120 5 egz. 30
Razem rok II 480 295   9 egz. 60
Rok III Semestr V 
1. Socjologia problemów społecznych 30     Egzamin 3
2. Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej 30     Egzamin 3
3. Obszary pracy socjalnej   30   Zaliczenie z oceną 3
4. Prawo rodzinne 30     Egzamin 3
5. Terapia rodzinna 30     Egzamin 3
6. Lektorat_4– język obcy   30   Egzamin 4
7. Proseminarium  dyplomowe   30   Zaliczenie z oceną 5
8. Fakultet 7 30     Zaliczenie z oceną 3
9. Fakultet 8 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr V
180 90   4 egz. 30
Rok III Semestr VI 
1. Dewiacja i patologia społeczna 30 30   Egzamin 4
2. Pedagogika specjalna 30 30   Egzamin 4
3. Wykluczenie społeczne 30     Egzamin 3
4. Ekonomia z elementami zarządzania 30     Egzamin 3
5. Seminarium dyplomowe   30   Zaliczenie z oceną 7
6. Trening interpersonalny     30  Zaliczenie z oceną 3
7. Fakultet 9 30     Zaliczenie z oceną 3
8. Fakultet 10 30     Zaliczenie z oceną 3
Razem semestr VI
180 90 30
4 egz. 30
Razem rok III 360 180  30 8 egz. 60

 

Fakultety:

I semestr I rok studiów: (jeden do wyboru):

Subkultury młodzieżowe

Tanatologia w perspektywie socjologicznej

Psychologia konfliktu

 

II semestr I rok studiów: (dwa do wyboru):

Małżeństwo w ujęciu socjologicznym

Cywilizacje pozaeuropejskie

Desing thinking jako metoda projektowania innowacji

Prawa człowieka w XXI wieku

 

III semestr II rok studiów: (jeden do wyboru):

Bezpieczeństwo osobiste

Gender studies

Socjologia przedsiębiorczości

 

IV semestr II rok studiów: (dwa do wyboru):

Socjologia młodzieży

Ewolucjonizm a socjologia religii

Socjologia niepełnosprawności

Teoria zróżnicowania społecznego

Ruchy społeczne : teorie, praktyka, ideologie

 

V semestr III rok studiów: (dwa do wyboru):

Biomedyczne aspekty zdrowia i choroby

Problematyka mężczyzn i męskości

Polska 1918-2018. Społeczeństwo, państwo, naród

Społeczne aspekty turystyki i podróżowania

Zwierzęta i ludzie. Ujęcie socjologiczne

 

VI semestr III rok studiów: (dwa do wyboru):

Socjologia kultury

Mediacje

 

PRACA_SOCJALNA_LICENCJAT_PROGRAM_.doc